Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-11

RK-15-2010-11.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-15-2010-11
NázevUzavření smluv zakládajících právo kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/34311 Chlumětín - most ev. č. 34311-1
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření smluv zakládajících právo investora provést stavbu na pozemcích zahrnutých do trvalého a dočasného záboru stavby III/34311 Chlumětín - most ev. č. 34311-1 .
V rámci této stavby bude provedena demolice původního mostu přes Chlumětínský potok, výstavba nového mostu včetně mostního vybavení, výstavba čelní zdi, položení nové konstrukce vozovky a úprava terénu v okolí mostu.
Podle projektové dokumentace vypracované společností IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. budou výše uvedenou stavbou dotčeny pozemky vedené v katastru nemovitostí jako par. č. 751/4 vodní plocha a par. č. 751/5 lesní pozemek a pozemky vedené ve zjednodušené evidenci - parcely původ PK jako par. č. 750 a par. č. 751 v katastrálním území Svratka, které jsou ve vlastnictví obce Chlumětín a pozemky vedené v katastru nemovitostí jako par. č. 1159/8 ostatní plocha a par. č. 1198 ostatní plocha v katastrálním území Svratka, které jsou ve vlastnictví města Svratky.
Prostřednictvím smluv zakládajících právo investora provést stavbu na výše uvedených pozemcích chce OM řešit majetkoprávní přípravu stavby III/34311 Chlumětín - most ev. č. 34311-1 .
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření smluv zakládajících právo investora provést stavbu III/34311 Chlumětín - most ev. č. 34311-1 s vlastníky pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 751/4 vodní plocha, par. č. 751/5 lesní pozemek, par. č. 1159/8 ostatní plocha a par. č. 1198 ostatní plocha a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ PK jako par. č. 750 a par. č. 751 v katastrálním území Svratka - obcí Chlumětín a městem Svratka.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina jako investorem a obcí Chlumětín a městem Svratka jako vlastníky pozemků, smlouvy zakládající kraji Vysočina právo provést stavbu III/34311 Chlumětín - most ev. č. 34311-1 na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 751/4, par. č. 751/5, par. č. 1159/8 a par. č. 1198 a pozemcích vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ PK jako par. č. 750 o výměře a par. č. 751 v katastrálním území Svratka.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz