Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-32

RK-15-2010-32.doc  RK-15-2010-32pr1.doc  RK-15-2010-32pr2.pdf
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-15-2010-32
NázevNávrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
Zpracoval A. Vlachová, K. Řezáčová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuNa základě provedené veřejnosprávní kontroly ve dnech 22. - 23. 2., 25. - 26. 2., 1. - 2. 3. a 5. 3. 2010 zjistil odbor kontroly u příspěvkové organizace Střední školy řemesel Třebíč se sídlem Demlova 890, Třebíč, IČ 00055077 zřízené krajem, porušení rozpočtové kázně - neoprávněné použití peněžních prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1 800 Kč.
Tím došlo k porušení rozpočtové kázně dle § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti zákona č. 477/2008 Sb. (dále jen zákon ).
Návrh řešení Při porušení rozpočtové kázně dle § 22 odst. 2 zákona uloží územní samosprávný celek osobě, která se tohoto porušení kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu ve výši částky neoprávněně použitých prostředků svého rozpočtu spolu s povinností zaplatit penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do výše této částky. Povinná osoba musí uložený odvod spolu s penále odvést do rozpočtu ve stanovené lhůtě.
Dle § 22 odst. 4 zákona se penále, které v jednotlivém případě nepřekročí 1 000 Kč, neuloží.
OŠMS předkládá radě kraje návrh na uložení odvodu do rozpočtu kraje výše uvedené příspěvkové organizaci ve výši neoprávněného čerpání peněžních prostředků. Příspěvková organizace hradí uložené sankce ze svého rezervního fondu. Stav rezervního fondu této organizace k 31. 3. 2010 je 296 tis. Kč.
V souladu s § 22 odst. 6 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných rozpočtů, může územně samosprávný celek z důvodu zamezení tvrdosti povolit úlevu z povinnosti uloženého odvodu do rozpočtu územně samosprávného celku.
V příloze 2 tohoto materiálu je žádost organizace o povolení úlevy uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně.
Návrh usnesení je předkládán radě kraje ve dvou variantách:
varianta A - rada kraje ukládá odvod a současně povoluje úlevu z povinnosti odvést odvod
varianta B - rada kraje ukládá odvod a nepovoluje úlevu z povinnosti odvést odvod.
OŠMS navrhuje radě kraje rozhodnout dle varianty A.
Návrh na uložení penále nebude radě kraje předložen, protože v jednotlivém případě nepřekročí částku 1 000 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému materiálu nemá připomínky.
Návrh usnesenívarianta A
Rada kraje
rozhoduje
* uložit odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Střední škole řemesel Třebíč, IČ 00055077 ve výši 1 800 Kč dle materiálu RK-15-2010-32, př. 1;
* povolit z důvodu zamezení tvrdosti úlevu z povinnosti odvést do rozpočtu kraje odvod Střední škole řemesel Třebíč, IČ 00055077 ve výši 1 800 Kč dle materiálu RK-15-2010-32.

varianta B
Rada kraje
rozhoduje
* uložit odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Střední škole řemesel Třebíč, IČ 00055077 ve výši 1 800 Kč dle materiálu RK-15-2010-32, př. 1;
* nepovolit z důvodu zamezení tvrdosti úlevu z povinnosti odvést do rozpočtu kraje odvod Střední škole řemesel Třebíč, IČ 00055077 ve výši 1 800 Kč dle materiálu RK-15-2010-32.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední školy řemesel Třebíč, Demlova 890, 674 01 Třebíč
Termín do 30. 6. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz