Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-14

RK-21-2013-14.doc  RK-21-2013-14pr01.pdf
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-21-2013-14
NázevNabytí pozemku v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o nabytí pozemku darem od města Žďáru nad Sázavou.
Odbor majetkový obdržel od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městského úřadu ve Žďáru nad Sázavou podnět o společném postupu při majetkoprávním vypořádání části úseku silnice č. II/353 v k. ú. Město Žďár. Na základě této skutečnosti byl z prostředků Kraje Vysočina vypracován geometrický plán č. 3245-13/2011. Pozemky, které se týkaly ÚZSVM jsou již dořešené a byly darovány do vlastnictví Kraje Vysočina a z tohoto důvodu byl do katastru nemovitostí zapsán i uvedený geometrický plán. Předmětem tohoto materiálu je tedy pouze pozemek par. č. 5986/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 89 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou. Tento pozemek je zastavěn silnicí II/353.
Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 1 pro k. ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou, kde je jako vlastník uvedeno město Žďár nad Sázavou.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje nabýt darem pozemek par. č. 5986/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 89 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou. Tímto převodem dojde ke sjednocení vlastnictví stavby s pozemkem.
Návrh usnesení předpokládá doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem předmětný pozemek
Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic kraje Vysočiny, příspěvková organizace s nabytím pozemku souhlasí.
ODSH s nabytím pozemku souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 5986/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 89 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďár nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 25. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz