Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-15

RK-34-2012-15.doc  RK-34-2012-15pr01.doc  RK-34-2012-15pr02.xls
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-34-2012-15
NázevUzavření dodatku č. 1 ke smlouvám o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line
Zpracoval A. Prokešová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuJedná se o projednání uzavření dodatku č. 1 ke smlouvám o spolupráci mezi Krajem Vysočina a organizacemi zapojenými do projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line. Tento projekt, jehož nositelem je Kraj Vysočina a je realizován odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu, je financován z prostředků Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Jeho hlavním cílem je zlepšit prezentaci movitého kulturního dědictví sbírkotvorných institucí kraje a tím zvýšit návštěvnost nejenom muzeí, galerií a pamětních síní, ale potažmo i celého kraje, a to konkrétně prostřednictvím digitalizace sbírkových předmětů do formátů 2D a 3D a jejich prezentace pomocí speciální webové aplikace. V rámci realizace tohoto projektu rozhodla Rada Kraje Vysočina usnesením č. 1304/27/2010/RK ze dne 31. 8. 2010 uzavřít se zapojenými organizacemi - muzei, galeriemi a pamětními síněmi - smlouvy o spolupráci, které jsou nezbytné nejenom pro realizaci projektu, ale i jeho udržitelnost. Kraj Vysočina se v rámci těchto smluv o spolupráci zavázal zajistit digitalizaci sbírkových předmětů zapojených sbírkotvorných organizací, zveřejnit informace o zapojených organizacích na webových prezentačních stránkách projektu, umístit v sídle organizací či v sídle jejich poboček informační kiosek a rovněž zajišťovat jejich servis po celou dobu udržitelnosti projektu. Tyto smlouvy pozbývají platnosti dnem ukončení udržitelnosti projektu, nejpozději 31. 12. 2017. S ohledem na náročnost a technické problémy spojené s aktivitou 3D skenování, které se projevily v průběhu realizace této aktivity a jejichž vlivem vyžaduje digitalizace sbírkových předmětů do formátu 3D delší časovou dotaci, než jak bylo předpokládáno v době podání projektové žádosti, souhlasila rada kraje usnesením č. 0312/08/2012/RK ze dne 21. 2. 2012 s předložením Protokolu o provedení změny a souhlasu se změnou č. 5 Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, přičemž obsahem uvedeného protokolu byla žádost o změnu poměru digitalizovaných sbírkových předmětů do formátů 2D a 3D a žádost o prodloužení termínu ukončení projektu o jeden rok do 30. 11. 2013, s čímž souvisí rovněž úprava harmonogramu projektu. Dále usnesením č. 1203/26/2012/RK ze dne 3. 7. 2012 rozhodla rada kraje uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line, přičemž důvodem uzavření tohoto dodatku je dříve uvedené prodloužení termínu ukončení tohoto projektu. Příjemce dotace je oprávněn ukončit projekt v termínu do 30. 11. 2013 s tolerancí +/- 30 dnů. Následkem uvedeného prodloužení termínu ukončení projektu se posouvá i ukončení doby udržitelnosti, která činí 5 let, což je nutno zohlednit i v úpravě smluv o spolupráci s organizacemi zapojenými do projektu. Z toho důvodu odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvám o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line ve znění dle materiálu RK-34-2012.xx, př. 1 s organizacemi uvedenými v materiálu RK-34-2012-15, př. 2.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvám o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line dle materiálu RK-34-2012-15, př. 1 s organizacemi uvedenými v materiálu RK-34-2012-15, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvám o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line dle vzorové smlouvy uvedené v materiálu RK-34-2012-15, př. 1 s organizacemi uvedenými v materiálu RK-34-2012-15, př. 2.
Odpovědnost OKPPCR
Termín 31. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz