Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-35

RK-34-2012-35.doc  RK-34-2012-35pr01.pdf  RK-34-2012-35pr02.pdf
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-34-2012-35
NázevNařízení rady kraje, kterým se stanoví Požární poplachový plán Kraje Vysočina
Zpracoval P. Dvořák, HZS Kraje Vysočina
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuDle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vydává rada kraje nařízením kraje požární poplachový plán kraje. Rada Kraje Vysočina vydala toto nařízení dne 15. června 2010 - Nařízení kraje Vysočina č. 3/2010, kterým se stanoví požární poplachový plán kraje Vysočina, s jeho následnou změnou v roce 2011.
Poplachový plán slouží:
a) ke stanovení zásad součinnosti jednotek požární ochrany jednotkami požární ochrany (PO) v kraji při zdolávání požárů, při provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje, při poskytování pomoci mezi kraji nebo při poskytování pomoci do sousedního státu;
b) k úpravě povolávání jednotkami PO v rámci operačního řízení ke zdolávání požárů a k záchranným pracím;
c) ke stanovení způsobu vyhlašování jednotlivých stupňů požárního poplachu;
d) k úpravě činnosti ohlašoven požárů a operačních a informačních středisek Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.
Poplachovým plánem jsou mimo jiné stanoveny podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami PO a seznam předurčených jednotek PO.
V důsledku organizačních změn v předurčenosti jednotek PO v rámci plošného pokrytí je třeba vydat nové nařízení, které bude tyto změny obsahovat. Změna nařízení spočívá v přerozdělení jednotek PO pro jednotlivé obce nebo objekty do prvního stupně požárního poplachového plánu, která je nedílnou přílohou nařízení. Předurčenost jednotek požární ochrany se mění v závislosti na potřebách HZS kraje, který je gestorem požární ochrany na území kraje.
Vlastní změna nařízení spočívá v nahrazení Přílohy č. 1 - rozdělení jednotek PO pro jednotlivé obce nebo objekty do prvního stupně požárního poplachového plánu přílohou novou aktuální.
Navržená změna nařízení uvádí do souladu stav vzniklý vlivem výše uvedených změn dle vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.
Podklady pro zpracování nařízení poskytl Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina. Změny, ke kterým došlo, jsou vyznačeny v příloze materiálu (RK-34-2012-35, př. 2).
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, schválit nařízení kraje, kterým se stanoví Požární poplachový plán Kraje Vysočina, a které zruší stávající Nařízení kraje Vysočina č. 3/2010 ze dne 15. 6. 2010, kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina a Nařízení kraje Vysočina č. 3/2011 ze dne 17. 5. 2011, kterým se mění Nařízení kraje Vysočina č. 3/2010 ze dne 15. 6. 2010, kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina.
Účelem navrhované změny je zapracovat do nařízení organizační změny v předurčenosti jednotek požární ochrany v rámci plánu plošného pokrytí.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského nemá k návrhu usnesení připomínky.
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina nemá připomínek a souhlasí s předloženým Nařízením Kraje Vysočina.
Návrh usneseníRada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 17/2012, kterým se stanoví Požární poplachový plán Kraje Vysočina, dle materiálu RK-34-2012-35, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz