Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-04

RK-11-2012-04.doc  RK-11-2012-04pr01.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-11-2012-04
NázevSmlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání veřejné zakázky na Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí týkající se přípravy pojistného programu Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2017.
V letošním roce končí platnost stávajícího komplexního pojistného programu, který byl vytvořen a schválen na období let 2008 až 2012. K 31. 12. 2012 tak končí platnost pojistných smluv uzavřených na základě rámcové pojistné smlouvy, která byla uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky na výběr pojišťovny.
Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání je uzavírána v souvislosti s přípravou veřejné zakázky na pojištění majetku a odpovědnosti za škody centrálního zadavatele a pověřujících zadavatelů, tj. centrálním zadavatelem ve smyslu ust. § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zřízených organizací spravujících, užívajících a pečujících o majetek, kterýžto jsou pověřující zadavatelé povinni podle pokynů centrálního zadavatele pojistit.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi Krajem Vysočina jako centrálním zadavatelem a jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina jako pověřujícími zadavateli, v rozsahu materiálu RK-11-2012-04, př. 1.
Účelem této smlouvy je praktické naplnění čl. 2, odst. (3), písm. i) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. 12. 2011 a Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina č. 10/11 ze dne 13. 12. 2011, včetně vytvoření jednotné koncepce pojištění u pověřujících zadavatelů. Tato koncepce by měla umožnit větší přehled o pojištění, sjednocení a optimalizaci struktury pojistných rizik a dosažení synergických efektů v celkové výši placeného pojistného. Výsledkem veřejné zakázky zadané centrálním zadavatelem na základě této smlouvy a dle radou kraje schválené zadávací dokumentace VZ na pojištění, bude rámcová smlouva uzavřená mezi centrálním zadavatelem a pojišťovnou, která bude určovat sazby, za které budou pojišťováni jednotliví pověřující zadavatelé. Jednotliví zadavatelé pak budou uzavírat samostatné dílčí pojistné smlouvy za podmínek rámcové smlouvy uzavřené s vítězným uchazečem, který bude vybrán na základě předmětné veřejné zakázky.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi Krajem Vysočina jako centrálním zadavatelem a jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina jako pověřujícími zadavateli dle materiálu RK-11-2012-04, př. 1;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina neprodleně uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi Krajem Vysočina jako centrálním zadavatelem a jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina jako pověřujícími zadavateli, v rozsahu materiálu
RK-11-2012-04, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 20. 3. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz