Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 38/2016

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 38/2016, které se konalo dne 14. 11. 2016 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 37/2016
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 14. 11. 2016.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 37/2016
 2. Projektový záměr - CEF TELECOM - NIXZD.CZ
 3. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2016 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
 4. Peněžní účelové dary a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 5. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 6. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 7. Celostátní soutěž o cenu hejtmana Kraje Vysočina Bezpečná nemocnice - hodnotící komise
 8. Stanovení objemu prostředků na platy zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu, rozpočtové opatření (snížení)
 9. Odměny ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
 10. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce uměleckých děl pro výstavní účely Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
 11. Předběžný záměr Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 12. Projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
 13. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016
 14. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova ve Zboží, příspěvkové organizace
 15. Sublicenční smlouva pro zřízení a provozování základního Family Pointu ve Věžnici
 16. Dokumenty požadované SFŽP ČR k ukončení projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Dětský domov - Nová Ves u Chotěboře
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - finanční dary pro vítěze soutěže ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů
 18. Dokumenty požadované SFŽP ČR k ukončení projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Ústav sociální péče - Křižanov
 19. Dokumenty požadované SFŽP ČR k ukončení projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Dětský domov - Budkov
 20. Návrh na aktualizaci akcí realizovaných KSÚSV na rok 2016
 21. Plán dopravní obslužnosti Kraje Vysočina 2017 - 2021
 22. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 23. Majetkoprávní příprava pro akci II/406 Telč - hr. kraje
 24. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
 25. Darování nemovité věci v k. ú. Třebíč
 26. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2016
 28. Projektové záměry příspěvkových organizací - Erasmus+ a OP VVV
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017
 30. Příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích v roce 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
 31. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
 32. Podpora technického vzdělávání a volby povolání
 33. Změny ve školském rejstříku
 34. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
 35. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 36. SMART AKCELERÁTOR - Rozvoj inovačního prostředí v podmínkách Kraje Vysočina
 37. Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
 38. Zřízení výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů, místopředsedů a členů
 39. Majetkoprávní vypořádání pozemků - k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou
 40. Rozprava členů rady

Usnesení 1946/38/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 14. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 37/2016 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Projektový záměr - CEF TELECOM - NIXZD.CZ
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a K. Jiráková, úředník na úseku koncepce IT, seznámili radu kraje s předloženým návrhem uzavření Smlouvy o partnerství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1947/38/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
schválení a zahájení projektu NIXZD.CZ (Zavedení přeshraniční služeb eHealth v České republice);
rozhoduje
ukládá
odboru informatiky realizovat projekt NIXZD.CZ (Zavedení přeshraniční služeb eHealth v České republice) a vykonávat činnosti koordinátora projektového konsorcia dle schváleného projektového harmonogramu.
odpovědnost: OI
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2016-02.doc, RK-38-2016-02, př. 1, RK-38-2016-02, př. 2, RK-38-2016-02, př. 3

03. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2016 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a K. Jiráková, úředník na úseku koncepce IT, informovali radu kraje o návrhu dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2016. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1948/38/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-38-2016-03, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2016-03.doc, RK-38-2016-03, př. 1, RK-38-2016-03, př. 2

04. Peněžní účelové dary a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, požádal radu kraje o udělení souhlasu s uzavřením smluv o poskytnutí peněžních účelových darů a věcného daru pro Nemocnici Jihlava. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1949/38/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o poskytnutí peněžních účelových darů a věcného daru pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-38-2016-04, př. 1, RK-38-2016-04, př. 2 a RK-38-2016-04, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 24. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2016-04.doc, RK-38-2016-04, př. 1, RK-38-2016-04, př. 2, RK-38-2016-04, př. 3

05. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, informoval radu kraje o návrhu uzavření darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1950/38/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-38-2016-05, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 24. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2016-05.doc, RK-38-2016-05, př. 1

06. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámil radu kraje s žádostí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o udělení souhlasu s přijetím peněžního účelového daru od společnosti SERVIER s.r.o. poskytovaného na zdravotnické účely. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1951/38/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-38-2016-06, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 24. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2016-06.doc, RK-38-2016-06, př. 1

07. Celostátní soutěž o cenu hejtmana Kraje Vysočina Bezpečná nemocnice - hodnotící komise
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, požádal radu kraje o jmenování členů hodnotící komise pro vyhodnocení 9. ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1952/38/2016/RK
Rada kraje
jmenuje
členy hodnotící komise pro vyhodnocení 9. ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice:
 • Vladimír Novotný - 2. náměstek hejtmana Kraje Vysočina, radní pro oblast zdravotnictví
 • Tomáš Fiala - Asociace českých a moravských nemocnic
 • Soňa Měrtlová - Krajský úřad Kraje Vysočina; vedoucí odboru zdravotnictví
 • Helena Jungová
 • Martina Šochmanová - Česká asociace sester, o. s.
 • Vladimír Kosek - Johnson & Johnson, s. r. o.;
 • zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR
 • David Marx - Spojená akreditační komise ČR, o. p. s.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2016-07.doc

08. Stanovení objemu prostředků na platy zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu, rozpočtové opatření (snížení)
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1953/38/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2016 (§ 6172) o částku 403 tis. Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy o částku 544 tis. Kč a při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 544 tis. Kč z důvodu kompenzace rezervy vzniklé v souvislosti s přijetím dotace na výkon sociální práce a se změnou nařízení vlády (změna platových tabulek od 1. 11. 2016);
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 -Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 16 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 16 tis. Kč z důvodu snížení převodu do Sociálního fondu.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2016-08.doc

09. Odměny ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádali radu kraje o stanovení odměn ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1954/38/2016/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-38-2016-09, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2016-09.doc, RK-38-2016-09, př. 1, RK-38-2016-09, př. 2

10. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce uměleckých děl pro výstavní účely Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, požádal radu kraje o vyjádření souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce uměleckých děl pro výstavní účely Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, a to na dobu určitou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1955/38/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce uměleckých děl pro výstavní účely Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, a to na dobu určitou, dle materiálu RK-38-2016-10, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2016-10.doc, RK-38-2016-10, př. 1, RK-38-2016-10, př. 2

11. Předběžný záměr Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení předběžný záměr výše uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1956/38/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
předběžný záměr Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2016-11, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2016-11.doc, RK-38-2016-11, př. 1, RK-38-2016-11, př. 2

12. Projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o předložené monitorovací zprávě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1957/38/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny za sledované období 1. 10. 2015 - 31. 10. 2016 dle materiálů RK-38-2016-12, př. 1 a RK-38-2016-12, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-38-2016-12, př. 1 a RK-38-2016-12, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2016-12.doc, RK-38-2016-12, př. 1, RK-38-2016-12, př. 2

13. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotací v rámci výše uvedeného grantového programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1958/38/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016 subjektům uvedeným v materiálu RK-38-2016-13, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli dle materiálu RK-38-2016-13, př. 3;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016 subjektům uvedeným v materiálu RK-38-2016-13, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2016-13.doc, RK-38-2016-13, př. 1, RK-38-2016-13, př. 2, RK-38-2016-13, př. 3

14. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova ve Zboží, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu vyřazení nepotřebného majetku Domova ve Zboží, p. o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1959/38/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku osobního vozidla Opel Zafira 2.0 DTI 16V, inventární číslo 644431, rok pořízení 2004, pořizovací cena 607 654,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč, a nabídnutím k odprodeji ostatním zájemcům případně s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2016-14.doc, RK-38-2016-14, př. 1

15. Sublicenční smlouva pro zřízení a provozování základního Family Pointu ve Věžnici
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření sublicenční smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1960/38/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít sublicenční smlouvu za účelem zřízení a provozování základního Family Pointu ve Věžnici dle materiálů RK-38-2016-15, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2016-15.doc, RK-38-2016-15, př. 1

16. Dokumenty požadované SFŽP ČR k ukončení projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Dětský domov - Nová Ves u Chotěboře
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s doklady nezbytnými k administrativnímu ukončení projektu „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina Dětský domov Nová Ves u Chotěboře“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1961/38/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
Závěrečnou monitorovací zprávu dle materiálu RK-38-2016-16, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-38-2016-16, př. 1 a RK-38-2016-16, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2016-16.doc, RK-38-2016-16, př. 1, RK-38-2016-16, př. 2

17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - finanční dary pro vítěze soutěže ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1962/38/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dary z kapitoly Životní prostředí, § 3727 - Prevence vzniku odpadů vítězům soutěže dle materiálu RK-38-2016-17, př. 2 a v souladu s materiálem RK-38-2016-17, př. 3.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2016-17.doc, RK-38-2016-17, př. 1, RK-38-2016-17, př. 2, RK-38-2016-17, př. 3

18. Dokumenty požadované SFŽP ČR k ukončení projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Ústav sociální péče - Křižanov
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s předloženou Závěrečnou monitorovací zprávou projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1963/38/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
Závěrečnou monitorovací zprávu dle materiálu RK-38-2016-18, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-38-2016-18, př. 1 a RK-38-2016-18, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2016-18.doc, RK-38-2016-18, př. 1, RK-38-2016-18, př. 2

19. Dokumenty požadované SFŽP ČR k ukončení projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Dětský domov - Budkov
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doklady nezbytné k administrativnímu ukončení projektu „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina Dětský domov Budkov“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1964/38/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
Závěrečnou monitorovací zprávu dle materiálu RK-38-2016-19, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-38-2016-19, př. 1 a RK-38-2016-19, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2016-19.doc, RK-38-2016-19, př. 1, RK-38-2016-19, př. 2

20. Návrh na aktualizaci akcí realizovaných KSÚSV na rok 2016
P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, předložil radě kraje ke schválení aktualizovaný seznam jmenovitých akcí realizovaných KSÚSV v roce 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1965/38/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • aktualizovanou přílohu D1 - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů v kapitole Doprava dle materiálu RK-38-2016-20, př. 2;
 • aktualizovaný seznam jmenovitých akcí realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-38-2016-20, př. 3.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2016-20.doc, RK-38-2016-20, př. 1, RK-38-2016-20, př. 2, RK-38-2016-20, př. 3

21. Plán dopravní obslužnosti Kraje Vysočina 2017 - 2021
P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, seznámil radu kraje s návrhem Dopravního plánu Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1966/38/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dopravní plán Kraje Vysočina dle materiálů RK-38-2016-21, př. 1, RK-38-2016-21, př. 2, RK-38-2016-21, př. 3, RK-38-2016-21, př. 4.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2016-21.doc, RK-38-2016-21, př. 1, RK-38-2016-21, př. 2, RK-38-2016-21, př. 3, RK-38-2016-21, př. 4

J. Běhounek navrhl projednání bodů 22 26, 39 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

22. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1967/38/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-38-2016-22, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-38-2016-22, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-38-2016-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2016-22.doc, RK-38-2016-22, př. 1

23. Majetkoprávní příprava pro akci II/406 Telč - hr. kraje
Usnesení 1968/38/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky v katastrálních územích Telč, Myslůvka a Černíč v rozsahu a za cenu dle materiálů RK-38-2016-23, př. 1, RK-38-2016-23, př. 2 a RK-38-2016-23, př. 3 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době výkupu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2016-23.doc, RK-38-2016-23, př. 1, RK-38-2016-23, př. 2, RK-38-2016-23, př. 3, RK-38-2016-23, př. 4, RK-38-2016-23, př. 5

24. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
Usnesení 1969/38/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-38-2016-24, př. 1;
 • dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-38-2016-24, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2016-24.doc, RK-38-2016-24, př. 1, RK-38-2016-24, př. 2

25. Darování nemovité věci v k. ú. Třebíč
Usnesení 1970/38/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
převést darem stavbu kanalizace nacházející se na pozemku par. č. 995/3 a par. č. 2429, provedené z PVC, průměru 300 mm, v délce cca 96 m, včetně 6 ks kanalizačních šachet, včetně součástí a příslušenství, v k. ú. a obci Třebíč, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2016-25.doc, RK-38-2016-25, př. 1

26. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1971/38/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-38-2016-26, př. 1 a RK-38-2016-26, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2016-26.doc, RK-38-2016-26, př. 1, RK-38-2016-26, př. 2

39. Majetkoprávní vypořádání pozemků - k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou
Usnesení 1972/38/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků par. č. 3172/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 58 m2, par. č. 3172/5 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 30 m2, par č. 3172/6 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 60 m2, par. č. 3172/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 28 m2 oddělené geometrický plán č. 1292-5135/2014 z pozemku par. č. 3172/1, dále pozemek par. č. 3227/82 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 30 m2, oddělený z pozemku par. č. 3227/1 a pozemky par. č. 3227/89 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 49 m2, par. č. 3227/90 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2 m2 a par. č. 3227/91 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 10 m2, oddělené z pozemků par. č. 3227/30 a par. č. 3227/67, vše v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Jaroměřice nad Rokytnou smlouvu o zřízení služebnosti užívání části pozemku par. č. 3172/1 spočívající v umístění rozdělovacího ostrůvku v přechodu pro chodce;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky par. č. 3172/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 58 m2, par. č. 3172/5 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 30 m2, par č. 3172/6 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 60 m2, par. č. 3172/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 28 m2 oddělené geometrickým plánem č. 1292-5135/2014 z pozemku par. č. 3172/1, dále pozemek par. č. 3227/82 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 30 m2, oddělený z pozemku par. č. 3227/1 a pozemky par. č. 3227/89 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 49 m2, par. č. 3227/90 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2 m2 a par. č. 3227/91 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 10 m2, oddělené z pozemků par. č. 3227/30 a par. č. 3227/67, vše v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou;
 • nabýt darem pozemky par. č. 3227/83 - ost. plocha, silnice o výměře 75 m2, par. č. 3227/84 - ost. plocha, silnice o výměře 111 m2, par. č. 3227/85 - ost. plocha, silnice o výměře 9 m2 oddělené z pozemků par. z pozemku par. č. 3227/18 a par. č. 3227/19, dále pozemek par. č. 3227/86 - ost. plocha, silnice o výměře 55 m2 vzniklý z pozemku par. č. 322719 a pozemky par. č. 3227/87 - ost. plocha, silnice o výměře 23 m2 (vzniká z pozemku par. č. 3227/25) a par. č. 3227/88 - ost. plocha, silnice o výměře 1 m2 (oddělen z pozemku par .č 3227/29), vše v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou z vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: OM
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2016-39.doc, RK-38-2016-39, př. 1

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1973/38/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 37 474 tis. Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2016 dle materiálu RK-38-2016-27, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2016-27.doc, RK-38-2016-27, př. 1

28. Projektové záměry příspěvkových organizací - Erasmus+ a OP VVV
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje na vědomí realizaci projektových záměrů níže uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1974/38/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
realizaci projektů příspěvkových organizací:
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední školy stavební Třebíč dle materiálu RK-38-2016-28, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2016-28.doc, RK-38-2016-28, př. 1, RK-38-2016-28, př. 2, RK-38-2016-28, př. 3, RK-38-2016-28, př. 4, RK-38-2016-28, př. 5, RK-38-2016-28, př. 6

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1975/38/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017 v celkové výši 5 976 000 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi dle materiálu RK-38-2016-29, př. 2;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017 v celkové výši 5 794 696 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-38-2016-29, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle tabulky 1 materiálu RK-38-2016-29, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle tabulky 2 materiálu RK-38-2016-29, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2016-29.doc, RK-38-2016-29, př. 1, RK-38-2016-29, př. 2

30. Příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích v roce 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu zvýšení příspěvku na provoz krajským příspěvkovým organizacím na úhradu nostrifikačních zkoušek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1976/38/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz krajským příspěvkovým organizacím na úhradu nostrifikačních zkoušek dle materiálu RK-38-2016-30, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé dotčených příspěvkových organizací
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2016-30.doc, RK-38-2016-30, př. 1, RK-38-2016-30, př. 2

31. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh úpravy použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1977/38/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2016 dle materiálů RK-38-2016-31, př. 1, RK-38-2016-31, př. 2, RK-38-2016-31, př. 3 a RK-38-2016-31, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2016-31.doc, RK-38-2016-31, př. 1, RK-38-2016-31, př. 2, RK-38-2016-31, př. 3, RK-38-2016-31, př. 4

32. Podpora technického vzdělávání a volby povolání
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh realizace propagačních aktivit, zaměřených na podporu technického vzdělávání v Kraji Vysočina a volbu povolání. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1978/38/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-38-2016-32, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2016-32.doc, RK-38-2016-32, př. 1

33. Změny ve školském rejstříku
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o záměrech změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1979/38/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označeným v materiálu RK-38-2016-33, př. 1upr1 kódy: 1A, 1B, 1C, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 7A, 8A, 8C, 8D, 8B;
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-38-2016-33, př. 1upr1 kódy: 2A, 2B, 2D, 5G, 6A, 6B, 9A, 9B;
nesouhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-38-2016-33, př. 1upr1 kódy: 2C
odkládá projednání
záměrů změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-38-2016-33, př. 1upr1 kódy: 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F po schválení zákona o nelékařských povoláních;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označené v materiálu RK-38-2016-33, př. 1upr1 kódy 2A, 2B, 2D, 5G, 6A, 6B, 9A, 9B na příslušný správní orgán.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 11. 2016 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: RK-38-2016-33.doc, RK-38-2016-33, př. 1

34. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1980/38/2016/RK
Rada kraje
jmenuje
konkursní komisi pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť dle materiálu RK-38-2016-34, př. 1;
rozhoduje
přizvat k jednání konkursní komise zástupce obce, ve které se škola nachází, a vedoucího odboru školství, mládeže a sportu, dle materiálu RK-38-2016-34, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 1. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2016-34.doc, RK-38-2016-34, př. 1, RK-38-2016-34, př. 2

35. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace uzavřeným v rámci výše uvedeného projektu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1981/38/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2016-35.doc, RK-38-2016-35, př. 1, RK-38-2016-35, př. 2, RK-38-2016-35, př. 3, RK-38-2016-35, př. 4

36. SMART AKCELERÁTOR - Rozvoj inovačního prostředí v podmínkách Kraje Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení upravené znění žádosti o podporu projektu „SMART AKCELERÁTOR Rozvoj inovačního prostředí v podmínkách Kraje Vysočina“ k opětovnému předložení do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1982/38/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
znění žádosti o podporu projektu SMART AKCELERÁTOR - Rozvoj inovačního prostředí v podmínkách Kraje Vysočina dle materiálu RK-38-2016-36, př. 1;
rozhoduje
předložit žádost o podporu dle materiálu RK-38-2016-36, př. 1 do výzvy č. 02_15_004 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 - 2020.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2016-36.doc, RK-38-2016-36, př. 1, RK-38-2016-36, př. 2

37. Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
J. Běhounek seznámil radu kraje s návrhem volby členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1983/38/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje zvolit členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2016-37.doc, RK-38-2016-37, př. 1

38. Zřízení výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů, místopředsedů a členů
J. Běhounek předložil radě kraje návrh zřízení níže uvedených výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a jmenování předsedů, místopředsedů a členů těchto výborů. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1984/38/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • zřídit
 • Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
 • Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina
 • jmenovat předsedy, místopředsedy a členy těchto výborů
 • Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
 • Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
 • Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
 • Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
 • Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina
dle doplněného materiálu RK-38-2016-38, př. 1, s účinností od 22. 11. 2016.
odpovědnost: OSH
termín: 22. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2016-38.doc, RK-38-2016-38, př. 1

40. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuze.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 38/2016 s tím, že další zasedání se bude konat dne 29. 11. 2016, v 7:00 hod.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jana Fischerová, CSc.        …..………………………………….……


Ing. Jan Hyliš        …..………………………………….……

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 38/2016 dne 14. 11. 2016.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 14. 11. 2016 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz