Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-53

RK-18-2009-53.doc  RK-18-2009-53pr1.doc  RK-18-2009-53pr10.doc  RK-18-2009-53pr11.doc  RK-18-2009-53pr12.doc  RK-18-2009-53pr13.doc  RK-18-2009-53pr14.doc  RK-18-2009-53pr15.doc  RK-18-2009-53pr16.doc  RK-18-2009-53pr17.xls  RK-18-2009-53pr2.doc  RK-18-2009-53pr3.doc  RK-18-2009-53pr4.doc  RK-18-2009-53pr5.doc  RK-18-2009-53pr6.doc  RK-18-2009-53pr7.doc  RK-18-2009-53pr8.doc  RK-18-2009-53pr9.doc
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-18-2009-53
NázevOpatření při řešení převodu dlouhodobého movitého majetku z vlastnictví kraje do vlastnictví nemocnic
Zpracoval D. Buřičová, L. Hradecká, M. Palán
Předkládá L. Kettner, A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuMateriál navazuje na sérii technickoorganizačních opatření k zajištění daňové optimalizace v souvislosti s dopadem novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, účinné od 1. 1. 2009, na základě které se kraj Vysočina stane v roce 2009 plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen DPH).
Zastupitelstvo kraje dne 12. 5. 2009 schválilo soubor opatření, kterým se vytvořily podmínky pro převod dlouhodobého movitého majetku kraje do vlastnictví nemocnic, který nemocnice dosud užívaly na základě nájemního vztahu. Usnesení počítá, že převod vlastnického práva na nemocnice bude realizován k 1. 6. 2009 ve formě úplatného a bezúplatného převodu. Při úplatném převodu tohoto majetku, tedy na základě kupní smlouvy bude tržní hodnota převáděného majetku stanovena soudně-znaleckým posudkem. Ta část majetku, který je účetně odepsán, se převede na nemocnice bezúplatně.
Návrh řešení K dokončení celé problematiky je nutné dle tohoto schváleného souboru opatření dořešit následující majetkové záležitosti:
1. Rozhodnout o úplatném převodu dlouhodobého hmotného majetku - movitých věcí oceněných na základě soudně-znaleckého posudku s tím, že změna vlastnictví nastane dnem 1. 6. 2009.
Rozhodnout o bezúplatném převodu dlouhodobého hmotného majetku - movitých věcí, které jsou účetně odepsány s tím, že změna vlastnictví nastane dnem 1. 6. 2009.
Kompetenční příslušnost k těmto právním úkonům:
* rozhodnutí o převodu movitých věcí je v kompetenci rady kraje - dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
* dle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., (účinnost od 1. 4. 2009), může do svého vlastnictví příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to
o bezúplatným převodem od svého zřizovatele,
o darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
o děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout, nebo
o jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.

2. Ukončit smlouvy o nájmu movitých věcí dohodou ke dni 31. 5. 2009 na základě dodatku k nájemní smlouvě. Kompetenční příslušnost k tomuto právnímu úkonu je podle § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazena radě kraje.
3. Materiál současně řeší postup účtování převodu dlouhodobého movitého majetku z vlastnictví kraje do vlastnictví nemocnic zřizovaných krajem.

Podle účetních předpisů je nemocnice povinna takto pořízený majetek zobrazit ve svém účetnictví na příslušném majetkovém účtu. U majetku pořízeného koupí bude majetek oceněn v pořizovací ceně, kterou v daném případě bude cena dle znaleckého posudku a účetní jednotka jej bude následně účetně odepisovat dle Pravidel rady kraje pro sestavování a schvalování odpisových plánů pro účetní odepisování dlouhodobého majetku ze dne 19. 2. 2008 č. 2/08. Majetek nabytý bezúplatně účetní jednotka ocení reprodukční pořizovací cenou a nemocnice jej převezme v ocenění vedeném u kraje se současným stoprocentním odepsáním majetku mimo okruh nákladů, tedy do oprávek.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít dodatky ke smlouvě o nájmu movitých věcí, dle materiálů RK-18-2009-53, př. 1 až 5, rozhodnout o úplatném převodu movitých věcí dle materiálů RK-18-2009-53, př. 6 až 10 a rozhodnout o bezúplatném převodu dle materiálů RK-18-2009-53, př. 11 až 15.
Účetní postup pro tyto příslušné operace na straně příspěvkových organizací je popsán v materiálu RK-18-2009-53, př.17. Radě kraje se doporučuje vzít tento postup na vědomí.
K zajištění jednotného postupu navrhuje ekonomický odbor zúčtovat převod vlastnického práva k dlouhodobému movitému majetku v účetnictví nemocnic dle materiálu
RK-18-2009-53, př. 16. Materiál byl projednán s nemocnicemi na poradě dne 11. 5. 2009 a nebyly k němu připomínky.
Souhrnný přehled majetku v pořizovacích cenách včetně návrhu pro úplatný a bezúplatný převod je uveden v příloze RK-18-2009-53, př. 17.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* v souladu s § 27 odst. 5 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů o nabytí majetku do vlastnictví:
- Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu RK-18-2009-53, př. 6;
- Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-18-2009-53, př. 7;
- Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-18-2009-53, př. 8;
- Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-18-2009-53, př. 9;
- Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu
RK-18-2009-53, př. 10;
* v souladu s § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů o bezúplatném převodu do vlastnictví:
- Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu RK-18-2009-53, př. 11;
- Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-18-2009-53, př. 12;
- Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-18-2009-53, př. 13;
- Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-18-2009-53, př. 14;
- Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu
RK-18-2009-53, př. 15;
* uzavřít:
- Dodatek č. 8 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých dle materiálu RK-18-2009-53, př. 1 mezi Vysočinou a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací;
- Dodatek č. 10 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých dle materiálu RK-18-2009-53, př. 2 mezi Vysočinou a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací;
- Dodatek č. 8 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých dle materiálu RK-18-2009-53, př. 3 mezi Vysočinou a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací;
- Dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých dle materiálu RK-18-2009-53, př. 4 mezi Vysočinou a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací;
- Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých dle materiálu RK-18-2009-53, př. 5 mezi Vysočinou a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací;
bere na vědomí
postup účtování nabytí vlastnického práva k dlouhodobého movitého majetku do vlastnictví nemocnic dle materiálu RK-18-2009-53, př. 16;
ukládá
ředitelům nemocnic provést fyzickou inventuru nabytého dlouhodobého movitého majetku do vlastnictví a záznam o výsledku zaslat na odbor zdravotnictví.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz