Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-07

RK-34-2012-07.doc  RK-34-2012-07pr01.doc  RK-34-2012-07pr02.doc  RK-34-2012-07pr03.doc  RK-34-2012-07pr04.doc
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-34-2012-07
NázevVýběrové řízení na veřejnou zakázku Transformace ÚSP Jinošov III.
Zpracoval E. Pausarová, J. Tvrzová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Transformace ÚSP Jinošov III. .
V rámci realizace projektových záměrů Kraje Vysočina na čerpání prostředků z Integrovaného operačního programu, Služby v oblasti sociální integrace, Aktivita A, Oblast intervence 3.1 byla vypracována kompletní dokumentace pro provedení akce Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III. Předmětem této akce je přestavba dvou objektů určených pro uživatele sociálních služeb. Cílem veřejné zakázky je vytvoření celkem čtyř domácností a jednoho objektu určeného pro denní aktivity klientů. Jeden z těchto objektů - řadový rodinný dům - se nachází v Náměšti nad Oslavou a jeho rekonstrukcí vzniknou dvě domácnosti, další dva objekty se dvěma domácnostmi a volnočasovým centrem vzniknou rekonstrukcí stávajícího samostatně stojícího rodinného domu v Hrotovicích. Předmět plnění veřejné zakázky odůvodňuje v souladu s ust. § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, její rozdělení na 2 části - část 1 Transformace ÚSP Jinošov III. - Rekonstrukce RD č.p. 859 v Náměšti nad Oslavou a část 2 - Transformace ÚSP Jinošov III. - Rekonstrukce RD č.p. 52 v Hrotovicích . Dodavatelé mohou podat nabídku na jakoukoli část nebo na obě části veřejné zakázky. Na stavební akci byly zpracovány projekční kanceláří Ing. Lubomíra Krechlera, Masarykova 554, Okříšky 1 projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v celkové hodnotě 19 721 000 Kč bez DPH, z toho hodnota části 1 v částce 3 158 000 Kč bez DPH a hodnota části 2 v částce 16 563 000 Kč bez DPH. Tato hodnota odpovídá finančnímu limitu pro podlimitní veřejné zakázky na stavební práce.
V souladu s § 86 Zákona bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 27. 6. 2012 předběžné oznámení veřejné zakázky Transformace ÚSP Jinošov III. , které bylo zveřejněno téhož dne pod č. VZ 222384. Podmínka Zákona pro zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení byla tímto splněna.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje:
* schválit odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-34-2012-07, př. 1
* rozhodnout o způsobu zadávání veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSP Jinošov III. formou otevřeného řízení dle Zákona v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-34-2012-07, př. 2a, 2b a 2c
* jmenovat členy komise pro otevírání obálek a jejich náhradníky dle materiálu
RK-34-2012-07, př. 3
* jmenovat členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-34-2012-07, př. 4.

K provedení zadávacího řízení se navrhují tyto termíny:
Dle podmínek registrace projektu bude odesláno oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek po provedení kontroly zadávací dokumentace a následném písemném souhlasu poskytovatele dotace (MPSV ČR) se zahájením zadávacího řízení - předpoklad do 31. 10. 2012

* lhůta pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami bude v návaznosti na zahájení zadávacího řízení stanovena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. (§ 39/2 písm. b) 1., § 71/4).

Způsob hodnocení nabídek:
Nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídková cena.
StanoviskaUsnesení rady kraje 1808/37/2009/RK ze dne 8. 12. 2009 (pokračování v přípravě transformace ÚSP Jinošov).
Usnesení rady kraje 1860/37/2011/RK ze dne 15. 11. 2011 (rada kraje uložila OSV podat projektovou žádost Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III. v rámci Integrovaného operačního programu k výzvě č. 7).
OSV souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-34-2012-07, př. 1;
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSP Jinošov III. formou otevřeného řízení dle Zákona v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu
RK-34-2012-07, př. 2a, 2b a 2c;
jmenuje
* komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-34-2012-07, př. 3;
* hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-34-2012-07, př. 4.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 11. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz