Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-07

RK-15-2010-07.doc  RK-15-2010-07pr1.pdf
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-15-2010-07
NázevZměna usnesení č. 0081/02/2008/ZK
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o částečnou změnu usnesení č. 0081/02/2008/ZK.
Výše uvedeným usnesení zastupitelstvo kraje rozhodlo o bezúplatném nabytí pozemku zaměřeného geometrickým plánem č. 1710-180/2007 par. č. 763/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 162 m2 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tento pozemek je dle zaměření zastavěn silnicí II/357. Výpis z usnesení byl zaslán Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových s návrhem na vyhotovení příslušné smlouvy.
Odbor majetkový obdržel žádost od ÚZSVM o zaslání nového usnesení zastupitelstva kraje Vysočina neboť dalším geometrickým plánem č. 1920-N319/2009 došlo k upřesnění výměry - skutečně zastavěná plocha silnicí činí 101 m2 a zbývající část tvoří ostatní komunikaci.
Pozemek, ze kterého je nový pozemek oddělen, je zapsán na listu vlastnictví č. 60000 pro k. ú. a obec Bystřice nad Pernštejnem u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Bystřice nad Pernštejnem, kde je jako vlastník uveden ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje s ohledem na výše uvedené rozhodnout částečně změnit usnesení č. 0081/02/2008/ZK tak, že v materiálu ZK-02-2008-27 př.1 se původně zaměřený pozemek par. č. 763/3 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem nahradí nově zaměřeným pozemkem o jiné výměře.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0081/02/2008/ZK.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0081/02/2008/ZK tak, že v materiálu
ZK-02-2008-27 př. 1 se pozemek zaměřený geometrickým plánem č. 1710-180/2007 par. č. 763/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 162 m2 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem nahrazuje pozemkem zaměřeným geometrickým plánem č. 1920-N319/2009 par. č. 763/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 101 m2 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 22. 6. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz