Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-28

RK-21-2013-28.doc  RK-21-2013-28pr01.pdf  RK-21-2013-28pr02.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-21-2013-28
NázevŽádost o poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
Zpracoval H. Strnadová, H. Motlová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuFirma LCJ, s.r.o., Jihlava, IČO 469 63 065 dopisem ze dne 27. 5. 2013 požádala o poskytnutí finanční podpory ve výši 2 000 000 Kč na zvýšení bezpečnosti silničního provozu v okolí areálu firmy LCJ, s.r.o., ulice Rantířovská 284, Jihlava dle materiálu
RK-21-2013-28, př. 1. Na uvedeném projektu se rovněž předpokládá podíl Statutárního města Jihlavy ve výši 4 000 000 Kč.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-21-2013-28, př. 2. Pro finanční krytí poskytnutí daru navrhuje odbor dopravy a silničního hospodářství schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve snížení § 2212 Silnice, přílohy D2 (ORJ 1001) Technická pomoc o částku 2 000 000 Kč při současném zvýšení § 2212 Silnice (ORJ 1000) o částku 2 000 000 Kč.
StanoviskaOdbor ekonomický: nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Odbor informatiky: podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00687
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-21-2013-28, př. 2;
* schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve snížení § 2212 Silnice, přílohy D2 - Investice v dopravě o částku 2 000 000 Kč při současném zvýšení § 2212 Silnice o částku 2 000 000 Kč.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz