Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-47

RK-11-2012-47.doc  RK-11-2012-47pr01.doc  RK-11-2012-47pr02.xls  RK-11-2012-47pr03.doc
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-11-2012-47
NázevPodpora učebních oborů
Zpracoval Z. Hloušková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší poskytování motivačních stipendií žákům středních škol, kteří nastoupili do oborů s dlouhodobou poptávkou ze strany firem na trhu práce.
Rada kraje schválila dne 8. 12. 2009 usnesením č. 1788/37/2009/RK Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol č. 09/09 (dále jen Pravidla Rady Kraje Vysočina ) a usnesením 0151/04/2011/RK ze dne 21. 1. 2011 rozhodla o stejném znění Pravidel Rady Kraje Vysočina pro školní rok 2011/2012.
Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 7/2011 dne 13. 12. 2011 usnesením č. 0550/07/2011/ZK rozpočet kraje na rok 2012. V Rozpočtu kraje 2012 - včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora učebních oborů (§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání - Ostatní činnosti) - je uvažována částka 3 000 000 Kč na Podporu zvýšení zájmu absolventů základních škol o studium v nedostatkových oborech s dlouhodobou poptávkou ze strany firem .
OŠMS obdržel 744 žádostí žáků středních škol o poskytnutí motivačních stipendií. Podmínky pro přidělení motivačního stipendia splnilo 370 žáků. V materiálu RK-11-2012-47, př. 1 předkládáme jmenovitý seznam žáků středních škol, kteří splnili kritéria přiznání motivačního stipendia, včetně vyčíslení částky, která jim má být vyplacena. Za I. pololetí školního roku 2011/2012 je celková částka přiznaných motivačních stipendií 1 031 000 Kč. Přehled za jednotlivé střední školy je uveden v materiálu RK-11-2012-47, př. 2.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje k rozhodnutí jmenovitý seznam žádostí žáků středních škol, kteří splnili kritéria stanovená Pravidly Rady Kraje Vysočina pro přiznání motivačního stipendia dle materiálu RK-11-2012-47, př. 1. OŠMS navrhuje tyto žádosti žáků podpořit v celkové výši 1 031 000 Kč.
Dále OŠMS předkládá radě kraje ke schválení vzor darovací smlouvy, která bude s jednotlivými žáky sepsána dle materiálu RK-11-2012-47, př. 3.
Motivační stipendia jsou evidována v systému eDotace pod ID PR00045-02.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky. Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3299 je na podporu zvýšení zájmu absolventů základních škol o studium v nedostatkových oborech (ÚZ 00320) uvažováno s částkou 3 000 tis. Kč.

Odbor informatiky

Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID PR00045-02.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy dle materiálu RK-11-2012-47, př. 3 na poskytnutí motivačních stipendií žákům uvedeným v materiálu RK-11-2012-47, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín 30. 4. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz