Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-67

RK-34-2012-67.doc
Číslo materiálu67
Číslo jednacíRK-34-2012-67
NázevGlobální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - prodloužení pracovních poměrů zaměstnanců, podílejících se na jejich realiazaci
Zpracoval J. Hadravová
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuOdbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále ORR ), oddělení grantových programů, je na základě pověření hejtmana Kraje Vysočina ze dne 2. 3. 2007 (KUJI 13509/2007) pověřeno výkonem role zprostředkujícího subjektu (dále také ZS ) Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také OP VK ).
V souvislosti s výkonem role zprostředkujícího subjektu Rada Kraje Vysočina opakovaně navyšovala počet zaměstnanců. Při projednávání těchto materiálů byla Rada Kraje Vysočina vždy informována, že navýšená funkční místa budou obsazena zaměstnanci s pracovními poměry na dobu určitou.
K 15. 7. 2010 došlo na základě usnesení 0917/18/2010/RK k navýšení o 2 funkční místa s názvem úředník na úseku grantových programů se zaměřením na administraci grantových programů . Pracovní poměry sjednané na základě tohoto usnesení byly sjednány na dobu určitou do 31. 12. 2012.
K 15. 12. 2009 došlo na základě usnesení 1751/37/2009/RK k navýšení o 2 funkční místa s názvem úředník na úseku grantových programů se zaměřením na administraci grantových programů . Pracovní poměry sjednané na základě tohoto usnesení byly sjednány na dobu určitou do 31. 12. 2012.
V současnosti došlo k situaci kdy je nutné stávající pracovní poměry prodloužit, a to
u 4 zaměstnanců do 31. 12. 2014.
Veškeré osobní náklady uvažovaných pracovníků budou plně hrazeny z prostředků projektu Technické pomoci (85% ESF, 15% státní rozpočet) s názvem Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina, reg. č. CZ.1.07/5.1.00/39/0026. Celkový rozpočet tohoto projektu do roku 2015 činí 15 481 196 Kč.
Návrh řešení Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o prodloužení pracovních poměrů u čtyř funkčních míst do 31. 12. 2014 s obsahovou náplní funkčního místa zaměřeného na administraci globálních grantů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o prodloužení pracovních poměrů u čtyř funkčních míst do 31. 12. 2014 s obsahovou náplní funkčního místa zaměřeného na administraci globálních grantů.
Odpovědnost ředitel krajského úřadu
Termín 31. 12. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz