Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2012-11

RK-35-2012-11.doc  RK-35-2012-11pr01.pdf
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-35-2012-11
NázevSmlouva zakládající právo provést stavbu - k. ú. Nové Město na Moravě
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu parkoviště na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Usnesením 1497/29/2012/RK rozhodla rada kraje mimo jiné uzavřít mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací na straně investora, smlouvu zakládající právo provést stavbu Parkoviště osobních vozidel Nemocnice Nové Město na Moravě , kterou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví Kraje Vysočina par. č. 2938 a par. č. 2959/1 v k. ú. Nové Město na Moravě. Parkoviště je budováno v souvislosti s pořádáním Mistrovství světa v biatlonu 2013 v Novém Městě na Moravě. Smlouva byla uzavřena dne 29. 8. 2012.
Nyní se na OM obrátila Nemocnice Nové Město na Moravě se žádostí o uzavření dodatku k této smlouvě, popř. uzavření nové smlouvy, neboť výstavbou parkoviště budou dotčeny další pozemky ve vlastnictví Kraje Vysočina, a to pozemky par. č. 2956/27 - ost. plocha, zeleň, par. č. 2958/1 - ost. plocha, jiná plocha a par. č. 2959/2 - zastavěná plocha a nádvoří v k. Nové Město na Moravě. Rozšíření dotčených pozemků bylo vyvoláno dodatečnou potřebou zrekonstruovat šachtu a část kanalizace, která prochází pod budovaným parkovištěm a na budově stojící na pozemku par.č. 2959/2 bude umístěna kabeláž kamerového systému a budou zde zavěšeny kamery.
Ke stavebnímu řízení bude třeba doložit dodatek k původní smlouvě zakládající právo provést stavbu, popř. novou smlouvu, která by obsahovala souhlas s dotčením výše uvedených pozemků. Bez těchto dokladů nebude stavební povolení vydáno.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně vlastníka nově dotčených pozemků a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, smlouvu zakládající právo provést stavbu Parkoviště osobních vozidel Nemocnice Nové Město na Moravě , při které budou dotčeny pozemky par. č. 2956/27 - ost. plocha, zeleň, par. č. 2958/1 - ost. plocha, jiná plocha a par. č. 2959/2 - zastavěná plocha a nádvoří, včetně budovy stojící na tomto pozemku v k. ú. Nové Město na Moravě. Smlouva bude sloužit jako podklad pro vydání stavebního povolení.
Smlouva není předkládána, neboť jde o standardní typ smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě smlouvu zakládající právo provést výše uvedenou stavbu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně vlastníka dotčených pozemků a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, na straně investora, smlouvu zakládající právo provést stavbu Parkoviště osobních vozidel Nemocnice Nové Město na Moravě , kterou budou dotčeny pozemky par. č. 2956/27 - ost. plocha, zeleň, par. č. 2958/1 - ost. plocha, jiná plocha a par. č. 2959/2 - zastavěná plocha a nádvoří, včetně budovy na tomto pozemku v k. ú. Nové Město na Moravě.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. listopadu 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz