Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2015, které se bude konat dne 08.09.2015 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2015
2. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2015
3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
4. Rezignace člena zastupitelstva kraje
5. Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2014
6. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
7. Žádost HZS Kraje Vysočina o změnu smlouvy o poskytnutí dotace na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina - dodatek smlouvy
8. Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření
9. Vyslovení podpory projektu vybudování Národního olympijského centra v Novém Městě na Moravě
10. Společné prohlášení Sousedský dialog 2030
11. FOND VYSOČINY - grantový program Prevence kriminality 2015 - návrh na poskytnutí dotací
12. Zajištění provozu videokonferenčního systému - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
13. Spolupráce v oblasti zdravotnictví mezi Provincií Hubei a Krajem Vysočina
14. Investiční záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace - pořízení PET/CT
15. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu způsobilých nákladů spojených s realizací projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
16. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC III. Nemocnice Jihlava
17. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na opravu RTG přístroje pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
18. Dodatek zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
19. Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za Kraj Vysočina za rok 2014
20. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2015
21. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2015
22. Návrh na rozpočtové opatření při přijetí finančních prostředků
23. Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
24. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí půjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
25. Regionální akční plán Kraje Vysočina
26. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
27. Projekt Biodiverzita PP Hajnice
28. Příprava projektů kraje zaměřených na snižování energetické náročnosti budov pro programovací období EU 2014-2020
29. Zrušení usnesení č. 0240/04/2007/ZK
30. Prodej pozemku v k. ú. a obci Tasov
31. Prodej pozemku v k. ú. Jamné u Jihlavy a obci Jamné
32. Prodej pozemků v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem
33. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399
34. Nabytí pozemku pro stavbu II/392 Velké Meziříčí - Tasov
35. Nabytí pozemků pro stavbu II/128 Lukavec - obchvat
36. Nabytí pozemků pro stavbu II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hranice kraje, 1. stavba , změna usnesení 0162/03/2008/ZK
37. Darování pozemku v k. ú. Hlinné
38. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/11231 Martinice u Onšova - průjezdní úsek
39. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/34428 a III/34520 Jeřišno - průjezdní úsek
40. Darování pozemku v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou
41. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a zřízení věcného břemene k němu
42. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Zvole nad Pernštejnem
43. Darování pozemku v k. ú. a obci Číhošť
44. Změna usnesení 0145/02/2014/ZK a 0407/05/2014/ZK
45. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/340 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov
46. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/12917 Útěchovičky - průjezdní úsek
47. Prodej pozemku v k. ú. a obci Jemnice
48. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/152 Hrotovice - Slavětice
49. Majetkoprávní příprava stavby II/128 Eš - most 128-010 a majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí II/128 v k. ú. Eš
50. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Přibyslav
51. 1 Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
52. Darování pozemků v k. ú. Třebíč a v k. ú. Střítež u Třebíče
53. Koupě pozemků v k. ú. České Křižánky a obci Křižánky od Lesů České republiky, s. p.
54. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby III/4045 most ev. č. 4045-1 přes Přísecký potok za obcí Puklice
55. Majetkoprávní příprava pro stavbu III/3518 Měřín - most ev. č. 3518-1
56. Prodej pozemků v k. ú. Věžná na Moravě a obci Věžná
57. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4045 v k. ú. Přímělkov a obci Brtnice
58. Darování pozemků a staveb po vyřazení úseku stávající silnice III/03811 v Havlíčkově Brodě
59. Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792, změna usnesení 0212/03/2015/ZK a 0417/05/2014/ZK
60. Předání pozemků v k.ú. Rozsochatec do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
61. Darování pozemků v k. ú. Vícenice u Dolních Lažan a obci Vícenice
62. Prodej pozemku v k. ú. Vír
63. Změna usnesení 0299/04/2015/ZK
64. Změna usnesení 0318/04/2015/ZK
65. Darování pozemků v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi a obci Stříbrné Hory
66. Darování pozemků v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí
67. Majetkoprávní příprava stavby III/38816 Věstínek - most ev. č. 38816-1
68. Darování pozemků v k. ú. a obci Lučice
69. Změna usnesení 0272/04/2013/ZK
70. Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
71. Prodej pozemku v k. ú. a obci Humpolec
72. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
73. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Dolní Město
74. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Ledeč nad Sázavou
75. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Kamenná Lhota
76. Uzavření smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby Oprava opevnění vodoteče pod mostem ev. č. 34719-2 v Lučici
77. Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
78. Výkup pozemků v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu a obci Lípa
79. Darování pozemků v k.ú. a obci Nové Město na Moravě
80. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
81. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
82. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Pošná po dokončení stavby III/1296 Pošná - opěrná zeď
83. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0033/01/2011/ZK
84. Předání nemovitého majetku k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
85. Nabytí pozemků v k. ú. Jamné u Jihlavy a obci Jamné v rámci akce II/353 Stáj - Zhoř
86. Darování, prodej a nabytí pozemků v k. ú. Ústí u Humpolce
87. FOND VYSOČINY - žádost o změnu termínu realizace projektu Přechody pro chodce v Křižanově - osvětlení
88. FOND VYSOČINY - žádost o změnu termínu realizace projektu Bezpečná cesta dětí do školy na silnici II/523
89. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třešť pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/402 Třešť - ul. Fritzova
90. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2015 - úprava rozpočtu k 19. 6. 2015
91. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT Zvýšení mezd pracovníků soukromého a církevního školství
92. Návrh na provedení rozpočtového opatření - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015
93. Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka poskytnuté zápůjčky od Základní školy speciální a Praktické školy Černovice
94. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava prostor pro Pedagogicko-psychologickou poradnu, Speciálně pedagogické centrum a Praktickou školu Žďár nad Sázavou
95. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace ID O01316.0007 - O01316.0014 - Podpora celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže v rámci dotace členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina - navýšení původní dotace o finanční prostředky, které kraj obdržel od Č
96. Partnerství Kraje Vysočina v projektu Evropské literární setkání mládeže 2016
97. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2015
98. Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2015
99. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s třemi vratkami zápůjček na realizaci projektů realizovaných Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
100. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou zápůjčky určenou na realizaci projektu Komplexní propagace Zámku Třebíč
101. Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 25. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
102. Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava
103. Dotace pro město Jemnice na zaměření části budovy zámku v Jemnici - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
104. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2015
105. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
106. Změna zřizovací listiny Domova Ždírec, příspěvkové organizace
107. Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2014 - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace FV00865.0059
108. 15-108 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
109. Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
110. FOND VYSOČINY - grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015
111. Rozprava členů zastupitelstva


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz