Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-42

RK-34-2012-42.doc  RK-34-2012-42pr01.doc  RK-34-2012-42pr02.doc
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-34-2012-42
NázevNařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Mrázkova louka
Zpracoval J. Janová
Předkládá J. Joneš
Počet příloh
Popis problémuJedná se o nové vyhlášení stávajícího zvláště chráněného území přírodní památky Mrázkova louka ve smyslu § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody ).
Přírodní památka Mrázkova louka byla poprvé vyhlášena v roce 1949 (vyhláškou ministerstva školství, věd a umění ze dne 4. 10. 1949).
Problémem je, že předmětné území není zcela přesně vymezeno tak, aby byla zajištěna ochrana přírodních fenoménů, jež jsou předmětem ochrany tohoto zvláště chráněného území. Stávající vymezení přírodní památky citací parcelního čísla je nepřesné a může podléhat změnám v evidenci katastru nemovitostí, proto je nutné na základě přesných geodetických podkladů jednoznačně vymezit hranice přírodní památky. Navíc stávající zřizovací předpis formálně i obsahově neodpovídá současnému právnímu stavu. Ve vyhlášce je např. upraven způsob provádění kontroly dodržování ochranných podmínek území, způsob péče o území a dotčení vlastnických práva, což je pro současný právní stav nepřípustné.
Novým vyhlášením přírodní památky Mrázkova louka dále dojde k úpravě jejího vymezení, resp. rozšíření o luční enklávu nacházející se jihovýchodním směrem (pod silnicí mezi Bory a Rousměrovem). Tato plocha je mj. významná výskytem silně ohrožené hadilky obecné (Ophioglossum vulgatum).
Návrh řešení Z důvodů uvedených v kapitole Popis problému navrhuje odbor životního prostředí vydat nařízení o zřízení zvláště chráněného území v kategorii přírodní památka, jež ponese název Mrázkova louka dle materiálů RK-34-2012-42, př. 1.
Porovnání stávajícího vymezení a nově navrhovaného vymezení navrhované přírodní památky je znázorněno v materiálu RK-34-2012-42, př. 2.
Navrhovaná přírodní památka se nachází v Kraji Vysočina, v okrese Žďár nad Sázavou, v katastrálním území Horní Bory (viz příloha č. 1 materiálu RK-34-2012-42). Celková výměra navrhované přírodní památky je 2,26 ha. Předmětem ochrany navrhované přírodní památky je mozaika lučních biotopů vlhkých pcháčových luk, nevápnitých mechových slatinišť a pohorských smilkových trávníků s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
Cílem ochrany tohoto území bude udržení příznivého stavu druhově bohatého biotopu rašelinných luk s typickými druhy rostlin a živočichů pomocí praktické péče, jež je předpokladem pro udržení příznivého stavu lokality.
Ochranné pásmo přírodní památky nebude vyhlašováno, bude jím v souladu s § 37 odst. 1 území do vzdálenosti 50m od hranic přírodní památky. Ochranné pásmo je tvořeno především lesními porosty s převahou nepůvodních dřevin, především smrku.
Odbor životního prostředí na základě odborných podkladů (biologické průzkumy, plán péče) vymezil hranice přírodní památky a následně nechal geodeticky zpracovat tzv. záznam podrobného měření změn (ZPMZ), včetně vytyčení (stabilizace) lomových bodů v terénu. ZPMZ umožňuje stanovit hranice uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální. Takové vymezení nepodléhá změnám v evidenci katastru nemovitostí (např. scelováním nebo dělením parcel) a umožňuje záznam přírodní památky na geodeticky vymezených částech parcel do operátů na katastrálním úřadě.
Návrh na vyhlášení přírodní památky byl dle § 40 zákona č. 114/1992 Sb. řádně projednán s vlastníky dotčených pozemků. K tomuto návrhu byla vznesena 1 námitka, která byla řádně vypořádána. Současně byl návrh dle § 41 zákona projednán s dotčenými orgány státní správy, které k výše uvedenému záměru připomínky nevznesly.
Na území přírodní památky je možnost Kraje Vysočina zajišťovat péči o dané území. Území této přírodní památky není možné ponechat zcela bez lidských zásahů samovolnému vývoji, protože by hrozilo postupné zarůstání biotopů a následný ústup významných druhů rostlin a živočichů, které jsou na tyto biotopy vázány. Potřebné zásahy na území přírodní památky (především pravidelné kosení) v současné době zajišťuje Kraj Vysočina. Potřebná péče bude i nadále financována z rozpočtu Kraje Vysočina. Tato skutečnost nepovede k navyšování výdajů z rozpočtu Kraje Vysočina a bude řešena z obvyklé výše rozpočtu na paragrafu 3742 - chráněné části přírody.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 19/2012, o vyhlášení přírodní památky Mrázkova louka, dle materiálu RK-34-2012-42, př. 1.
Odpovědnost OŽP
Termín 9. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz