Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 35/2017 - 31.10.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
03Individuální dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
04Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
05Informace o platebním výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty.
06Odměna za splnění osobního cíle pro ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
07FOND VYSOČINY - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV01968.0022
08Obnova památek - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ01938.0091
09Odměna za archeologický nález
10Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti Krajem Vysočina v územním obvodu Jihočeského kraje a Jihočeským krajem v územním obvodu Kraje Vysočina
11Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
12Veřejná zakázka na služby: II/152 Moravské Budějovice - obchvat, PD
13Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Vilémovice
14Darování pozemků v k. ú. a obci Okříšky
15Darování pozemků v k. ú. a obci Sobíňov
16Prodej nemovité věci v k. ú. Třebíč
17Darování pozemků v k. ú. a obci Brtnice
18Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, změna usnesení 0764/15/2017/RK
19Darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Polná
20Majetkoprávní příprava pro stavbu II/399 křiž. III/39911- Dalešice - křiž. s II/351
21Majetkoprávní příprava pro stavbu II/602 hr. kraje - Pelhřimov - 8. stavba, úsek č. 2 - změna usnesení 1418/25/2017/RK ve znění usnesení 1604/28/2017/RK
22Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru stavby II/602 Jihlava - JV obchvat , změna usnesení 1931/37/2016/RK, ve znění usnesení 1136/21/2017/RK, ve znění usnesení 1321/24/2017/RK
23Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
24Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
25Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce bytových jednotek a větracích jednotek
26Investiční záměry projektů Transformace Domova Kamélie Křižanov III. a IV.
27Návrh na prodloužení termínu odvodu z fondu investic do rozpočtu kraje u Domova ve Zboží, příspěvkové organizace
28Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci a poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci prorodinné politiky
29Předfinancování akce Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
30Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova ve Zboží, příspěvkové organizace
31Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
32Dofinancování neuznatelných nákladů z projektu pro služby s klientelou nad 65 let zapojených do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. včetně navýšení osobních nákladů
33Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov ve Zboží, příspěvkovou organizaci, na projekt Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o.
34Informace od MPSV k žádosti o dotaci z ISPROFIN na akci Domov Ždírec - pracoviště Jihlava
35Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení navýšení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb
36Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2017
37Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení, změna závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
38Motivační stipendia na podporu učebních oborů - aktualizace pravidel
39Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
40Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů - Gymnázium Velké Meziříčí
41Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
42Žádost o platbu k projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina
43Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
44Smlouva o zajištění služeb
45Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
46Podpora výzkumného projektu Ochrana vod - Pilotní ověření - management využití kompostu vyrobeného z odpadu na zemědělských plochách v oblastech ochrany vod - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
47Vyhlášení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2017
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz