Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2012-03

RK-35-2012-03.doc  RK-35-2012-03pr01.pdf  RK-35-2012-03pr02.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-35-2012-03
NázevPodání žádosti o pokácení stromu - k. ú. Želetava
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší žádost o pokácení stromu v k. ú. a obci Želetava.
Na odbor majetkový se obrátila obec Želetava s žádostí o pokácení 1 kusu jasanu rostoucího na pozemku par. č. 3379/1- ostatní plocha, silnice o výměře 8357 m2 v k. ú. a obci Želetava. Jedná se o silniční pozemek ve vlastnictví Kraje Vysočina, vlastnictví vzniklo na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 19 646/2001-14 ze dne 26. 6. 2001., hospodaření s majetkem přísluší Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny. U Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Moravské Budějovice je pozemek veden na listu vlastnictví 313 pro uvedené k. ú. a obec.
Žádost byla podána po uskutečněném zdravotním řezu stromů, který byl proveden obcí Želetava v červenci t. r. Při této akci bylo zjištěno, že zmiňovaný jasan je dutý. Strom se nachází v těsné blízkosti silničního tělesa, je situován v zeleném pásu mezi chodníkem a plotem, který je v majetku právnické osoby.
Pracovník KSÚSV, pracoviště Třebíč, tuto situaci po místním šetření potvrdil.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje požádat Obecní úřad Želetava o vydání souhlasu s pokácením 1 ks dřevin rostoucího na pozemku par. č. 3379/1 v k. ú. a obci Želetava. Důvodem je možné ohrožení chodců i provozu na pozemní komunikaci.
Správce výše uvedeného pozemku vyslovil souhlas s pokácením jasanu rostoucího na předmětném pozemku. Jedná se o strom dutý, s obvodem kmene 239 cm. Vzhledem k tomu, že s podáním žádosti o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a jeho vydáním souvisí určité náklady a povinnosti (např. uhrazení správního poplatku, povinnost náhradní výsadby apod.), navrhuje odbor majetkový uzavřít s žadatelem nepojmenovanou smlouvu, v níž se žadatel zaváže veškeré náklady a povinnosti spojené s pokácením dřevin uhradit a zabezpečit.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout podat u Obecního úřadu Želetava žádost o pokácení dřeviny rostoucí mimo les a uzavřít nepojmenovanou smlouvu, v níž se žadatel zaváže k úhradě případných nákladů souvisejících s podáním žádosti, či splnění nařízené povinnosti náhradní výsadby.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Třebíč, jako správce pozemku, nemá námitky proti pokácení 1 ks jasanu, s pokácením stromu souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* podat u Obecního úřadu Želetava žádost o pokácení 1 ks stromu rostoucího mimo les na pozemku par. č. 3379/1v k. ú. a obci Želetava;
* uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi Krajem Vysočina a Obcí Želetava, v níž se Obec Želetava zaváže uhradit veškeré náklady a zabezpečit všechny povinnosti související s pokácením 1 ks dřevin.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 11. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz