Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-57

RK-34-2012-57.doc  RK-34-2012-57pr01.doc  RK-34-2012-57pr02.xls  RK-34-2012-57pr03.xls  RK-34-2012-57pr04.doc
Číslo materiálu57
Číslo jednacíRK-34-2012-57
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
Zpracoval H. Dolejší, V. Dvořáková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší dvě žádosti o souhlas s použitím prostředků na provoz na dokrytí deficitu prostředků na platy pracovníků.
1. Ředitel Základní a Praktické školy Velké Meziříčí žádá o souhlas s použitím provozních prostředků na platy pracovníků zejm. z důvodu vázání prostředků státního rozpočtu a
z důvodu čerpání dovolené zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené (§ 217 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce). Žádost je obsahem přílohy 1 tohoto materiálu. Chybějící částku na platy ve výši 52 000 Kč a na zákonné odvody ve výši 19 000 Kč navrhuje pokrýt fondem odměn ve výši 22 000 Kč, zapojením rezervního fondu na krytí části zákonných odvodů ve výši 8 000 Kč a volnými prostředky z příspěvku na provoz ve výši 41 000 Kč - viz příloha 2 tohoto materiálu.
2. Ředitel Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875 (dále jen OA Pelhřimov) navrhuje pokrýt chybějící částku na platy ve výši 159 000 Kč a na zákonné odvody ve výši 56 000 Kč zapojením fondu odměn (50 000 Kč) a dále odvodem z investičního fondu ve výši 165 000 Kč a následným poskytnutím příspěvku na provoz ve stejné výši - viz příloha 3 tohoto materiálu. Důvodem nedostatku finančních prostředků na platy je vázání prostředků státního rozpočtu a výrazný úbytek žáků. Žádost je obsahem přílohy 4 tohoto materiálu.
Návrh řešení OŠMS radě kraje navrhuje:
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3122 Střední odborné školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 165 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy o částku 165 000 Kč;
* schválit zvýšení závazných ukazatelů Odvod z investičního fondu o částku 165 000 Kč a Příspěvek na provoz o částku 165 000 Kč Obchodní akademii Pelhřimov, Jirsíkova 875, IČO 62540068 z důvodu pokrytí mzdových prostředků včetně zákonných odvodů;
* souhlasit s použitím prostředků na provoz na pokrytí mzdových výdajů pracovníků dotčených škol.

Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
StanoviskaOdbor informatiky: Dotace byla zaevidována pod ID O00252.0016.
Odbor ekonomický nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Obchodní akademii Pelhřimov, Jirsíkova 875, IČO 62540068 ve výši 165 000 Kč dle materiálu RK-34-2012-57;
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3122 Střední odborné školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 165 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy o částku 165 000 Kč;
* zvýšení závazných ukazatelů Odvod z investičního fondu o částku 165 000 Kč a Příspěvek na provoz o částku 165 000 Kč Obchodní akademii Pelhřimov, Jirsíkova 875, IČO 62540068 z důvodu pokrytí mzdových prostředků včetně zákonných odvodů;
souhlasí
* u Základní a Praktické školy Velké Meziříčí, IČO 70831432 s použitím prostředků na provoz na pokrytí mzdových výdajů pracovníků do výše 30 000 Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 19 000 Kč;
* u Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875, IČO 62540068 s použitím prostředků na provoz na pokrytí mzdových výdajů pracovníků do výše 109 000 Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 56 000 Kč.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Termín do konce roku 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz