Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2012-40

RK-35-2012-40.doc
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-35-2012-40
NázevŘešení prostorových podmínek Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
Zpracoval K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál předkládá návrh na finanční podporu z rozpočtu kraje na řešení prostorových podmínek krajem zřizované Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 (dále jen ZŠK ).
ZŠK zajišťuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (celkem 32 žáků v 5 třídách). V současné době využívá ke vzdělávání prostory ve vilce v ulici Habrecká (majetek kraje, 3 třídy), ve vilce v ulici Na Žižkově (v majetku města, 1 třída) a v odloučeném pracovišti při stacionáři (majetek města, rehabilitační třída). K 30. 6. 2012 měla rehabilitační třída výpověď (město bude budovu předělávat na mateřskou školu).
Kraj Vysočina a město Ledeč nad Sázavou se dohodly na dlouhodobém koncepčním řešení (usnesení zastupitelstva kraje č. 0353/04/2012/ZK), které spočívá v rekonstrukci samostatného pavilonu pro ZŠK v nepoužívané školní jídelně v jedné z budov základní školy města v ulici Komenského č. p. 626 a v převzetí zřizovatelské funkce městem od 1. 1. 2014. Ředitel školy v této souvislosti požádal o podporu zřizovatele na stěhování (50 000 Kč) a na částečnou obnovu zastaralého vybavení (70 000 Kč). Tyto náklady OŠMS navrhuje řešit rozpočtovým opatřením v období dokončování stavebních prací na jaře 2013.
Vzhledem k výpovědi rehabilitační třídě hledal ředitel školy možnosti pro její umístění na dobu jednoho školního roku. Po dvou neúspěšných variantách došlo k dohodě s městem a městem zřizovanou základní uměleckou školou na využití prostor v ulici Poštovní uvolněných odstěhováním vyšší odborné školy. Po dohodě s uvedenými subjekty zajistil ředitel školy v nezbytném rozsahu úpravy, spočívající ve vytvoření zázemí pro výdej stravy (úpravy sanitárních rozvodů a pořízení vybavení na výdej, mytí a uložení nádobí). Další opravy (rozvod elektřiny, vnitřní omítky a výmalbu) provedlo město na vlastní náklady. Celkové náklady ZŠK činily 47 515 Kč (stavební práce 12 598 Kč, materiálové náklady 34 917 Kč). Vzhledem k omezenému rozpočtu požádal ředitel školy o podporu zřizovatele.
Návrh řešení OŠMS navrhuje poskytnout škole prostředky ve výši 35 000 Kč na pokrytí nákladů na materiálové náklady (movité věci), které je možné později využít v nových prostorách školy. K tomu navrhuje provést potřebné rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a zvýšení závazného ukazatele ZŠK.
StanoviskaEkonomický odbor:
Bude předloženo na jednání rady kraje.

Odbor informatiky:
Bude předloženo na jednání rady kraje.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (položka Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství UZ 00302) o částku 35 000 Kč a v navýšení § 3114 Speciální základní školy o částku 35 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 o částku 35 000 Kč za účelem zajištění vybavení rehabilitační třídy dle materiálu RK-35-2012-40.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín 15. listopad 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz