Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-24

RK-11-2012-24.doc  RK-11-2012-24pr01.xls  RK-11-2012-24pr02.xls  RK-11-2012-24pr03.xls  RK-11-2012-24pr04.doc  RK-11-2012-24pr05.xls  RK-11-2012-24pr06.pdf
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-11-2012-24
NázevPoskytnutí 2. části dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v Kraji Vysočina na kalendářní rok 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
Zpracoval J. Bína, O. Tvarůžková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuNejvýznamnějšími zdroji financování sociálních služeb jsou dotace z MPSV a úhrady uživatelů (úhrady uživatelů jsou upraveny zákonem o sociálních službách a prováděcí vyhláškou - některé služby se poskytují za částečnou úhradu, další jsou ze zákona poskytované bez úhrady). Dalšími méně významnými zdroji jsou dotace kraje, obcí, platby zdravotních pojišťoven, dary od sponzorů, nadací apod.

Domovy pro seniory
Kraj ze svého rozpočtu každoročně poskytuje pro poskytovatele těchto sociálních služeb dotaci ve výši 10 tis./lůžko. Služba domova pro seniory vznikla z dřívějších domovů důchodců a v některých případech poskytovatel zároveň poskytuje službu domov pro osoby se zdravotním postižením a domov se zvláštním režimem v rámci. Poskytovatel, který má takto vedle domova pro seniory zaregistrovanou další z uvedených služeb, může dotaci použít i ke krytí jejích nákladů.

Pečovatelská služba
Do konce roku 2006 měly ke státním dotacím na pečovatelskou službu přístup pouze nestátní neziskové organizace. Pečovatelské služby obcí byly dotovány pouze z rozpočtu kraje. Tento rozdílný přístup vedl k rozdílné úrovni dotací a umožňoval obcím, ve kterých působily nestátní neziskové organizace, vynakládat méně na provoz pečovatelské služby než v obcích, které si tuto činnost zabezpečují ve vlastní působnosti. Tento přístup motivoval obce k předávání pečovatelské služby jiným poskytovatelům z finančních důvodů. Na jednání rady kraje č. 28/2008 byl schválen záměr financovat pečovatelskou službu obcí a NNO stejnými částkami na úvazek z prostředků kraje a MPSV. V dotačním řízení je možné zohlednit velikost obce, případně služby, ale nebude se rozlišovat podle typu poskytovatele. Toto usnesení předpokládalo, že obce se budou muset stejným způsobem podílet na pečovatelské službě, kterou poskytují svými zaměstnanci nebo svou příspěvkovou organizací a stejným způsobem na službě, kterou pro jejich občany poskytují nestátní neziskové organizace.

Nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby jsou závislé na získávání finančních prostředků zejména z dotačního řízení MPSV a dále z prostředků kraje, případně z rozpočtu obcí. V rozpočtu Kraje Vysočina byl na kalendářní rok 2012 pro tyto poskytovatele sociálních služeb schválen celkový objem 41 330 000 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že u dotací z MPSV dochází z počátku roku ke zpoždění výplat oproti předem stanoveným termínům, byla na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje na posledním zasedání v roce 2011, usnesením č. 0602/07/2011/ZK a dále zasedání zastupitelstva v únoru letošního roku, usnesením č. 0061/01/2012/ZK a 0062/01/2012/ZK mezi tyto poskytovatele rozdělena částka 24 567 800 Kč. Při dodržení schváleného rozpočtu je tedy možné nyní rozdělit mezi tyto poskytovatele částku 16 762 200 Kč.
Návrh řešení Pro rozdělení zbývající částky z rozpočtu Kraje Vysočina ve výši 16 762 200 Kč pro poskytovatele sociálních služeb na kalendářní rok 2012 navrhujeme postupovat dle následujícího klíče.

Domovy pro seniory
Dotace byla navržena ve výši dalších 50% celkové dotace navržené pro domovy pro seniory v rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2012. Prvních 50 % pro tento druh služby byl schválen na zasedání zastupitelstva kraje v prosinci 2011.

Pečovatelská služba
Na pečovatelskou službu navrhujeme poskytnout dotaci bez rozlišení, zda-li jde o pečovatelskou službu provozovanou obcí nebo nestátní neziskovou organizací. Navrhujeme poskytnout dotaci ve výši doplatku do částky 150 tis. Kč na jeden pracovní úvazek pečovatelské služby při započtení dotace z MPSV a předchozí dotace kraje, pokud poskytovatel vyjíždí zabezpečovat pečovatelskou službu do jiných obcí, případně jde-li o malého poskytovatele, jehož velikost je nižší než 2 pracovní úvazky. Pro ostatní poskytovatele navrhujeme poskytnout dotaci ve výši doplatku do částky 75 tis. Kč na jeden pracovní úvazek pečovatelské služby při započtení dotace z MPSV a předchozí dotace kraje. Tímto způsobem dojde k navýšení dotací u poskytovatelů služby, která je nejdůležitější sociální službou pro občany v domácím prostředí.

Ostatní sociální služby
Navrhujeme při započtení dotace z MPSV a předchozí dotace kraje poskytnout doplatek do výše 100 % součtu dotace z MPSV a kraje v roce 2011.
Vzhledem ke snížení objemu dotací ze státního rozpočtu na rok 2012 a schválenému objemu dotací na sociální služby v rozpočtu kraje bude nutné věnovat finanční situaci těchto poskytovatelů další pozornost. Níže uvedený návrh na poskytnutí dotací nezajišťuje u všech poskytovatelů dosažení loňské úrovně součtu dotací z kraje a MPSV a u některých z nich mohou bez další pomoci vzniknout finanční problémy.

O poskytování 2. části dotací pro poskytovatele sociálních služeb bude uzavřena smlouva, podle vzoru uvedeného v materiálu RK-11-2012-24, př. 4.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky. Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 je v kapitole Sociální věci (ÚZ 00053, ÚZ 00512, ÚZ 00513) schválena celková částka 43 280 tis. Kč pro poskytovatele sociálních služeb - nestátní neziskové organizace a obce. Výše uvedená částka je určena na domovy, jejichž zřizovatelem je obec nebo jiná právnická osoba, na pečovatelskou službu, azylové domy, centra denních služeb, osobní asistenci, hospicovou péči, podporu dobrovolnictví aj.

Odbor Informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00327 (příloha č. 6).
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
* rozhodnout poskytnout dotace pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 16 762 200,- Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-11-2012-24, př. 1,
RK-11-2012-24, př. 2 a RK-11-2012-24, př. 3;
* schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu RK-11-2012-24, př. 4;
* schválit rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci dle materiálu RK-11-2012-24, př. 5.
Odpovědnost OSV,OE
Termín 31. 5. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz