Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-49

RK-34-2012-49.doc  RK-34-2012-49pr01.xls
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-34-2012-49
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj - uvolnění prostředků na opravu značení turistických cílů v Kraji Vysočina
Zpracoval J. Jež, I. Veselá
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o navýšení prostředků na kapitole Regionální rozvoj o prostředky, které bude nutné vynaložit na opravu značení turistických cílů v Kraji Vysočina v roce 2012.
V průběhu měsíců března - června 2012 byla provedena kontrola udržitelnosti projektu Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.4/5804, jehož součástí byla realizace značení nejvýznamnějších turistických cílů na silnicích kraje
- hnědých tabulí . Fyzickou kontrolou značení nejvýznamnějších turistických cílů na silnicích kraje bylo zjištěno, že některé tabule jsou poničeny, nebo zcela chybí. Podrobný rozpis je uveden v příloze materiálu RK-34-2012-49, př. 1. Protokolem č. 17/12/ORR bylo Kraji Vysočina uloženo přijmout nápravné opatření k odstranění zjištěných nedostatků nejpozději ve lhůtě do 31. 12. 2012. Nápravné opatření bude spočívat v nahrazení chybějících značek
a opravě poničených značek a jeho realizaci bude zajišťovat Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ).
Návrh řešení Vzhledem k povinnosti přijmout nápravné opatření, uložené Protokolem č. 17/12/ORR navrhuje ORR radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče
o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč.
StanoviskaOdbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 3. 10. 2012 činí 22 844 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 Územní rozvoj o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč na opravy značení nejvýznamnějších turistických cílů na silnicích kraje.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz