Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-38

RK-15-2010-38.doc  RK-15-2010-38pr1.xls
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-15-2010-38
NázevNávrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2009
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuPravomoc zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím v oblasti finančního hospodaření je vymezena zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen zákona), ve znění pozdějších předpisů. V rámci těchto kompetencí zřizovatel schvaluje výsledek hospodaření za uplynulý rok a výši přídělů do fondů dle § 30 (fond odměn) a § 32 zákona (rezervní fond) ze zlepšeného výsledku hospodaření. Rada kraje vykonávala k 31. 12. 2009 zřizovatelskou funkci k jedné příspěvkové organizaci kapitoly doprava. Hospodářský výsledek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace je uveden v materiálu RK-15-2010-38, př.1. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace dosáhla za rok 2009 kladného hospodářského výsledku a odbor dopravy a silničního hospodářství předkládá návrh na jeho rozdělení.
Návrh řešení Zlepšený hospodářský výsledek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2009 v celkové výši 27 225 801,92 Kč byl vytvořen převážně v doplňkové činnosti, a to téměř výhradně pracemi na silnicích I. tříd podle uzavřených hospodářských smluv a subdodavatelsky pro ostatní subjekty. Rozbor hospodaření za rok 2009 byl předán Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací Krajskému úřadu kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství, který navrhuje přidělit do fondu odměn 30 % zlepšeného hospodářského výsledku vytvořeného v hlavní činnosti a 30 % zlepšeného hospodářského výsledku vytvořeného v doplňkové činnosti a zbytek převést do rezervního fondu. Tento způsob rozdělení byl předběžně projednán při sestavení finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace se zástupci odboru ekonomického krajského úřadu. Vzhledem k potřebě posílit prostředky nezbytné k finančnímu krytí investic pořizovaných v průběhu roku 2010 navrhuje dále Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 30, odst. 4 schválit souhlas s převedením částky 19 058 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na pokrytí pořizovacích cen u položek schváleného investičního plánu pro rok 2010.
StanoviskaPředloženému materiálu ekonomický odbor nemá připomínky. Pro úplnost poznamenává, že rozbor hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2009 byl projednán se zástupci Krajské správy a údržby silnic Vysočiny za účasti pana Ing. V. Novotného, Ing. L. Joukla, Ing. Bc. M. Hyského a Ing. T. Škaryda dne 28. 4. 2010.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* hospodářský výsledek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2009 dle materiálu RK-15-2010-38, př. 1;
* návrh přídělu ze zisku za rok 2009 do peněžních fondů Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-15-2010-38, př. 1;
* převod částky 19 058 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace z důvodu zajištění finančního pokrytí investičních výdajů v souladu s finančním plánem na rok 2010.
Odpovědnost vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Termín do 31. 7. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz