Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-50

RK-15-2010-50.doc
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-15-2010-50
NázevPrůběžná informace k elektronizaci zdravotnictví
Zpracoval D. Zažímal, L. Hradecká
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuPracovní tým jmenovaný ředitelem krajského úřadu, jehož úkolem je elektronizace zdravotnictví (koordinace a metodické vedení zdravotnických zařízení v oblasti IT v kraji Vysočina, zpracování koncepce IT zdravotnických zařízení a dále komunikace s externími subjekty), se pravidelně schází a postupně naplňuje kroky ke splnění svého úkolu.

Rada kraje Vysočina dne 16. 2. 2010 usnesením č. 0395/09/2010/RK schválila koncepci eHealth kraje Vysočina 2009-2013. Předmětem této koncepce je vedle základní analýzy současného stavu problematiky také definice základních priorit, identifikace nezbytných zdrojů a návrh akčního plánu pro rok 2010.

Pracovní tým realizuje koncepci schválenou radou kraje:
- DRG - sledování ukazatelů DRG nad všemi nemocnicemi (došlo k výběru a pořízení jednotného SW, který je využíván všemi nemocnicemi i odborem zdravotnictví);
- Systém pro měření kvality a efektivity poskytované zdravotní péče - regionální projekt s účastí všech krajských nemocnic; jde o sběr všech důležitých dat a jejich import do datového skladu kraje, cílem je využitelnost dat jednak nemocnicemi samotnými, ale také odborem zdravotnictví (projekt je ve fázi implementace);
- Společný nákup léků a spotřebního zdravotnického materiálu - projekt má za úkol sjednotit proces objednávek léků a spotřebního zdravotnického materiálu pro všechna zdravotnická zařízení kraje Vysočina, byl vybrán a pořízen potřebný systém (projekt je ve fázi implementace);
- Rezervační systém - pilotní projekt realizovaný v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, řešící možnost jednotného portálu pro objednávání pacientů do ambulancí v kraji Vysočina (projekt je ve fázi analýzy) a je realizován ve spolupráci s Tchai-wanem;
- Výměna zdravotnické dokumentace - regionální projekt, jehož cílem je umožnit všem zdravotnickým zařízením v kraji Vysočina účinně, bezpečně a elektronicky komunikovat a mít tak možnost vyměňovat zdravotnickou dokumentaci pacientů. V současné době dochází k jednání s dodavateli nemocničních informačních systémů provozovaných nemocnicemi v kraji Vysočina a je v přípravě veřejná zakázka na studii proveditelnosti a pilotní projekt.

Průběžně dochází k setkávání odboru zdravotnictví, vedoucího odboru informatiky se všemi vedoucími ICT nemocnic krajem zřizovaných a Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, a jsou koordinovány kroky jednotlivých ICT oddělení nemocnic zejména při pořizování nových technologií a systémů.
Návrh řešení Navrhuje se, aby rada kraje vzala na vědomí průběžnou informaci o plnění úkolu- elektronizace zdravotnictví.
StanoviskaOdbor informatiky - intenzivně spolupracujeme s OZ, zdravotnickými zařízeními a dodavateli na realizaci akčního plánu eHealth. Aktuálně implementované centrální systémy jsou prozatímně a de facto nouzově provozovány na stávajícím vybavení krajského úřadu. Z pohledu OI je nezbytné pro další úspěšný provoz eHealth systémů urychlená realizace projektu Technologického centra kraje.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
průběžnou informaci o plnění úkolu- elektronizace zdravotnictví.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor informatiky
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz