Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 5/2015 - 08.09.2015

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2015
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Rezignace člena zastupitelstva kraje
05Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2014
06Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
07Žádost HZS Kraje Vysočina o změnu smlouvy o poskytnutí dotace na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina - dodatek smlouvy
08Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření
09Vyslovení podpory projektu vybudování Národního olympijského centra v Novém Městě na Moravě
10Společné prohlášení Sousedský dialog 2030
11FOND VYSOČINY - grantový program Prevence kriminality 2015 - návrh na poskytnutí dotací
12Zajištění provozu videokonferenčního systému - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
13Spolupráce v oblasti zdravotnictví mezi Provincií Hubei a Krajem Vysočina
14Investiční záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace - pořízení PET/CT
15Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu způsobilých nákladů spojených s realizací projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
16Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC III. Nemocnice Jihlava
17Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na opravu RTG přístroje pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
18Dodatek zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
19Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za Kraj Vysočina za rok 2014
20Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2015
21Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2015
22Návrh na rozpočtové opatření při přijetí finančních prostředků
23Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
24Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí půjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
25Regionální akční plán Kraje Vysočina
26Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
27Projekt Biodiverzita PP Hajnice
28Příprava projektů kraje zaměřených na snižování energetické náročnosti budov pro programovací období EU 2014-2020
29Zrušení usnesení č. 0240/04/2007/ZK
30Prodej pozemku v k. ú. a obci Tasov
31Prodej pozemku v k. ú. Jamné u Jihlavy a obci Jamné
32Prodej pozemků v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem
33Nabytí nemovitostí pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399
34Nabytí pozemku pro stavbu II/392 Velké Meziříčí - Tasov
35Nabytí pozemků pro stavbu II/128 Lukavec - obchvat
36Nabytí pozemků pro stavbu II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hranice kraje, 1. stavba , změna usnesení 0162/03/2008/ZK
37Darování pozemku v k. ú. Hlinné
38Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/11231 Martinice u Onšova - průjezdní úsek
39Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/34428 a III/34520 Jeřišno - průjezdní úsek
40Darování pozemku v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou
41Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a zřízení věcného břemene k němu
42Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Zvole nad Pernštejnem
43Darování pozemku v k. ú. a obci Číhošť
44Změna usnesení 0145/02/2014/ZK a 0407/05/2014/ZK
45Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/340 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov
46Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/12917 Útěchovičky - průjezdní úsek
47Prodej pozemku v k. ú. a obci Jemnice
48Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/152 Hrotovice - Slavětice
49Majetkoprávní příprava stavby II/128 Eš - most 128-010 a majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí II/128 v k. ú. Eš
50Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Přibyslav
511 Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
52Darování pozemků v k. ú. Třebíč a v k. ú. Střítež u Třebíče
53Koupě pozemků v k. ú. České Křižánky a obci Křižánky od Lesů České republiky, s. p.
54Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby III/4045 most ev. č. 4045-1 přes Přísecký potok za obcí Puklice
55Majetkoprávní příprava pro stavbu III/3518 Měřín - most ev. č. 3518-1
56Prodej pozemků v k. ú. Věžná na Moravě a obci Věžná
57Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4045 v k. ú. Přímělkov a obci Brtnice
58Darování pozemků a staveb po vyřazení úseku stávající silnice III/03811 v Havlíčkově Brodě
59Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792, změna usnesení 0212/03/2015/ZK a 0417/05/2014/ZK
60Předání pozemků v k.ú. Rozsochatec do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
61Darování pozemků v k. ú. Vícenice u Dolních Lažan a obci Vícenice
62Prodej pozemku v k. ú. Vír
63Změna usnesení 0299/04/2015/ZK
64Změna usnesení 0318/04/2015/ZK
65Darování pozemků v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi a obci Stříbrné Hory
66Darování pozemků v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí
67Majetkoprávní příprava stavby III/38816 Věstínek - most ev. č. 38816-1
68Darování pozemků v k. ú. a obci Lučice
69Změna usnesení 0272/04/2013/ZK
70Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
71Prodej pozemku v k. ú. a obci Humpolec
72Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
73Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Dolní Město
74Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Ledeč nad Sázavou
75Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Kamenná Lhota
76Uzavření smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby Oprava opevnění vodoteče pod mostem ev. č. 34719-2 v Lučici
77Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
78Výkup pozemků v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu a obci Lípa
79Darování pozemků v k.ú. a obci Nové Město na Moravě
80Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
81Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
82Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Pošná po dokončení stavby III/1296 Pošná - opěrná zeď
83Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0033/01/2011/ZK
84Předání nemovitého majetku k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
85Nabytí pozemků v k. ú. Jamné u Jihlavy a obci Jamné v rámci akce II/353 Stáj - Zhoř
86Darování, prodej a nabytí pozemků v k. ú. Ústí u Humpolce
87FOND VYSOČINY - žádost o změnu termínu realizace projektu Přechody pro chodce v Křižanově - osvětlení
88FOND VYSOČINY - žádost o změnu termínu realizace projektu Bezpečná cesta dětí do školy na silnici II/523
89Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třešť pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/402 Třešť - ul. Fritzova
90Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2015 - úprava rozpočtu k 19. 6. 2015
91Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT Zvýšení mezd pracovníků soukromého a církevního školství
92Návrh na provedení rozpočtového opatření - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015
93Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka poskytnuté zápůjčky od Základní školy speciální a Praktické školy Černovice
94Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava prostor pro Pedagogicko-psychologickou poradnu, Speciálně pedagogické centrum a Praktickou školu Žďár nad Sázavou
95Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace ID O01316.0007 - O01316.0014 - Podpora celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže v rámci dotace členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina - navýšení původní dotace o finanční prostředky, které kraj obdržel od Č
96Partnerství Kraje Vysočina v projektu Evropské literární setkání mládeže 2016
97Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2015
98Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2015
99Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s třemi vratkami zápůjček na realizaci projektů realizovaných Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
100Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou zápůjčky určenou na realizaci projektu Komplexní propagace Zámku Třebíč
101Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 25. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
102Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava
103Dotace pro město Jemnice na zaměření části budovy zámku v Jemnici - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
104FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2015
105Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
106Změna zřizovací listiny Domova Ždírec, příspěvkové organizace
107Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2014 - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace FV00865.0059
108Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
109Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
110FOND VYSOČINY - grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015
110uprFOND VYSOČINY - grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015
111Poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
112Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
113Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociálních služeb
114Smlouva o spolupráci a záměr vzniku nové právnické osoby
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz