Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2011-35

RK-06-2011-35.doc  RK-06-2011-35pr01.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-06-2011-35
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu
Zpracoval L. Charvátová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuRada kraje Vysočina dne 16. 2. 2010 usnesením č. 0241/06/2010/RK vzala na vědomí návrh na stabilizaci zdravotnického personálu s cílem zabezpečit lidské zdroje potřebné pro zajištění zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem Vysočina prostřednictvím stáží, stipendií a náborových příspěvků. V návaznosti na to podala Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, žádost o úhradu nákladů spojených s vyplácením náborových příspěvků.
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, uzavřela smlouvu o poskytnutí náborového příspěvku s jednou lékařkou (dle vzorové smlouvy, kterou vzala rada kraje na vědomí výše uvedeným usnesením) a následně s ní uzavřela pracovní smlouvy. Lékařka nastoupila na infekční oddělení. Nemocnice lékařce poskytla náborový příspěvek ve výši 100 tis. Kč.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje poskytnout Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, příspěvek na provoz ve výši 100 tis. Kč. K zajištění tohoto opatření se navrhuje provést příslušné rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice, které bude spočívat v posílení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 tis. Kč při současném snížení rezervy (položka 5901) o stejnou částku 100 tis. Kč. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. je nutné zároveň provést u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, změnu závazného ukazatele Příspěvku na provoz o předmětnou částku.
Finanční prostředky budou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v rámci výkonu zřizovatelské funkce.
StanoviskaOdbor ekonomický k předloženému materiálu sděluje, že schválený rozpočet kraje na rok 2011 počítá s finančními prostředky na kapitole Zdravotnictví určenými na personální stabilizaci nemocnic v rámci dílčí rezervy stanovené pro strategická rozhodnutí zřizovatele. Z tohoto hlediska proto ekonomický odbor nemá k předloženému materiálu připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 tis. Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 100 tis. Kč;
* navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 100 tis. Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplácením náborových příspěvků.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 2011- 2- 28
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz