Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-04

RK-21-2013-04.doc  RK-21-2013-04pr01.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-21-2013-04
Název6. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
Zpracoval D. Talpa
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuBezpečné prostředí pro naše pacienty a personál zdravotnických zařízení je téma, které zasahuje nás všechny. Zvýšení informovanosti o bezpečí v lůžkových zdravotnických zařízeních a zároveň vyjádření ocenění tomu zařízení, které v rámci naší republiky učinilo nejvíce kroků ke zvýšení bezpečí, bylo hlavní náplní všech ročníků celostátní soutěže Bezpečná nemocnice a konference Dny bezpečí v Jihlavě.
První ročník celostátní soutěže byl vyhlášen v září 2008. Od tohoto roku je do soutěže postupně přihlašován zvyšující se počet projektů. Od roku 2010 je možné přihlašovat projekty do dvou sekcí, a to technicko-provozní a ošetřovatelsko-medicínské. Do loňského ročníku celostátní soutěže bylo přihlášeno celkem 16 projektů, z nichž hodnotící komise ocenila v každé sekci nejlepší projekt. Vítězné projekty byly ohodnoceny cenou hejtmana Kraje Vysočina, vítěz v každé sekci byl dále oceněn i finanční cenou spolupracujícího partnera firmy Johnson & Johnson s.r.o. ve výši 100 tis. Kč určené na vzdělávání.

Kraj Vysočina a partneři soutěže se rozhodli, že zastřešujícím tématem letošního ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice pro soutěžící projekty i pro konferenci Dny bezpečí bude téma Bezpečí v péči o oslabené pacienty .
Termínem oslabený pacient rozumíme osoby, které vzhledem k fyzickému, smyslovému či psychickému handicapu, vzhledem k výrazně vysokému či výrazně nízkému věku či např. vzhledem k faktu, že nerozumí česky, mají ztíženou interakci s poskytovateli zdravotních služeb či vyžadují specifický typ péče nad rámec té vyvolané onemocněním či úrazem, pro která pobývá v nemocnici či léčebně. Jedná se tedy o osoby, které mají specifické potřeby z hlediska zajištění bezpečí při hospitalizaci, současně však ne všechny zařízení věnují bezpečí oslabených pacientů dostatečnou pozornost.

Kraj Vysočina, jako vyhlašovatel celostátní soutěže Bezpečná nemocnice , se tak snaží otevřít novou tradici a od letošního ročníku bude vždy vyhlášeno hlavní téma soutěže - při výběru témat bude vycházet z priorit v oblasti bezpečí zdravotních služeb.
Návrh řešení Práce na zvyšování bezpečí ve zdravotnických zařízeních je neustále se opakující a nekončící proces.
Navrhuje se radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit šestý ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina Bezpečná nemocnice v souladu s materiálem
RK-21-2013-04, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit vyhlášení šestého ročníku celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem Bezpečná nemocnice ;
* vzít na vědomí text vyhlášení celostátní soutěže včetně kritérií pro hodnocení přihlášených projektů dle materiálu RK-21-2013-04, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 1. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz