Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2011-18

RK-06-2011-18.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-06-2011-18
NázevSmlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o souhlas s uzavřením smluv ze strany PO kraje na užívání části nemovitosti ve vlastnictví kraje.
Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0376/05/2009/ZK ze dne 15. 9. 2009 Zásady o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina , dále jen Zásady . Příspěvkové organizace kraje Vysočina jsou dle čl. 2, bodu 2 Zásad oprávněny s předchozím souhlasem zřizovatele uzavírat nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce na užívání majetku, který jim byl předán k hospodaření nebo si najímat majetek od jiných subjektů k zajištění účelu ke kterému je zřízena, na dobu delší než 1 rok. Souhlas Rady kraje Vysočina týkající se nájmu a výpůjčky nemovitého majetku zajišťuje odbor majetkový. O udělení souhlasu požádaly organizace zřizované krajem Vysočina:
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
- smlouva o úplatném umístnění celkem 2 ks potravinových automatů v budově školy. Provozovatel automatů DELIKOMAT s.r.o., Modřice, IČO 63475260. Smlouva navržena na dobu neurčitou s možností výpovědi s tří měsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení smluvně sjednaných povinností na straně provozovatele automatů, úplata za umístění 2 ks automatů 2 000 Kč á měsíc, bez DPH, elektrickou energii spojenou s provozem automatů, spotřebou vody, úklidem odpadků hradí škola.
Návrh řešení Dle § 59 odst. 1, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění a dle čl. 3, bodu 2 Zásad , je radě kraje vyhrazeno udělovat souhlas s uzavřením nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce. Návrh usnesení předpokládá udělit souhlas s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-06-2011-18.
StanoviskaOŠMS nemá námitek k uzavření smluv dle materiálu RK-06-2011-18.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-06-2011-18.
Odpovědnost ředitel Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, odbor majetkový
Termín 28. 2. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz