Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-17

RK-15-2010-17.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-15-2010-17
NázevZměna usnesení 0543/12/2010/RK
Zpracoval H. Brázdilová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace kraje, je investorem stavby II/401 Jaroměřice nad Rokytnou, ulice Havlíčkova , v jejímž rámci dojde k přeložce metalických kabelů Telefónica O2 do pozemku par. č. 3227/4, vedeném v katastru nemovitostí pro k. ú. a obec Jaroměřice nad Rokytnou na LV č. 654, který je ve vlastnictví kraje Vysočina. Povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočina je také uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi budoucím oprávněným Telefónicou O2 Czech Republic, a.s. a budoucím povinným krajem Vysočina.
Usneseními 0543/12/2010/RK bylo rozhodnuto uzavřít mimo jiné smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na majetku kraje s oprávněným Telefónica O2 Czech Repulic, a.s na výše uvedenou stavbu. Dle, materiálu RK-12-2010-09 př. 1 (pořadové č. 12) bylo schváleno uzavření této smlouvy bezúplatně, z důvodu, že investorem stavby je příspěvková organizace kraje. Oprávněný z věcného břemene odmítl tuto smlouvu podepsat z důvodu komplikací v daňovém řízení, kdy u bezplatné smlouvy je nucen předložit znalecký posudek na ocenění věcného břemene a požaduje uzavřít smlouvu úplatnou, kde třetím účastníkem smlouvy bude investor přeložky, který dle zákona hradí veškeré náklady spojené s uzavřením této smlouvy.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje změnit usnesení 0543/12/2010/RK tak, že v materiálu
RK-12-2010-09 př. 1 (pořadové č. 12) bude k oprávněnému z věcného břemene připsán jako třetí účastník smlouvy investor přeložky - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny a bezúplatné věcné břemeno se změní na úplatné dle ceníku Pravidel rady kraje pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina, schválených usnesením Rady kraje Vysočina 1842/38/2009/RK dne 22. 12. 2009.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
Změnit usnesení 0543/12/2010/RK tak, že ve smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavírané dle materiálu RK-12-2010-09 př. 1 (pořadové č. 12) bude mimo oprávněného z věcného břemene třetí účastník smlouvy - investor Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace a způsob úhrady bez úhrady se nahrazuje dle sazebníku .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz