Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-16-2009-30

RK-16-2009-30.doc  RK-16-2009-30pr1.xls
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-16-2009-30
NázevNávrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku sociálních služeb za rok 2008
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV oblasti finančního hospodaření je pravomoc zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím vymezena zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rada kraje v rámci těchto kompetencí schvaluje příděly do fondů (§ 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb.) ze zlepšeného výsledku hospodaření za kalendářní rok. Kraj Vysočina vykonával v roce 2008 zřizovatelskou funkci k 22 příspěvkovým organizacím, které zabezpečovaly činnosti na úseku sociálních služeb.
Návrh řešení Hospodaření příspěvkových organizací kapitoly Sociální věci skončilo za rok 2008 jako vyrovnané nebo přebytkové u všech 22 příspěvkových organizací .
Závazný ukazatel Limit prostředků na platy stanovený zřizovatelem příspěvkové organizace čerpaly ve schválené výši. U některých organizací došlo k úspoře stanoveného limitu, což bylo způsobeno vyšší nemocností během roku.
Radě kraje se navrhuje rozdělit hospodářský výsledek pro příspěvkové organizace dle materiálu RK-16-2009-30, př. 1.
Radě kraje jsou rovněž předkládány souhrnné výsledky hospodaření příspěvkových organizací v příloze 2 materiálu RK-16-2009-30.
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému materiálu nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2008 u odvětví sociální péče dle materiálu RK-16-2009-30, př. 1;
* návrhy přídělů ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 do rezervního fondu a fondu odměn u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a u Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace zapojení kladného výsledku hospodaření k úhradě ztráty z minulých let dle materiálu RK-16-2009-30, př. 1;
bere na vědomí
zprávu o výsledku hospodaření příspěvkových organizací v oblasti sociální péče dle materiálu RK-16-2009-30, př. 2;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví sociální péče provést příděly do rezervního fondu, fondu odměn a u Domova pro seniory Náměšť nad oslavou příspěvkové organizace úhradu ztráty z minulých let ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2008 dle materiálu RK-16-2009-30, př. 1;
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociální služby
Termín do 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz