Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-29

RK-21-2013-29.doc  RK-21-2013-29pr01.xls
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-21-2013-29
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Zpracoval H. Matulová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu potřeby schválení navýšení investiční dotace Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (dále jen KSÚSV).
KSÚSV bude zajišťovat po dohodě s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ODSH) realizaci akcí dle materiálu RK-21-2013-29, př. 1. Potřeba financování akcí vznikla na základě výrazného zhoršení stavu mostu ev. č. 36039-5 v obci Zubří, kde je vydáno nařízení zabezpečovacích prací. V Mostišti je nutno po dokončení kanalizace provést rekonstrukci vozovky ve zbývajícím rozsahu pro ucelení rekonstruovaného tahu. V uvedeném úseku je vozovka ve velmi špatném stavebním stavu.
Finanční prostředky budou poskytnuty na základě úpravy předpokládaných nákladů akce v příloze D2, kapitoly Doprava, a to dle uskutečněných výběrových řízení, kdy na základě nabídkových cen došlo k úsporám oproti předpokládaným nákladům u akce II/361 Příštpo - most ev. č. 361 - 003, 004.
ODSH navrhuje finanční prostředky ve výši 2 490 000 Kč z kapitoly Doprava, přílohy D2 -Investice v dopravě použít prostřednictvím KSÚSV na realizaci akcí dle materiálu RK-21-2013-29, př. 1.
Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Návrh řešení ODSH navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu:
* schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 490 000 Kč (ÚZ 00013) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě o částku 2 490 000 Kč (položka 6121 - Budovy a stavby, ORJ 1002, ORG 0001373040000, ÚZ 000);
* schválit zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 2 490 000 Kč s určením na výdaje spojené s realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu RK-21-2013-29, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Doprava.
Odbor informatiky: Poskytnutí příspěvku bylo zaevidováno v systému eDotace pod ID O00693
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 490 000 Kč (ÚZ 00013) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení přílohy D2 - Investice v dopravě o stejnou částku 2 490 000 Kč dle materiálu RK-21-2013-29, př. 1;
* zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 2 490 000 Kč s určením na výdaje spojené s realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu RK-21-2013-29, př. 1.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 30. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz