Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2012-17

RK-35-2012-17.doc  RK-35-2012-17pr01.doc  RK-35-2012-17pr02.doc  RK-35-2012-17pr03.doc  RK-35-2012-17pr04.doc  RK-35-2012-17pr05.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-35-2012-17
NázevVýběrové řízení na veřejnou zakázku Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí pojistného programu Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 včetně rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby pro toto období.
V letošním roce končí platnost stávajícího komplexního pojistného programu, který byl vytvořen a schválen na období let 2008 až 2012. K 31. 12. 2012 tak končí platnost pojistných smluv uzavřených na základě rámcové pojistné smlouvy, která byla uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky na výběr pojišťovny. Správu pojištění dle podmínek pojistného programu pro Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace vykonává makléřská společnost Aon Central and Eastern Europe a. s.
Rada kraje usnesením 0461/11/2012/RK rozhodla uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi Krajem Vysočina jako centrálním zadavatelem a jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina jako pověřujícími zadavateli. Účelem této smlouvy je praktické naplnění čl. 2, odst. (3), písm. i) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. 12. 2011 a Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina č. 10/11 ze dne 13. 12. 2011, včetně vytvoření jednotné koncepce pojištění u pověřujících zadavatelů. Tato koncepce umožňuje větší přehled o pojištění, sjednocení a optimalizaci struktury pojistných rizik a dosažení synergických efektů v celkové výši placeného pojistného.
Rada kraje usnesením 05281/12/2012/RK rozhodla o způsobu zadávání nadlimitní veřejné zakázky na Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2017 formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,(dále jen zákon ) v souladu se Zadávací dokumentací která byla obsahem materiálu RK-12-2012-16, př. 2. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídky od 3 uchazečů. Zadavatel předpokládal dle zadávací dokumentace hodnotu veřejné zakázky za dobu 5 let ve výši 100 000 000 Kč. Nabídky předložené od třech pojistitelů představovaly hodnotu veřejné zakázky:

Nabídka uchazeče Kooperativa pojišťovna Česká pojišťovna Allianz pojišťovna Varianta I. 230 230 900 Kč 260 000 195 Kč 288 393 896 Kč Varianta II. 206 351 970 Kč nenabídnuto 273 804 502 Kč
Hodnotící komise na svém jednání dne 25. 6. 2012 doporučila zadavateli zrušit veřejnou zakázku v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona, tj. v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Rada kraje usnesením 1185/26/2012/RK zrušila zadávací řízení na veřejnou zakázku Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací .
Vzhledem k potřebě zajištění pojistné ochrany od 1. 1. 2013 je předkládán návrh pojistného programu na rok 2013, dle materiálu RK-35-2012-17, př. 1 a návrh na zahájení jednacího řízení bez uveřejnění s dosavadním poskytovatelem pojištění (Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group,) na veřejnou zakázku Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013 , jejímž předmětem budou pojišťovací služby pro rok 2013.v rozsahu plnění vyplývajícího ze stávající platné smlouvy.
Návrh řešení OM na základě posouzení možností postupu zajištění služeb pojištění majetku a odpovědnosti za škody na rok 2013 včetně finančních aspektů dle materiálu RK-35-2012-17, př. 4 navrhuje radě kraje:
* zahájit zadávání veřejné zakázky Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013 formou jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona, z důvodů daných ust. § 23 odst. 4 písm. b) zákona
* vyzvat k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na zadání veřejné zakázky Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013 stávajícího poskytovatele pojišťovacích služeb pro Kraj Vysočina a jím zřizované organizace;
* schválit návrh pojistného programu Kraje Vysočina na rok 2013, dle materiálu RK-35-2012-17, př. 1;
* schválit zadávací podmínky veřejné zakázky Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013 dle materiálu RK-35-2012-17, př. 2;
* pověřit zástupce zadavatele dle materiálu RK-35-2012-17, př. 3 k jednání s vyzvaným dodavatelem;
* pověřit společnost KŠD ŠŤOVÍČEK advokátní kancelář, s.r.o., IČO 257 11 229, se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b výkonem zadavatelských činností dle § 151 zákona v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013 v rozsahu materiálu
RK-35-2012-17, př. 5.
StanoviskaRada kraje usnesením 1185/26/2012/RK ze dne 3. 7. 2012 zrušila zadávací řízení na veřejnou zakázku Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací .
Odbor analýz a podpory řízení: souhlasí s návrhem usnesením. Za daných podmínek je navrhované řešení jediné možné.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* zahájit zadávání veřejné zakázky Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013 formou jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona, z důvodů daných ust. § 23 odst. 4 písm. b) zákona;
* vyzvat k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na zadání veřejné zakázky Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013 stávajícího poskytovatele pojišťovacích služeb pro Kraj Vysočina a jím zřizované organizace;
schvaluje
* návrh pojistného programu Kraje Vysočina na rok 2013, dle materiálu RK-35-2012-17, př. 1;
* zadávací podmínky veřejné zakázky Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013 dle materiálu RK-35-2012-17, př. 2;
pověřuje
* zástupce zadavatele dle materiálu RK-35-2012-17, př. 3 k jednání s vyzvaným dodavatelem;
* společnost KŠD ŠŤOVÍČEK advokátní kancelář, s.r.o., IČO 257 11 229, se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b výkonem zadavatelských činností dle § 151 zákona v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013 v rozsahu materiálu
RK-35-2012-17, př. 5.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz