Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 36/2016

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 36/2016, které se konalo dne 1. 11. 2016 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 35/2016
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 1. 11. 2016.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 35/2016
 2. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 3. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 4. Nájem bytových jednotek pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 5. Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 6. Odprodej výpočetní techniky a mobilních telefonů v užívání radních
 7. Náhrada výdělku
 8. Čestné prohlášení pro Projekt Profesionální a bezpečný úřad
 9. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina
 10. Projekt Od myšlenky k výrobku - monitorovací zpráva o udržitelnosti
 11. Uzavření smluv o zřízení služebnosti
 12. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 13. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 14. Smlouvy pro opravu mostu v rámci akce III/40618 Radkov - most ev. č. 40618-4
 15. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících služby v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a seniorské politiky v Kraji Vysočina pro rok 2016 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 16. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 17. Návrh aktualizace finančních plánů u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2016 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření
 18. Rozprava členů rady

Usnesení 1877/36/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 1. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 35/2016 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložil radě kraje návrh uzavření darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1878/36/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-36-2016-02, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 10. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2016-02.doc, RK-36-2016-02, př. 1

03. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámil radu kraje s žádostí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o udělení předchozího souhlasu s přijetím peněžního účelového daru určeného na zakoupení elektricky polohovatelného lůžka. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1879/36/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-36-2016-03, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 10. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2016-03.doc, RK-36-2016-03, př. 1

04. Nájem bytových jednotek pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, informoval radu kraje o žádosti Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o vyjádření souhlasu s uzavřením smlouvy o nájmu bytu s městem Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1880/36/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s nájmem bytové jednotky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, od města Havlíčkův Brod dle podmínek stanovených v materiálu RK-36-2016-04, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 15. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2016-04.doc, RK-36-2016-04, př. 1

05. Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložil radě kraje návrh udělení souhlasu s uzavřením dodatků ke smlouvám o výpůjčce pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1881/36/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením dodatků smluv o výpůjčce pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci dle materiálů RK-36-2016-05, př. 2 a RK-36-2016-05, př. 4.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 15. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2016-05.doc, RK-36-2016-05, př. 1, RK-36-2016-05, př. 2, RK-36-2016-05, př. 3, RK-36-2016-05, př. 4

06. Odprodej výpočetní techniky a mobilních telefonů v užívání radních
M. Procházka, vedoucí oddělení správy sítě, seznámil radu kraje s návrhem kupní smlouvy řešící odkup výpočetní techniky a mobilních telefonů. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1882/36/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s postupem při prodeji movitých věcí dle materiálu RK-36-2016-06;
rozhoduje
uzavřít kupní smlouvy s osobami uvedenými v materiálu RK-36-2016-06, př. 1upr1 za ceny tam uvedené na základě vzorové kupní smlouvy dle materiálu RK-36-2016-06, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2016-06.doc, RK-36-2016-06, př. 1, RK-36-2016-06, př. 2

07. Náhrada výdělku
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh stanovení výše paušální částky poskytované jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1883/36/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje stanovit výši paušální částky 200 Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, za podmínek dle materiálu RK-36-2016-07.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 22. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2016-07.doc

08. Čestné prohlášení pro Projekt Profesionální a bezpečný úřad
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, informovala radu kraje o předloženém návrhu prohlášení skutečností před vydáním právního aktu o financování projektu „Profesionální a bezpečný úřad“. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1884/36/2016/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-36-2016-08, př. 1upr1.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 1. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2016-08.doc, RK-36-2016-08, př. 1

09. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina
Z. Chlád seznámil radu kraje s návrhem rozhodnutí o neposkytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1885/36/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci z kapitoly Zemědělství dle materiálu RK-36-2016-09, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci z kapitoly Zemědělství dle materiálu RK-36-2016-09, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2016-09.doc, RK-36-2016-09, př. 1, RK-36-2016-09, př. 2, RK-36-2016-09, př. 3

10. Projekt Od myšlenky k výrobku - monitorovací zpráva o udržitelnosti
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení monitorovací zprávu výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1886/36/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu Od myšlenky k výrobku dle materiálu RK-36-2016-10, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-36-2016-10, př. 1.
odpovědnost: odbor školství mládeže a sportu
termín: 2. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2016-10.doc, RK-36-2016-10, př. 1, RK-36-2016-10, př. 2

L. Joukl navrhl projednání bodů 11 14 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

11. Uzavření smluv o zřízení služebnosti
Usnesení 1887/36/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně oprávněného a Povodím Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5, oprávněným hospodařit s majetkem státu na straně povinného, smlouvu o zřízení služebnosti dle materiálu RK-36-2016-11, př. 1, po stavební akci II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049 za jednorázovou úhradu za zřízení služebnosti ve výši 10 000 Kč + DPH;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně oprávněného a Povodím Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5, oprávněným hospodařit s majetkem státu na straně povinného, smlouvu o zřízení služebnosti dle materiálu RK-36-2016-11, př. 2, po stavební akci II/150 Dobrá - most ev. č, 150-019 za jednorázovou úhradu za zřízení služebnosti ve výši 10 000 Kč + DPH.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2016-11.doc, RK-36-2016-11, př. 1, RK-36-2016-11, př. 2, RK-36-2016-11, př. 3, RK-36-2016-11, př. 3a, RK-36-2016-11, př. 3b

12. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1888/36/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými dle materiálu RK-36-2016-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2016-12.doc, RK-36-2016-12, př. 1

13. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1889/36/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemku dle materiálu RK-36-2016-13, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemku dle materiálu RK-36-2016-13, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku dle materiálu RK-36-2016-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2016-13.doc, RK-36-2016-13, př. 1

14. Smlouvy pro opravu mostu v rámci akce III/40618 Radkov - most ev. č. 40618-4
Usnesení 1890/36/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně investora a obcí Radkov na straně vlastníka pozemků smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu III/40618 Radkov - most ev. č. 40618-4 na pozemcích dle materiálu RK-36-2016-14, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a fyzickými osobami na straně pronajímatelů smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy nájemní na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-36-2016-14, př. 1 za cenu stanovenou dohodou ve výši 10 Kč/m2/rok a to na dobu určitou počínaje dnem předání staveniště Krajem Vysočina zhotoviteli stavby a konče dnem vydání kolaudačního souhlasu stavby III/40618 Radkov - most ev. č. 40618-4;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na straně pronajímatele smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu nájemní na pozemek v rozsahu dle materiálu RK-36-2016-14, př. 1 za cenu stanovenou dohodou ve výši 10 Kč/m2/rok a to na dobu určitou počínaje dnem předání staveniště Krajem Vysočina zhotoviteli stavby a konče dnem vydání kolaudačního souhlasu stavby III/40618 Radkov - most ev. č. 40618-4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2016-14.doc, RK-36-2016-14, př. 1, RK-36-2016-14, př. 2, RK-36-2016-14, př. 3

15. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících služby v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a seniorské politiky v Kraji Vysočina pro rok 2016 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1891/36/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 150 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 150 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 100 000 Kč organizaci Jimedis, z.s., IČO 04331702, se sídlem Pávov 11, 586 01 Jihlava, na podporu zajištění aktivit v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v Kraji Vysočina pro rok 2016 dle materiálu RK-36-2016-15, př. 3;
 • poskytnout dotaci ve výši 50 000 Kč organizaci Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s., IČO 69966303, se sídlem Kaznějovská 1517/51, Bolevec, 323 00 Plzeň, na podporu projektu Sousedé plus v Kraji Vysočina dle materiálu RK-36-2016-15, př. 4;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvy dle materiálů RK-36-2016-15, př. 3 a RK-36-2016-15, př. 4.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2016-15.doc, RK-36-2016-15, př. 1, RK-36-2016-15, př. 2, RK-36-2016-15, př. 3, RK-36-2016-15, př. 4

16. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1892/36/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věcí, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství dle materiálu RK-36-2016-16, př. 1;
 • neposkytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství dle materiálu RK-36-2016-16, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-36-2016-16, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2016-16.doc, RK-36-2016-16, př. 1, RK-36-2016-16, př. 2, RK-36-2016-16, př. 3

17. Návrh aktualizace finančních plánů u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2016 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení aktualizovaný finanční plán příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1893/36/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • aktualizovaný finanční plán výnosů a nákladů příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2016 dle materiálu RK-36-2016-17, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový plán, investiční plán a plán údržby a oprav u organizací sociální péče na rok 2016 dle materiálu RK-36-2016-17, př. 1;
 • rozpočtové opatření dle materiálu RK-36-2016-17, př. 2 (v rámci rozpočtového opatření dochází ke snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 620 000 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic u Domova důchodů Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, o částku 85 000 Kč dle materiálu RK-36-2016-17, př. 2;
 • změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-36-2016-17, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace, o částku 135 000 Kč určenou na nákup elektrických polohovacích lůžek dle materiálu RK-36-2016-17, př. 2;
stanoví
 • u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče jako závazný ukazatel aktualizovaného finančního plánu na rok 2016:
  • celkový objem použití fondu investic;
  • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-36-2016-17, př. 1;
  • závazný ukazatel Limit prostředků na platy dle materiálu RK-36-2016-17, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost v zařízeních sociální péče jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků;
 • použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
zmocňuje
ředitele příspěvkových organizací za odvětví sociálních péče:
  • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
  • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucího majetkového odboru;
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • s případným použitím rezervního fondu u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče k pokrytí nákladů na provoz;
 • s převodem finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 300 000 Kč do fondu investic u Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace;
ukládá
 • řediteli Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizaci, provést zvýšený odvod z fondu investic za rok 2016 o částku 85 000 Kč do rozpočtu kraje nejpozději do 5. 12. 2016;
 • ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče:
  • zavést ve svých zařízeních úsporná opatření, zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření či snížení předpokládané ztráty ke konci roku;
  • informovat vedoucí odboru sociálních věcí o všech nových skutečnostech, které mají dopad na schválený finanční plán a které mohou vést ke zhoršení výsledku hospodaření v daném roce.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, majetkový odbor, odbor ekonomický a ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2016-17.doc, RK-36-2016-17, př. 1, RK-36-2016-17, př. 2, RK-36-2016-17, př. 3, RK-36-2016-17, př. 4

18. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuze.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 36/2016 s tím, že další zasedání se bude konat dne 7. 11. 2016, v 8:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jana Fialová               …..………………………………….……


Ing. Martin Hyský               …..………………………………….……


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 36/2016 dne 1. 11. 2016.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 2. 11. 2016 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz