Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-41

RK-15-2010-41.doc  RK-15-2010-41pr1.doc  RK-15-2010-41pr2.doc  RK-15-2010-41pr3.doc  RK-15-2010-41pr4.doc
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-15-2010-41
NázevVeřejná zakázka na stavební práce na akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba
Zpracoval T. Pípal
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zadání veřejné zakázky na stavební práce.
Zastupitelstvo kraje usnesením 0471/06/2009/ZK dne 10. 11. 2009 schválilo převod finančních prostředků v celkové výši max. do 700 000,- tis. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty určené na přípravu a částečnou realizaci projektů uvedených v materiálu ZK-06-2009-55, př. 1., ve kterém je jmenovitě tato akce uvedena. Na zajištění financování realizace akce bude podána žádost o poskytnutí podpory v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní realizace stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba . Jedná se o rekonstrukci silnice II/602 ve třech úsecích - 3., 4. a 6. etapa v celkové délce cca 7,9 km a rekonstrukci mostu ev. č. 602-047. Projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro zadání stavby (dále jen ZDS ) jsou zpracovány pro jednotlivé etapy a mostní objekt samostatně:
* II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 3. etapa ve stupni ZDS zpracovaná firmou Pragoprojekt, a.s. v dubnu 2009;
* II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 4. etapa ve stupni ZDS zpracovaná firmou Pragoprojekt, a.s. v dubnu 2009;
* II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 6. etapa ve stupni ZDS zpracovaná firmou Pragoprojekt, a.s. v dubnu 2009;
* II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba - most ev. č. 602-047 ve stupni ZDS zpracovaná firmou Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) v lednu 2010

Předpokládaná hodnota zakázky odpovídá zadání veřejné zakázky formou otevřeného nadlimitního řízení.
Zadávací řízení bude na základě uzavřené mandátní smlouvy kompletně zajištěno firmou INVESTING Třebíč, s.r.o.
Návrh řešení Návrh předpokládá:
* rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba formou nadlimitního otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba , dle materiálu RK-15-2010-41, př. 1, která obsahuje požadavky a podmínky pro zpracování nabídky a obchodní podmínky zpracované do vzorového návrhu smlouvy o dílo
(viz RK-15-2010-41, př. 4);
* jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-15-2010-41, př. 2
* jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-15-2010-41, př. 3. Rada kraje jmenovitě určí členy Zastupitelstva kraje Vysočina a jejich náhradníky,
* uložit odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle předloženého harmonogramu

K zadání veřejné zakázky ODSH navrhuje termíny a kritéria:
* odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení do informačního systému (IS VZ US) - uveřejnění veřejné zakázky - do 28. 5. 2010
* konec lhůty pro podávání nabídek - 22. 7. 2010 v 10:00 hod.
* otevírání obálek - 22. 7. 2010 v 14:00 hod
* zahájení prací - srpen - září 2010
* dokončení prací a předání díla - září 2011
- v roce 2010 bude realizována 4. etapa stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba s dokončením do 30. 10. 2010
- v roce 2011 bude realizována 3. a 6. etapa stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba a most ev. č. 602-047 s dokončením do 30. 9. 2011
* způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena
* splnění kvalifikace - v rozsahu dle zákona
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-15-2010-41, př. 1;
jmenuje
* komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba dle materiálu RK-15-2010-41, př. 2;
* hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba , kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-15-2010-41, př. 3;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce - materiálu RK-15-2010-41, př. 1, a v navržených termínech.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín dle schválených termínů
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz