Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-65

RK-21-2013-65.doc  RK-21-2013-65pr01.doc  RK-21-2013-65pr02.pdf
Číslo materiálu65
Číslo jednacíRK-21-2013-65
NázevNávrh na poskytnutí daru pro Radu seniorů České republiky, občanské sdružení
Zpracoval J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuAsociace krajů České republiky, zájmové sdružení právnických osob, a Rada seniorů České republiky, občanské sdružení uzavřely Memorandum s cílem vzájemné spolupráce na úrovni krajů, kdy jeho podpisem je vytvořen prostor pro komunikaci a dosahování přínosných výsledků ze společných aktivit ve prospěch rozvoje společnosti.
Zájmem obou stran je, aby Memorandum formou konkrétní spolupráce plnilo dlouhodobé cíle obou stran.
Rada kraje v prosinci 2008 schválila uzavření dohody o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Radou seniorů České republiky, o. s, přičemž spolupráci ze strany partnera bude zajišťovat Krajská rada seniorů. V dohodě byla obsažena níže uvedená spolupráce:

Krajská rada seniorů jako zastřešující organizace na území regionu:
1. upřesní a doplní databázi neziskových organizací věnujících se seniorům v Kraji Vysočina,
2. zmapuje tyto neziskové organizace,
3. bude přispívat ke vzájemné komunikaci mezi těmito neziskovými organizacemi,
4. bude nositelem jejich požadavků a námětů vůči krajské samosprávě,
5. bude zajišťovat klubovou činnost v rámci kraje,
6. bude připravovat projekty v oblasti aktivit seniorů,
7. bude připomínkovým místem v rámci tvorby koncepčních materiálů kraje,
8. na žádost kraje bude předávat neziskovým organizacím informace o projektech a záměrech kraje.

Kraj Vysočina zejména:
1. bude spolupracovat na vytvoření databáze neziskových organizací věnujících se seniorům v kraji,
2. bude podporovat aktivity a činnost krajské rady seniorů dle svých možností,
3. bude při zpracovávání a projednávání problematiky týkající se seniorů spolupracovat s Krajskou radou seniorů.


Kraj Vysočina, na základě usnesení rady kraje č. 0810/17/2012/RK, poskytl na činnost Krajské rady seniorů na rok 2012 dotaci ve výši 100 tis. Kč.
V dohodě bylo stanoveno, že podpora činnosti Krajské rady seniorů v dalších letech bude mezi smluvními stranami projednána na každý rok samostatně a bude podléhat schválení v příslušných orgánech kraje. V návaznosti na toto ustanovení předkládáme návrh na poskytnutí daru pro Krajskou radu seniorů na rok 2013.
Návrh řešení Krajská rada seniorů potřebuje finanční prostředky především na cestovní náhrady (jízdné) svých členů a zástupců, organizaci společných jednání svých členských organizací, případně na tisk informačních materiálů pro své členy. Navrhujeme schválit dar ve výši 50 tis. Kč dle materiálu RK-21-2013-65, př. 1.
Poskytnutí daru bude řešeno v rámci kapitoly Sociální věci.
StanoviskaEkonomický odbor: Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013, v kapitole Sociální věci, § 4399 je na činnost Krajské rady seniorů v Kraji Vysočina uvažována částka 50 tis. Kč.
Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00697.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti občanskému sdružení Rada seniorů České republiky, o. s. IČ: 63829797 ve výši 50 tis. Kč dle materiálu RK-21-2013-65, př. 1.
Odpovědnost OSV
Termín 31. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz