Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-53

RK-15-2010-53.doc
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-15-2010-53
NázevŽádost o schválení investice pro rok 2010
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Havlíčkův Brod požádala přednostně před schválením finančního plánu na rok 2010 o schválení vybraných investičních akcí, které je nutné v nejbližší době zrealizovat:
* Nákladní automobil v ceně 503 614,36 Kč
Jde o náhradu za vypůjčený nákladní automobil z Psychiatrické léčebny, který je v současné době v havarijním stavu a již neprojde technickou kontrolou. Oprava je velice nákladná a nerentabilní z důvodu stáří automobilu. Nový nákladní automobil bude používán pro rozvoz stravy a prádla v rámci areálu.
* doplatek Fakofragmentátor v ceně 167 730 Kč
V roce 2009 proběhlo výběrové řízení na fakofragmentátor pro oční oddělení a ve výběrovém řízení byla vysoutěžena vyšší cena než bylo plánováno, proto je doplatek řešen tímto způsobem.
* Disková pole pro systém MARIEPACS v ceně 900 000 Kč
Disková pole slouží k ukládání výsledků z jednotlivých diagnostických zařízení. Kapacita stávajících disků je zaplněna na 89 %, v horizontu 2 až 3 měsíců by došlo k úplnému zaplnění.
Návrh řešení Návrh na financování je následující:
Nemocnici Havlíčkův Brod byly v roce 2009 mimo jiné převedeny nevyčerpané prostředky z investiční dotace ve výši 671 344,36 Kč, které měly být použity na následující položky:
* Mikroskop PAT (120 000 Kč) - byl pořízen z darů v roce 2010,
* Motorová dlaha (100 000 Kč) - nákup byl odložen,
* SW pro dialyzační monitory (351 344,36 Kč) - nákup byl odložen,
* sprchovací lůžko (100 000 Kč) - dodávka je součástí rekonstrukce interního pavilonu.
Nemocnice s ohledem na nedostatek finančních prostředků v roce 2010 přehodnotila svoje priority ve prospěch havarijních stavů a proto požádala o možnost změny účelu použití již poskytnuté dotace v roce 2009 ve prospěch Nákladního automobilu a Fakofragmentátoru .
Dále byly nemocnici v roce 2009 také převedeny nevyčerpané prostředky z investiční dotace ve výši 8 029 638 Kč na nákup Gamakamery v ceně 8 029 638 Kč.
V současné době je připravována zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na tuto položku s tím, že bude požadováno financování s rozložením úhrady na roky 2010 a 2011. Proto nemocnice požádala o možnost využít část této dotace na nákup Diskového pole pro MARIEPACS .

Stavy fondů Nemocnice Havlíčkův Brod
2009
k 31.3.2010
Zůstatek na běžném účtu (úč.241)
celkem
97 532
7 388

provozní prostředky bez fondů (241 10)
85 526
335

fond rezervní (241 50)

7 011

fond investiční (241 20)
12 006
42
Účetní zůstatky fondů
fond rezervní /úč.413+414/ (dříve 914)
7 079
8 668

fond reprodukce majetku (inv fond) /úč.416/
36 229
37 368

Účetní zůstatek FKSP /úč.412/
3 619
3 569

Radě kraje se doporučuje souhlasit se zařazením investičních akcí Nákladní automobil , Fakofragmentátor a Disková pole pro systém MARIEPACS do investičního plánu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace pro rok 2010 s tím, že tyto akce bude nemocnice financovat z převedené dotace do investičního fondu v roce 2009.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se zařazením investičních akcí Nákladní automobil , Fakofragmentátor a Disková pole pro systém MARIEPACS do investičního plánu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace pro rok 2010 s tím, že tyto akce bude nemocnice financovat z převedených prostředků investiční dotace z rozpočtu kraje do investičního fondu nemocnice v roce 2009.
Odpovědnost ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, odbor zdravotnictví
Termín 30. 6. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz