Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-27

RK-21-2013-27.doc  RK-21-2013-27pr01.pdf  RK-21-2013-27pr02.pdf
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-21-2013-27
NázevFOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2013 - návrh na poskytnutí dotací
Zpracoval R. Žižka
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 1/2013 dne 19. 2. 2013 usnesením č. 0081/01/2013/ZK vyhlásilo grantový program Bezpečná silnice 2013 , který je určen na podporu zvýšení bezpečnosti a snížení rizik provozu na silnicích I., II. a III. třídy v Kraji Vysočina. Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování při realizaci osvětlení nových nebo stávajících přechodů pro chodce a při instalaci dynamických zpomalovacích systémů na těchto komunikacích. Celkový objem finančních prostředků v grantovém programu Bezpečná silnice 2013 je 3 500 000 Kč. Uzávěrka příjmu žádostí byla 26. 4. 2013. Bylo doručeno celkem 24 žádostí obcí s celkovým finančním požadavkem ve výši 3 341 598 Kč. Řídící výbor grantového programu Bezpečná silnice 2013 zasedal dne 13. 5. 2013. Z důvodu administrativního nesouladu nebo z důvodu nesouladu se základními kritérii výzvy programu bylo z hodnocení vyřazeno 10 žádostí. U 4 žádostí dále řídící výbor programu navrhuje snížení požadované podpory. Zbývajících 10 žádostí je navrženo k podpoře v požadované výši. Celková navržená výše podpory činí 1 870 215 Kč. Zůstatek alokace programu činí 1 629 785 Kč.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ODSH ) na základě usnesení řídícího výboru programu č. 004/01/2013/ŘvGPFV00594 a 005/01/2013/ŘvGPFV00594 navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2013 žadatelům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-21-2013-27, př. 1.
ODSH na základě usnesení řídícího výboru programu č. 001/01/2013/ŘvGPFV00594 navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2013 žadatelům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-21-2013-27, př. 2.
StanoviskaOdbor informatiky:
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID FV00594.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2013 žadatelům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-21-2013-27, př. 1;
* neposkytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2013 žadatelům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-21-2013-27, př. 2.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 25. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz