Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-34

RK-15-2010-34.doc  RK-15-2010-34pr1.pdf  RK-15-2010-34pr2.pdf
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-15-2010-34
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2010 dle schválených pravidel rady kraje
Zpracoval V. Trávníková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 7/2009 dne 15. 12. 2009 usnesením č. 0515/07/2009/ZK rozpočet kraje Vysočina na rok 2010. V Rozpočtu kraje 2010 - včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora soutěží a přehlídek - je uvažována částka 450 000 Kč na podporu krajských a celostátních kol soutěží a přehlídek v kraji Vysočina.
Jednotlivé dotace jsou přidělovány na základě Pravidel Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež, které schválila rada kraje usnesením č. 0525/11/2010/RK dne 6. 4. 2010.
OŠMS obdržel na základě těchto pravidel žádost o podporu dvou soutěží v celkové výši 32 000 Kč.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje žádost o dotaci ve výši 20 000 Kč neziskové organizace Oblastní spolek ČČK Pelhřimov, IČ 00425885 na realizaci krajského kola soutěže Krajské kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků I. a II. stupně. Žádost splňuje podmínky Pravidel Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež.
Dále OŠMS předkládá radě kraje k rozhodnutí žádost o dotaci příspěvkové organizace kraje Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČ 60545887 ve výši 12 000 Kč na podporu postupového kola soutěže Talenti 1. ročníků. Tato žádost nebyla podána ve lhůtě stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež. Odůvodnění - vzhledem k organizačním problémům týkajících se zahraničních účastníků soutěže, nebylo možné dříve stanovit termín soutěže (odůvodnění je uvedeno v průvodním dopise žádosti - materiál RK-15-2010-34, př. 2).
Finanční prostředky budou organizaci Obchodní akademie a Jazyková zkouška s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČ 60545887 poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. O příspěvku na provoz je oprávněna rozhodovat v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. i zákona č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rada kraje.
Vzhledem k tomu, že aktuální stav rezervy v kapitole Školství, mládeže a sportu, běžné výdaje, v části Využití volného času dětí a mládeže, Podpora krajských a vyšších kol soutěží a přehlídek v kraji Vysočina (ÚZ 00032) je 0 Kč, navrhuje OŠMS schválit rozpočtové opatření - snížením položky Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00312) o částku 32 000 Kč (varianta A) či o částku 20 000 Kč (varianta B) a zvýšením položky Využití volného času dětí a mládeže (ÚZ 00032) o stejnou částku na pokrytí těchto žádostí.

Kopie jednotlivých žádostí o dotace jsou uvedeny v materiálech RK-15-2010-34, př. 1- 2.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu.
Návrh usneseníVarianta A:
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže:
* Oblastnímu spolku ČČK Pelhřimov, IČ 00425885 na realizaci postupového kola soutěže Krajské kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků I. a II. stupně ve výši 20 000 Kč;
* Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČ 60545887 ve výši 12 000 Kč na podporu postupového kola soutěže Talenti 1. ročníků;
schvaluje
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u organizace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČ 60545887 ve výši 12 000 Kč;
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00312) o částku 32 000 Kč při současném zvýšení § 3421 Využití volného času dětí a mládeže (ÚZ 00032) o částku 32 000 Kč.

Varianta B:
Rada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Oblastnímu spolku ČČK Pelhřimov, IČ 00425885 na realizaci postupového kola soutěže Krajské kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků I. a II. stupně ve výši 20 000 Kč;
* neposkytnout dotaci Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČ 60545887 ve výši 12 000 Kč na podporu postupového kola soutěže Talenti 1. ročníků;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00312) o částku 20 000 Kč při současném zvýšení § 3421 Využití volného času dětí a mládeže (ÚZ 00032) o částku 20 000 Kč.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 30. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz