Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-23

RK-21-2013-23.doc  RK-21-2013-23pr01.doc  RK-21-2013-23pr02.doc  RK-21-2013-23pr03.doc  RK-21-2013-23pr04.pdf
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-21-2013-23
NázevMajetkoprávní příprava stavby II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smluv na pozemky, které budou trvale a dočasně dotčeny stavbou kraje.
Kraj Vysočina bude investorem stavby II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace, která by měla upravit stávající směrové a výškové vedení trasy komunikace. Úprava směrového oblouku povede ke zlepšení rozhledu pro zastavení. Návrh dále řeší snížení nivelity komunikace pod stávajícím železničním mostem a cca 0,25 m, což povede ke zlepšení průjezdnosti pod mostem především pro nákladní vozidla a zemědělskou techniku. Součástí návrhu je také doplnění svodidel v místě sousední budovy č. p. 314 a úprava stávajícího odvodnění.
Návrh řešení Pro možnost podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace navrhuje OM radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy pozemky způsobem, v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-21-2013-23, př. 1. Výše kupní ceny je stanovená dohodou a činí 58 Kč/m2, což odpovídá ceně pozemku zastavěného silnicí dle platné cenové vyhlášky a 241 Kč/m2, což odpovídá ceně stavebního pozemku dle platné cenové vyhlášky.
OM dále navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít nájemní smlouvy s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy v rozsahu a za podmínek dle materiálu
RK-21-2013-23, př. 2 na dobu 1 roku za dohodnutou cenu 9 Kč/m2/rok.
OM dále navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít s městem Ledeč nad Sázavou smlouvu o výpůjčce na pozemky v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-21-2013-23, př. 3 na dobu 1 roku.
StanoviskaODSH souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy pozemky způsobem, v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-21-2013-23, př. 1;
rozhoduje
* uzavřít nájemní smlouvy s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-21-2013-23, př. 2 na dobu 1 roku za dohodnutou cenu 9 Kč/m2/rok;
* uzavřít s městem Ledeč nad Sázavou smlouvu o výpůjčce na pozemky v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-21-2013-23, př. 3 na dobu 1 roku.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz