Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 6/2011 - 08.02.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Komorovice
03Darování pozemku v k. ú. a obci Kostníky
04Darování pozemků v k.ú. a obci Rácovice
05Změna názvu akce uvedené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1
06Podání návrhu na pořízení změny Územního plánu obce Stonařov
07Změna usnesení č. 0178/05/2010/RK
08Změna usnesení 326/07/2003/ZK ve znění usnesení 0546/09/2005/ZK
09Zřízení věcného břemene v k. ú. Helenín
10Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Zvole nad Pernštejnem do vlastnictví kraje Vysočina
11Prodej pozemku v k. ú. a obci Bohdalín
12Přijetí daru pozemků v k.ú. a obci Jihlava
13Uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. Jimramov a k. ú. Trhonice
14Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
15Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
16Veřejná zakázka na stavební práce Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Třebíč
17Žádost vlastníků pozemků pod silnicí III/35319 v k. ú. a obci Daňkovice o poskytnutí bezdůvodného obohacení
18Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
19Prodej pozemku v k. ú. a obci Chřenovice
20Změna rozsahu nemovitého majetku kraje pronajatého Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
21Ukončení projektu II/405 Jihlava - Třebíč, úsek č. 1 Jihlava - Příseka, km 0,000 - 4,276 - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
22Ukončení projektu II/152 Jaroměřice - Hrotovice - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
23Zařazení akce II/350 Přibyslav - Žižkova ul. do kapitoly Doprava, přílohy D2 -Investice v dopravě
24Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
25Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky - II/360 Štěpánovice - Výčapy, II/360 Výčapy - Slavice, II/360 Slavice - Střítež
26Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky - II/410 Jemnice - Menhartice a II/410 Menhartice - hranice kraje
27Rozdělení účtování nákladů na nákladových střediscích NS u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
28Souhlas s dlouhodobou výpůjčkou knižního fondu Krajské knihovny Vysočiny
29Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
30Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
31Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - finanční příspěvek na realizaci soutěže Poznej Vysočinu
31upr1Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - finanční příspěvek na realizaci soutěže Poznej Vysočinu
32Pravidla hodnocení a řízení výkonu funkce ředitelů zařízení sociálních služeb zřizovaných krajem Vysočina
33Plán činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky rady kraje
34Souhlas s pronájmem kontejneru
35Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu
36Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za II. pololetí 2010
37Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za III. čtvrtletí 2010
38Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
39Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2011 dle schválených pravidel rady kraje
40Projektový záměr příspěvkové organizace Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
41Projektový záměr příspěvkové organizace Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362
42Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava
43Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
44Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
45Změny ve školském rejstříku
46Soutěž S Vysočinou do Evropy
47Společný projekt regionů Vysočina a Champagne-Ardenne
48Společný projekt regionů Vysočina a Tampere
49Aktualizace pravidel Rady kraje Vysočina spravované Oddělením mládeže a sportu
50Veřejná zakázka na služby Regionální inovační strategie kraje Vysočina - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
51Podstatná změna projektu technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.1 s názvem Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina
52Podstatná změna projektu technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.2 s názvem Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina
53Podstatná změna projektu technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.3 s názvem Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina
54Předložení projektové žádosti projektu CEC5 do OP Central Europe
55Plán aktivit pro veřejnost projektu Zdravý kraj Vysočina a místní Agendy 21 v období únor - červen 2011 určených pro širokou veřejnost
56Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.2.02/02.0006
57Předložení projektové žádosti projektu RAILHUC do OP Central Europe
58Plán činnosti Zdravotní komise Rady kraje Vysočina na rok 2011
59Rezignace a jmenování člena Zdravotní komise Rady kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz