Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-23

RK-18-2009-23.doc  RK-18-2009-23pr1.xls  RK-18-2009-23pr2.xls  RK-18-2009-23pr2a.xls  RK-18-2009-23pr3.xls
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-18-2009-23
NázevNávrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2009 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
Zpracoval J. Pokorný
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 10. 3. 2009 schválilo usnesením
č. 0070/02/2009/ZK Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2009 (dále jen Zásady ). Podle ustanovení čl. 1 odst. 2 těchto Zásad se dotace poskytují z rozpočtu kraje na zajištění technické ochrany nemovitého majetku obcí. O jejich výši rozhoduje na základě žádostí obcí Zastupitelstvo kraje Vysočina. Ke dni 30. 4. 2009 (konečný termín pro podání žádostí) požádalo 75 obcí o 82 dotací v celkové výši 2 085 907 Kč (příloha č. 1).
Kontrolou předložených žádostí bylo zjištěno, že celkem 2 žádosti nemají náležitosti dle čl.
2 odst. 1, čl. 3 odst. 1 zásad nebo čl. 5 odst. 3, což představuje částku 45 434 Kč (příloha
č. 3). Zbývajících 80 žádostí splňuje předepsané náležitosti a na jejich pokrytí je požadována částka 2 040 473 Kč. V rozpočtu kraje byla na letošní rok na ochranu obecního nemovitého majetku vyčleněna částka 1 mil. Kč. Na základě kriterií schválených Zásadami bylo sestaveno pořadí žádostí tak, aby v souladu se zásadami mohlo Zastupitelstvo kraje Vysočina objektivně rozhodnout o poskytnutí dotací do výše vyčleněné částky.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana zpracoval návrh na poskytnutí dotací obcím ve dvou variantách. První varianta dle přílohy č. 2 předpokládá poskytnutí dotací v celkové výši
1 154 712 Kč. Překročení vyčleněné částky o 154 712 Kč je zdůvodněno tím, že žádosti
11 obcí byly ohodnoceny stejným počtem bodů (8). Z tohoto důvodu se navrhuje vyhovět žádostem všech 11 obcí a současně se navrhuje navýšit kapitolu Požární ochrana a IZS, ORJ 1500, § 5311 o částku 154 712 Kč. Druhá varianta dle přílohy č. 2a) respektuje skutečnost, že na dotaci je v rozpočtu kraje vyčleněna částka 1 mil. Kč.
Současně se navrhuje ve smyslu ust. čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 3 Zásad vyřadit žádosti obcí, které nesplňují předepsané náležitosti podle přílohy č. 3.
Finanční prostředky vynakládané krajem Vysočina i obcemi na ochranu obecního majetku jsou využívány především na zabezpečení budov obecních úřadů, obecních skladů, mateřských a základních škol, kulturních zařízení, hasičských zbrojnic apod. Obce mají
i nadále zájem investovat do ochrany svého majetku a kromě požadované dotace se hodlají podílet i prostředky ze svých rozpočtů v celkové výši 2 300 000 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor - ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 byla v kapitole Požární ochrana a IZS, § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek, ostatní výdaje, schválena částka 1 000 tis. Kč na ochranu obecního nemovitého majetku. V případě, že bude přijata varianta č. 1, bude třeba schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Požární ochrana a IZS o zaokrouhlenou částku 154 800 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 19. 5. 2009 je 53 228 tis. Kč.
Návrh usneseníVarianta č. 1

Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vzít na vědomí informaci o předložených žádostech dle materiálu RK-18-2009-23, př. 1;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 154 800 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 154 800 Kč na poskytnutí dotací obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2009;
* rozhodnout poskytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek v celkové výši 1 154 712 Kč na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2009 dle materiálu RK-18-2009-23, př. 2;
* zamítnout žádosti obcí o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2009 dle materiálu RK-18-2009-23, př. 3.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana a ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz