Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-45

RK-11-2012-45.doc  RK-11-2012-45pr01.doc  RK-11-2012-45pr02.doc  RK-11-2012-45pr03.xls  RK-11-2012-45pr04.xls  RK-11-2012-45pr05.doc
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-11-2012-45
NázevProjektový záměr příspěvkové organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Zpracoval T. Doleželová, K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší rozhodnutí rady kraje o projektovém záměru příspěvkové organizace.

V souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací přijatými usnesením rady kraje č. 1222/24/2011/RK ze dne 19. 7. 2011 žádá krajská příspěvková organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace o souhlas s projektovým záměrem orientovaným na rozvoj spolupráce s Dolním Rakouskem v Operačním programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-13 (dále OP AT-CZ )., který je popsán v materiálu RK-11-2012-45, př 1 a RK-11-2012-45, př 2. Projekt Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů na reciproční výuku jazyka v mateřských školách v příhraničních oblastech České republiky a Rakouska. Současně s krajem Vysočina byly osloveny i Jihomoravský kraj a Jihočeský kraj. Iniciátorem projektu je oddělení pro mateřské školy Úřadu dolnorakouské zemské vlády. Projekt navazuje na projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých . Z organizačních důvodů je v projektu navrženo, aby partnery na české straně byla pedagogická centra zřizovaná kraji (u nás Vysočina Education).
Pravidla OP AT-CZ vyžadují spolufinancování partnera ve výši 10% celkových způsobilých výdajů a předfinancování projektových aktivit vzhledem ke zpětnému proplácení finančních prostředků. S ohledem na zkušenosti z jiných projektů financovaného ze stejného programu (Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých, EDU.REGION) a z důvodu souběžné realizace dalších projektů požádala Vysočina Education o poskytnutí prostředků na předfinancování ve výši 1 100 000 Kč a na spolufinancování 10% celkových způsobilých výdajů ve výši 208 600 Kč.
Rozpočet projektu je popsán v materiálu RK-11-2012-45, př. 4, předpokládané cash-flow v materiálu RK-11-2012-45, př. 3.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje informaci o projektu. Vzhledem k významu projektu pro rozvoj regionální komunikace mezi občany na česko-rakouském pomezí navrhuje OŠMS radě kraje udělit souhlas s jeho realizací za podmínky schválení podpory zastupitelstvem kraje. Podrobnější vyjádření OŠMS je v materiálu RK-11-2012-45, př. 5. OŠMS dále předkládá k projednání záměr na poskytnutí prostředků na podporu realizace projektu v případě jeho schválení, a to jednak v podobě půjčky v roce 2012 ve výši maximálně 1 100 000 Kč na předfinancování projektu a dále v roce 2014 účelové prostředky na spolufinancování projektu ve výši 10% celkových způsobilých výdajů, maximálně ve výši 208 600 Kč (8 344 EUR).
StanoviskaGrémium ředitele:
Členové grémia souhlasí s projektovým záměrem.
Odbor ekonomický:
Realizace projektu bude mít přímý dopad na rozpočet kraje. Předfinancování ve výši 1 100 000 Kč bude řešeno poskytnutím půjčky z Fondu strategických rezerv a v roce 2014 se zohlední u kapitoly Školství, mládeže a sportu potřeba krytí vlastní spoluúčasti příspěvkové organizace v maximální výši 208 600 Kč.

Odbor regionálního rozvoje:
Projektový záměr je v souladu s pravidly Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 a jeho obsah a zaměření odpovídá prioritní ose 1, oblast podpory Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace.

PO realizuje v rámci OP VK tyto grantové projekty:
i-Bezpečná škola, reg. č. CZ.1.07/1.3.50/01.0014
Efektivní využití Interaktivní tabule ve výuce na ZŠ a SŠ, reg. č.CZ.1.07/1.3.02/02.0005
Výuka angličtiny napříč předměty na ZŠ, G a SOŠ kraje Vysočina, reg. č.CZ.1.07/1.3.02/02.0004
Metodika v anglickém jazyce, reg. č. CZ.1.07/1.3.50/01.0010
Málotřídky společně, reg. č.CZ.1.07/1.3.02/02.0029

Dále realizuje tyto individuální projekty ostatní.
Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0004
Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/4.1.00/06.0012

A je partnerem těchto projektů v rámci OP VK:

Mozaika nových inspirací pro pedagogy mateřské školy, reg. č. CZ.1.07/1.3.02/02.0017
Okna technickým oborům dokořán. reg. č. CZ.1.07/1.1.36/01.0018
Vzdělaný pedagog - radost z učení - hravost a aktivita, reg. č. CZ.1.07/1.3.02/02.0007

Realizace těchto projektů byla ukončena:
Příprava zavedení jazykové certifikace na ZŠ a SŠ kraje Vysočina, reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0038
Vlastním hodnocením ke zvyšování kvality, reg. č. CZ.1.07/1.3.02/01.0008 - partner projektu.

S ohledem na široké portfolio projektových aktivit v realizovaných či ukončených projektech existuje možné riziko překryvu financování aktivit, i když je projektový záměr plánován do jiného dotačního titulu, než do OP VK.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů dle materiálů RK-11-2012-45, př. 1, RK-11-2012-45, př. 2 za podmínky schválení záměru poskytnout finanční podporu zastupitelstvem kraje;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vzít na vědomí informaci o projektu Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů dle materiálů RK-11-2012-45, př. 1 a RK-11-2012-45, př. 2;
* schválit záměr poskytnout Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisku služeb školám, příspěvkové organizaci v roce 2012 bezúročnou půjčku z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů za účelem předfinancování projektu ve výši maximálně 1 100 000 Kč, pokud bude schválen projekt Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů ;
* schválit závazek kraje na zabezpečení zdrojů krytí finanční spoluúčasti pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci ve výši 10% celkových způsobilých výdajů, to je max. do výše 208 600 Kč (8 344 EUR) na realizaci projektu Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů v Operačním programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-13.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 3. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz