Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2012-38

RK-35-2012-38.doc
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-35-2012-38
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
Zpracoval Z. Nevrkla
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektů příspěvkových organizací kraje: Gymnázium Třebíč, Střední průmyslová škola Jihlava, Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí, Střední škola obchodu a služeb Jihlava, Gymnázium Pacov, Gymnázium Jihlava, Gymnázium Žďár nad Sázavou, Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou a Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 a jejich zprostředkování výše uvedeným organizacím.
V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání (projekty EU peníze středním školám ) schválilo MŠMT dotaci:
1. Gymnáziu Třebíč v celkové výši 1 707 622 Kč;
2. Střední průmyslové škole Jihlava v celkové výši 1 522 400 Kč;
3. Střední škole řemesel a služeb Velké Meziříčí v celkové výši 1 116 322 Kč;
4. Střední škole obchodu a služeb Jihlava v celkové výši 2 142 224 Kč;
5. Gymnáziu Pacov v celkové výši 680 334 Kč;
6. Gymnáziu Jihlava v celkové výši 2 202 612 Kč;
7. Gymnáziu Žďár nad Sázavou v celkové výši 1 450 959 Kč;
8. Akademii - VOŠ, Gymnáziu a SOŠ uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou v celkové výši 1 622 214 Kč;
9. Gymnáziu, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou v celkové výši 1 654 424 Kč;
10. SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 v celkové výši 1 070 137 Kč
na financování způsobilých výdajů projektů.
MŠMT převedlo na účet kraje první zálohu pro tyto školy v celkové částce 9 101 548,80 Kč (60% předpokládaných výdajů projektů):
1. Gymnáziu Třebíč v celkové výši 1 024 573,20 Kč;
2. Střední průmyslové škole Jihlava v celkové výši 913 440 Kč;
3. Střední škole řemesel a služeb Velké Meziříčí v celkové výši 669 793,20 Kč;
4. Střední škole obchodu a služeb Jihlava v celkové výši 1 285 334,40 Kč;
5. Gymnáziu Pacov v celkové výši 408 200,40 Kč;
6. Gymnáziu Jihlava v celkové výši 1 321 567,20 Kč;
7. Gymnáziu Žďár nad Sázavou v celkové výši 870 575,40 Kč;
8. Akademii - VOŠ, Gymnáziu a SOŠ uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou v celkové výši 973 328,40 Kč;
9. Gymnáziu, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou v celkové výši 992 654,40 Kč;
10. SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 v celkové výši 642 082,20 Kč.
Návrh řešení Dle § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu. Radě kraje je tedy navrhováno:
* zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu kraje o účelovou dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 9 101 548,80 Kč (§ 3121 ve výši 4 617 570,60 Kč, § 3122 ve výši 1 555 522,20 Kč a § 3123 ve výši 2 928 456 Kč);
* schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz výše uvedeným organizacím na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze středním školám .
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 9 101 548,80 Kč - na realizaci projektu EU peníze středním školám v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 Střední odborná učiliště a učiliště, § 3122 Střední odborné školy a § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 9 101 548,80 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz :
- Gymnáziu Třebíč, IČO 60418435 o částku 1 024 573,20 Kč;
- Střední průmyslové škole Jihlava, IČO 60545992 o částku 913 440 Kč;
- Střední škole řemesel a služeb Velké Meziříčí, IČO 00055450 o částku 669 793,20 Kč;
- Střední škole obchodu a služeb Jihlava, IČO 00836591 o částku 1 285 334,40 Kč;
- Gymnáziu Pacov, IČO 62540076 o částku 408 200,40 Kč;
- Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984 o částku 1 321 567,20 Kč;
- Gymnáziu Žďár nad Sázavou, IČO 48895407 o částku 870 575,40 Kč;
- Akademii - VOŠ, Gymnáziu a SOŠ uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou o částku 973 328,40 Kč;
- Gymnáziu, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou o částku 992 654,40 Kč;
- SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 o částku 642 082,20 Kč
na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze středním školám dle materiálu RK-35-2012-38.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín listopad 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz