Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-52

RK-11-2012-52.doc
Číslo materiálu52
Číslo jednacíRK-11-2012-52
NázevNávrh na zařazení nové akce Muzeum Vysočiny Třebíč - oprava brány a restaurování kamenného portálu do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 a schválení rozpočtového opatření
Zpracoval E. Pausarová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek.
Kraj Vysočina je vlastníkem pozemku par č. 10/2 v k. ú. Podklášteří. Na tomto pozemku je postavena budova Třebíčského zámku (Muzeum Vysočiny Třebíč) a dále se na něm nachází nádvoří (celý prostor před zámkem, basilikou a tvz. předzámčím). Na pozemku se nachází i zděná brána ohraničující nádvoří na východní straně mezi objektem předzámčí a objektem baziliky. Brána je dlouhodobě ve velmi špatném stavebně technickém stavu. Je součástí areálu národní kulturní památky. Vzhledem ke svému umístění a nepřímé souvislosti s vlastním objektem zámku nebyla její oprava řešena v rámci projektu na budově zámku spolufinancovaného z ROP. Záměr opravy brány a restaurování kamenného portálu je připraven.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje zařazení nové akce Muzeum Vysočiny Třebíč - oprava brány a restaurování kamenného portálu do rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích. Dokončení akce se předpokládá do konce prosince 2012.
Finanční krytí realizace prací navrhuje OM v rámci kapitoly Nemovitý majetek, snížením přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích (akce Psychocentrum Jihlava - oprava vstupu a podhledu, ORG 1220110000 ) o částku 170 tis. Kč při současném zvýšení přílohy M3 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích o stejnou částku. Předpokládaná celková cena je 170 tis. Kč vč. DPH.
StanoviskaOKPPCR nemá připomínky k zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3.
Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Muzeum Vysočiny Třebíč - oprava brány a restaurování kamenného portálu do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve snížení přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizací částku 170 000 Kč při současném navýšení přílohy M3 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích o částku 170 000 Kč.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín březen 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz