Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-66

RK-34-2012-66.doc
Číslo materiálu66
Číslo jednacíRK-34-2012-66
NázevUzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k. ú. Náměšť nad Oslavou
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Náměšť nad Oslavou.
Kraj Vysočina je investorem stavby Transformace ÚSP Jinošov I - Centrum denních aktivit a zázemí pro management, Náměšť nad Oslavou na ul. V. Nezvala , v rámci které má být vybudována plynovodní přípojka k novostavbě administrativní budovy ÚSP Jinošov. Přípojkou bude dotčen pozemek par. č. 1122/2 - ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou ve vlastnictví města Náměšť nad Oslavou. K získání stavebního povolení, resp. územního souhlasu je třeba uzavřít mezi městem Náměšť nad Oslavou a Krajem Vysočina smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umožňující uložení plynovodní přípojky a vstup na dotčený pozemek za účelem oprav a údržby. Vlastník pozemku, tj. město Náměšť nad Oslavou souhlasí s uzavření této smlouvy, a to za úplatu ve výši 150 Kč/bm + DPH. Předpokládaná délka plynovodní přípojky činí cca 8 m. Přesný rozsah dotčení pozemku a tím i výše úhrady za zřízení věcného břemene bude určena geometrickým plánem na zaměření věcného břemene. Vlastní smlouva o zřízení věcného břemene musí být uzavřena do dvou let od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Při porušení podmínek stanovených vlastníkem pozemku mohou obě smluvní strany odstoupit od smlouvy, pro stranu, která porušila povinnost se sankcí (smluvní pokutou) ve výši 10 000 Kč.
Uzavření této smlouvy je podmínkou pro vydání územního souhlasu na stavbu plynovodní přípojky.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít mezi městem Náměšť nad Oslavou a Krajem Vysočina smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu plynovodní přípojky, kterou bude dotčen pozemek par. č. 1122/2 - ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou. Vlastník pozemku požaduje úhradu za zřízení věcného břemene ve výši 150 Kč/bm + DPH. Přesná výše bude známa až po vyhotovení GP na zaměření věcného břemene. Vlastník pozemku dále požaduje do smlouvy zahrnout možnost vyúčtování a vymáhání smluví pokuty ve výši 10 000 Kč při porušení povinností při uzavírání smlouvy o zřízení věcného břemene (uzavření smlouvy do 2 let od vydání kolaudačního souhlasu, soulad se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene).
Smlouva není předkládána, neboť jde o standardní typ smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít mezi městem Náměšť nad Oslavou a Krajem Vysočina smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení plynovodní přípojky a vstup na pozemek par. č. 1122/2 v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou za účelem oprav a údržby této přípojky.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Náměšť nad Oslavou na straně vlastníka dotčeného pozemku a budoucího povinného z věcného břemene a Krajem Vysočina na straně investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení a provozování plynovodní přípojky a vstupu na pozemek za účelem oprav a údržby, kterou bude dotčen pozemek par. č. 1122/2 - ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou s tím, že výše úhrady bude činit 150 Kč/bm + DPH a sjednává se možnost vyúčtování smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč při nedodržení povinností stanovených vlastníkem dotčeného pozemku.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. října 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz