Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-10

RK-15-2010-10.doc  RK-15-2010-10pr1.pdf
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-15-2010-10
NázevVzájemné darování pozemků v k. ú. a Chrtníč
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vzájemné darování pozemků pod veřejným prostranstvím a silnicí III/1301.
Obec Chrtníč svým dopisem ze dne 5. 5. 2010 požádala o darování pozemků par. č. 555/10, par. č. 555/12 a par. č. 555/13, oddělených z pozemku PK par. č. 1180 a zároveň nabízí kraji Vysočina pozemek par. č. 555/11, oddělený z pozemku PK par. č. 1218/15, vše v k. ú. a obci Chrtníč. Pozemky byly zaměřeny geometrickým plánem č. 142-164/2008. Požadované pozemky par. č. 555/10, par. č. 555/12 a par. č. 555/13 jsou veřejným prostranstvím, nabízený pozemek par. č. 555/11 je zastavěný silnicí III/1301.
Vzájemné převody pozemků byly projednány v zastupitelstvu obce Chrtníč dne 16. 4. 2010.
Pozemek PK par. č. 1180 v k. ú. a obci Chrtníč získal kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byl dán do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod resp. podle Rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací vydaného krajem Vysočina a schváleného Zastupitelstvem kraje Vysočina usnesením č. 0523/08/2006/ZK ze dne 7. 11. 2006, účinného od 1. 1. 2007, byl tento pozemek svěřen do správy organizace s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, nyní předán k hospodaření této organizaci. Tento pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod na LV č. 101.
Obec Chrtníč je vlastníkem pozemku PK par. č. 1218/15 v k. ú. a obci Chrtníč, který vlastní na základě zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do majetku obcí a Směnné smlouvy V13 252/1995 NZ ze dne 24. 1. 1995, právní účinky vkladu ke dni 28. 2. 1995. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod na LV č. 10001.
Návrh řešení OM navrhuje převést pozemky par. č. 555/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2, par. č. 555/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2 a par. č. 555/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 89 m2, oddělené geometrickým plánem č. 142-164/2008 z pozemku PK par. č. 1180 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Chrtníč a nabýt pozemek par. č. 555/11, oddělený z pozemku PK par. č. 1218/15 zmíněným geometrickým plánem z vlastnictví obce Chrtníč do vlastnictví kraje Vysočina, vše v k. ú. a obci Chrtníč. Jedná se o pozemky pod veřejnou zelení a pozemek zastavěný silnicí III/1301.
Darování a nabytí pozemků je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina, čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou užívány komerčně.
Darování pozemků předpokládá jako zákonnou podmínku tohoto právního úkonu zveřejnění záměru daru na úřední desce krajského úřadu po zákonem stanovenou dobu. Po uplynutí této doby bude zastupitelstvu kraje předložen návrh na schválení vzájemného darování pozemků mezi krajem Vysočina a obcí Chrtníč a současně dodatkem zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny bude upraven rozsah svěřeného majetku.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování výše uvedených pozemků do vlastnictví obce Chrtníč na úřední desce kraje a doporučit zastupitelstvu kraje darovat pozemky pod veřejným prostranstvím z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Chrtníč a nabýt darem pozemek zastavěný silnicí III/1301 z vlastnictví obce Chrtníč do vlastnictví kraje Vysočina.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Havlíčkův Brod souhlasí se vzájemnými převody uvedených pozemků mezi krajem Vysočina a obcí Chrtníč.
ODSH souhlasí s převody uvedených pozemků.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat pozemky par. č. 555/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2, par. č. 555/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2 a par. č. 555/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 89 m2, oddělené geometrickým plánem č. 142-164/2008 z pozemku PK par. č. 1180 v k. ú. a obci Chrtníč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Chrtníč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemky par. č. 555/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2, par. č. 555/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2 a par. č. 555/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 89 m2, oddělené geometrickým plánem č. 142-164/2008 z pozemku PK par. č. 1180 v k. ú. a obci Chrtníč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Chrtníč;
* nabýt darem pozemek par. č. 555/11 - ostatní plocha, silnice o výměře 14 m2 oddělený geometrickým plánem č. 142-164/2008 z pozemku PK par. č. 1218/15 v k. ú. a obci Chrtníč z vlastnictví obce Chrtníč do vlastnictví kraje Vysočina
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 22. června 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz