Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-14

RK-11-2012-14.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-11-2012-14
NázevNávrh rozpočtového opatření - odvod z investičního fondu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0767/17/2011/RK rozhodla rada kraje mimo jiné o zařazení nové akce Nemocnice Jihlava - stavební úpravy gynekologicko-porodnického oddělení do rozpočtu - kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4 - Investice ve zdravotnictví. Tato akce je v současné době ve stavu ukončení díla. Jednalo se o stavební úpravy celého podlaží gynekologicko-porodnického oddělení. Z důvodu vzniklých víceprací došlo k nárůstu ceny díla o částku 2 356 625 Kč. Tento nárůst nákladů akce je hrazen z odvodu investičního fondu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace. Usnesením č. 1725/35/2011/RK rada kraje schválila, že část výdajů má být kryta z vlastních prostředků Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a sponzorských darů a dle usnesení č. 2111/41/2011/RK uložila Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje ve výši 2 000 tis. Kč. Zbývající část ve výši 356 625 Kč bude řešena uložením odvodu z investičního fondu v roce 2012.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje uložit Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, odvod z investičního fondu k financování vzniklých víceprací investiční akce Nemocnice Jihlava - stavební úpravy gynekologicko-porodnického oddělení ve zbývající výši 356 625 Kč. Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace odvede do rozpočtu kraje celkem částku ve výši 2 356 625 Kč v podobě krytých odpisů. Prostředky na tuto akci by byly převedeny do kapitoly Nemovitý majetek. Vzhledem k výši odvodu, která přesahuje částku 2 000 tis. Kč, navrhl odbor zdravotnictví a rada kraje schválila usnesením č. 2111/41/2011/RK uložit podle § 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, odvod z investičního fondu ve výši 2 000 tis. Kč v roce 2011 a zbývající částku ve výši 356 625 Kč řešit následně v roce 2012.
StanoviskaOdbor ekonomický k předloženému návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.

Odbor majetkový souhlasí s návrhem na odvod z investičního fondu Nemocnice Jihlava.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 356 625 Kč v souvislosti s odvodem z investičního fondu u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví o stejnou částku 356 625 Kč;
* u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace stanovení závazného ukazatele Odvod z investičního fondu ve výši 356 625 Kč z důvodu zapojení zdrojů nemocnice do rozpočtu kraje k úhradě nákladů vzniklých vícepracemi u investiční akce Nemocnice Jihlava - stavební úpravy gynekologicko-porodnického oddělení z rozpočtu kraje;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizaci, podle § 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje ve výši 356 625 Kč k financování vzniklých víceprací u investiční akce Nemocnice Jihlava - stavební úpravy gynekologicko-porodnického oddělení .
Odpovědnost odbor zdravotnictví, majetkový odbor, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 03. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz