Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 38/2016 - 14.11.2016

ČísloNázev
01Pozvánka
02Projektový záměr - CEF TELECOM - NIXZD.CZ
03Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2016 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
04Peněžní účelové dary a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
05Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
06Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
07Celostátní soutěž o cenu hejtmana Kraje Vysočina Bezpečná nemocnice - hodnotící komise
08Stanovení objemu prostředků na platy zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu, rozpočtové opatření (snížení)
09Odměny ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
10Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce uměleckých děl pro výstavní účely Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
11Předběžný záměr Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
12Projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
13FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016
14Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova ve Zboží, příspěvkové organizace
15Sublicenční smlouva pro zřízení a provozování základního Family Pointu ve Věžnici
16Dokumenty požadované SFŽP ČR k ukončení projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Dětský domov - Nová Ves u Chotěboře
17Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - finanční dary pro vítěze soutěže ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů
18Dokumenty požadované SFŽP ČR k ukončení projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Ústav sociální péče - Křižanov
19Dokumenty požadované SFŽP ČR k ukončení projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Dětský domov - Budkov
20Návrh na aktualizaci akcí realizovaných KSÚSV na rok 2016
21Plán dopravní obslužnosti Kraje Vysočina 2017 - 2021
22Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
23Majetkoprávní příprava pro akci II/406 Telč - hr. kraje
24Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
25Darování nemovité věci v k. ú. Třebíč
26Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
27Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2016
28Projektové záměry příspěvkových organizací - Erasmus+ a OP VVV
29Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017
30Příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích v roce 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
31Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
32Podpora technického vzdělávání a volby povolání
33Změny ve školském rejstříku
34Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
35Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
36SMART AKCELERÁTOR - Rozvoj inovačního prostředí v podmínkách Kraje Vysočina
37Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
38Zřízení výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů, místopředsedů a členů
39Majetkoprávní vypořádání pozemků - k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz