Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-17

RK-21-2013-17.doc  RK-21-2013-17pr01.pdf
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-21-2013-17
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Chotěboř po rekonstrukci ul. Partyzánská
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí po ukončení stavební akce Oprava silnice III/34529 ul. Partyzánská, Chotěboř .
V rámci majetkoprávní přípravy této akce byly uzavřeny s vlastníky dotčených pozemků smlouvy potřebné pro stavební řízení. S Českou republikou - Pozemkovým fondem (v současné době Státní pozemkový úřad) byla uzavřena smlouva nájemní, s městem Chotěboř smlouva budoucí darovací a s Chotěbořskými strojírnami službami, a. s., smlouva budoucí kupní. Tyto smlouvy obsahují ujednání, ve kterých se Kraj Vysočina zavazuje, že po vydání kolaudačního souhlasu požádá o majetkoprávní vypořádání. Stavba byla zaměřena geometrickým plánem č. 4183-349/2012. Tento GP ještě není v katastru nemovitostí zapsán, původní parcely jsou vedeny na příslušných listech vlastnictví u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod.
Z výše uvedeného GP vyplývá, že stavbou silnice jsou zastavěny nově oddělené pozemky par. č. 3169/13 o výměře 196 m2, který je ve vlastnictví společnosti Chotěbořské strojírny služby, a. s., Herrmannova 520, 583 14 Chotěboř, pozemek par. č. 4596/3 o výměře 10 m2 ve vlastnictví města Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř a pozemek par. č. 4707/3 o výměře 136 m2, který je ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha.
Návrh řešení OM navrhuje požádat dotčené vlastníky o majetkoprávní vypořádání zjištěného stavu dle ujednání ve smlouvách a uzavřít s nimi odpovídající smluvní vztahy. OM navrhuje nabýt pozemek z vlastnictví ČR - Státní pozemkový úřad - formou bezúplatného převodu, z vlastnictví města Chotěboř navrhuje nabýt pozemek bezúplatně formou darovací smlouvy a v případě vlastnictví Chotěbořských strojíren služby, a. s., navrhuje OM vypořádání úplatným převodem formou kupní smlouvy, přičemž dohodnutá kupní cena činí 40 Kč/m2. Převodem pozemků dojde k souladu ve vlastnictví pozemků a staveb na nich. Ve smyslu návrhu bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření KSÚSV.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje bezúplatně nabýt pozemky z vlastnictví státu, nabýt darem pozemek z vlastnictví města a úplatně nabýt pozemek z vlastnictví právnické osoby.
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace a ODSH souhlasí s navrhovanými majetkoprávním vypořádáním pozemků.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* bezúplatně nabýt dle GP č. 4183-349/2012 nově oddělený pozemek par. č. 4707/3 o výměře 136 m2 z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha do vlastnictví Kraje Vysočina;
* nabýt darem dle GP č. 4183-349/2012 nově oddělený pozemek par. č. 4596/3 o výměře 10 m2 z vlastnictví Města Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř do vlastnictví Kraje Vysočina;
* úplatně nabýt dle GP č. 4183-349/2012 nově oddělený pozemek par. č. 3169/13 o výměře 196 m2 z vlastnictví společnosti Chotěbořské strojírny služby, a. s., Herrmannova 520, 583 14 Chotěboř do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 40 Kč/m2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 25. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz