Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 36/2014

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 36/2014, které se konalo dne 2. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 35/2014
Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 2. 12. 2014.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek omluvil nepřítomnost J. Fialové a M. Hyského a nepřítomnost L. Joukla v úvodu jednání.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
86. Výzva k vyjádření se k přípisu orgánu
87. Veřejná zakázka na služby: II/150 Babice – Okrouhlice
88. Prodej nemovitých věcí v k.ú. a obci Havlíčkův Brod
89. Grantová smlouva v rámci programu Erasmus+: Comenius – KA 2 na realizaci mezinárodního projektu Kraje Vysočina a Région Champagne-Ardenne s názvem Vaříme společně
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 35/2014
 2. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0081/02/2008/ZK
 3. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0479/07/2008/ZK
 4. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0197/03/2009/ZK
 5. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0463/06/2009/ZK
 6. Uzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-025
 7. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
 8. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2. stavba
 9. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/404 Komárovice - průjezdní úsek
 10. Dodatek Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 11. Převod nemovitého majetku v k. ú. Pacov
 12. Prodeje nemovité věci v k. ú. Třebíč
 13. Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 14. Změna usnesení 0282/04/2010/ZK ve znění usnesení 0408/05/2012/ZK, nabytí pozemků pro stavbu II/128 Lukavec - obchvat
 15. Dodatek Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
 16. Dodatek Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
 17. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399
 18. Poskytnutí a přijetí daru pozemku v k. ú. Břevnice
 19. Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, předání stavby v k. ú. Pacov do hospodaření
 20. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 21. Výkup pozemků pod silnicí III/3888 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví Českých drah, a. s.
 22. Koupě pozemku v k. ú. a obci Stránecká Zhoř od Zemědělského podniku Razová, státního podniku v likvidaci
 23. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 24. Výkup pozemku zastavěného silnicí III. třídy v k.ú. Dolní Radslavice
 25. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávající silnicí po dokončení stavby III/3881 Znětínek rekonstrukce vozovky
 26. Prodej nemovité věci v k. ú. Pelhřimov
 27. Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, předání stavby v k.ú. Humpolec do hospodaření
 28. Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v rámci přípravy stavby II/152 Moravské Budějovice - průtah
 29. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2014
 30. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015
 31. Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v závěru roku 2014
 32. Informace o přímém zadání zakázky malého rozsahu
 33. Návrh rozpočtového opatření - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
 34. Peněžní dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 35. Peněžní dary a věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 36. Peněžní dary a věcný dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 37. Nájem bytových jednotek pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 38. Smlouva o podnájmu prostor sloužících k podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 39. Celostátní soutěž o cenu hejtmana Kraje Vysočina Bezpečná nemocnice - hodnotící komise
 40. Změna investičního plánu Krajské knihovny Vysočiny na rok 2014
 41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2014 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
 42. Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
 43. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
 44. Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2014 - změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 46. Souhlas s dlouhodobým pronájmem sbírkových předmětů ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
 47. Veřejná zakázka Užívání a podpora licencí SW ESRI pro Kraj Vysočina, jeho orgány a zřizované organizace po dobu 3 let
 48. Projekt Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina
 49. Změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 50. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2015
 51. Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2015
 52. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Moravské Budějovice a VODOVODY A KANALIZACE pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/152 Moravské Budějovice - průtah
 53. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velká Bíteš pro společné zadání veřejné zakázky na služby Okružní křižovatka silnic II/602 a II/379, Velká Bíteš, projektová dokumentace
 54. Udržitelnost projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice
 55. II/408 Jemnice - Dobrá Voda - změna č. 1 smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF
 56. Monitorovací zpráva/hlášení o pokroku projektu III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2
 57. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
 58. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
 59. Návrh Dodatku č. 1 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020
 60. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 61. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 - 2021
 62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na podporu pořádání Poháru Josefa Masopusta v Kraji Vysočina
 63. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
 64. Žádost o poskytnutí daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 65. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací Kraje Vysočina v oblasti poskytující sociální služby
 66. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje
 67. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt SENIOR PLUS
 68. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2014
 69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí 1. a 2. splátky dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociálních služeb do rozpočtu kraje
 70. Návrh rozpočtového opatření - poskytnutí návratné finanční výpomoci některým příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
 71. Předfinancování projektů Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Křižanov I., Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
 72. Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v Kraji Vysočina
 73. Stanovení důležitých termínů na rok 2015
 74. Náhrada výdělku
 75. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 76. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
 77. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2015 (VIP akce)
 78. Ukončení projektu Snižování energetické náročnosti - SEN v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 79. Monitorovací hlášení projektu Vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina
 80. Aktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina
 81. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt MA-G 21 a jeho ukončení
 82. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
 83. Podlicenční smlouvy
 84. Projekt Technická pomoc Vysočina - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF
 85. Projekt BIOM: Vzdělávací centrum pro biodiverzitu Mohelský mlýn - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
 86. Výzva k vyjádření se k přípisu orgánu
 87. Veřejná zakázka na služby: II/150 Babice – Okrouhlice
 88. Prodej nemovitých věcí v k.ú. a obci Havlíčkův Brod
 89. Grantová smlouva v rámci programu Erasmus+: Comenius – KA 2 na realizaci mezinárodního projektu Kraje Vysočina a Région Champagne-Ardenne s názvem Vaříme společně
 90. Rozprava členů rady

Usnesení 2166/36/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 2. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 35/2014 nebyly vzneseny žádné připomínky.

86. Výzva k vyjádření se k přípisu orgánu
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2167/36/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ředitel úřadu
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-86.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 02 – 28 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. Na jednání se dostavil L. Joukl.

02. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0081/02/2008/ZK
Usnesení 2168/36/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0081/02/2008/ZK ze dne 25. 3. 2008 tak, že materiál ZK-02-2008-27upr1, př. 1upr1 se nahrazuje materiálem RK-36-2014-02, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-02.doc, RK-36-2014-02, př. 1

03. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0479/07/2008/ZK
Usnesení 2169/36/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0479/07/2008/ZK ze dne 17. 12. 2008 tak, že materiál ZK-07-2008-45, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-36-2014-03, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-03.doc, RK-36-2014-03, př. 1

04. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0197/03/2009/ZK
Usnesení 2170/36/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0197/03/2009/ZK ze dne 12. 5. 2009 tak, že materiál ZK-03-2009-43, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-36-2014-04, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-04.doc, RK-36-2014-04, př. 1

05. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0463/06/2009/ZK
Usnesení 2171/36/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0463/06/2009/ZK ze dne 10. 11. 2009 tak, že materiál ZK-06-2009-47, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-36-2014-05, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-05.doc, RK-36-2014-05, př. 1

06. Uzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-025
Usnesení 2172/36/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a vypůjčitele a městem Havlíčkův Brod, se sídlem Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod, IČ 00267449 na straně vlastníka a půjčitele smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu a smlouvu o výpůjčce na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-36-2014-06, př. 1, tab. 1, a to na dobu 12 měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-025;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a vypůjčitele a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 659 93 390 na straně příslušného hospodařit s majetkem státu a půjčitele smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu a smlouvu o výpůjčce na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-36-2014-06, př. 1, tab. 2, a to na dobu od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2016, pro stavební akci II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-025;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Povodím Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5, oprávněným hospodařit s majetkem státu na straně pronajímatele, smlouvu nájemní dle materiálu RK-36-2014-06, př. 2, pro stavební akci II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-025;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného a Povodím Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5, oprávněným hospodařit s majetkem státu na straně budoucího povinného, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle materiálu RK-36-2014-06, př. 3, pro stavební akci II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-025.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-06.doc, RK-36-2014-06, př. 1, RK-36-2014-06, př. 2, RK-36-2014-06, př. 3, RK-36-2014-06, př. 4

07. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
Usnesení 2173/36/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-07.doc, RK-36-2014-07, př. 1, RK-36-2014-07, př. 2

08. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2. stavba
Usnesení 2174/36/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-08.doc, RK-36-2014-08, př. 1, RK-36-2014-08, př. 2

09. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/404 Komárovice - průjezdní úsek
Usnesení 2175/36/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-36-2014-09, př. 1 do vlastnictví města Brtnice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-36-2014-09, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice;
 • nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu RK-36-2014-09, př. 2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-09.doc, RK-36-2014-09, př. 1, RK-36-2014-09, př. 2

10. Dodatek Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Usnesení 2176/36/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-36-2014-10, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-10.doc, RK-36-2014-10, př. 1

11. Převod nemovitého majetku v k. ú. Pacov
Usnesení 2177/36/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. st. 1974/1 zastavěná plocha o výměře 1615 m2, jehož součástí je stavba Pacov, č. p. 1079, objekt občanské vybavenosti, v k. ú. Pacov a obci Pacov, včetně součástí a příslušenství, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pacov v souvislosti s převodem vzdělávací činnosti ke Gymnáziu Pacov, Hronova 1079.
odpovědnost: OM
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-11.doc, RK-36-2014-11, př. 1

12. Prodeje nemovité věci v k. ú. Třebíč
Usnesení 2178/36/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-12.doc, RK-36-2014-12, př. 1, RK-36-2014-12, př. 2

13. Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 2179/36/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-13.doc, RK-36-2014-13, př. 1, RK-36-2014-13, př. 2, RK-36-2014-13, př. 3

14. Změna usnesení 0282/04/2010/ZK ve znění usnesení 0408/05/2012/ZK, nabytí pozemků pro stavbu II/128 Lukavec - obchvat
Usnesení 2180/36/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání o možnostech nabytí pozemků v rozsahu dle materiálu RK-36-2014-14, př. 5 s ČR - příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad a ČR - příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • změnit usnesení 0282/04/2010/ZK ve znění usnesení 0408/05/2012/ZK tak, že materiál ZK-05-2012-31, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-36-2014-14, př. 1 a materiál ZK-04-2010-49, př. 2 se nahrazuje materiálem RK-36-2014-14, př. 2;
 • nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálů RK-36-2014-14, př. 3 a RK-36-2014-14, př. 4 a za dohodnutou cenu 50 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv;
 • v případech, kdy se nepodaří získat vlastnické právo k pozemkům dle materiálů RK-36-2014-14, př. 3 a RK-36-2014-14, př. 4 dohodou, postupovat pro získání práv k těmto pozemkům potřebným k realizaci veřejně prospěšné stavby II/128 Lukavec - obchvat dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů a podat příslušnému vyvlastňovacímu úřadu žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-14.doc, RK-36-2014-14, př. 1, RK-36-2014-14, př. 2, RK-36-2014-14, př. 3, RK-36-2014-14, př. 4, RK-36-2014-14, př. 5, RK-36-2014-14, př. 6, RK-36-2014-14, př. 7

15. Dodatek Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
Usnesení 2181/36/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-36-2014-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-15.doc, RK-36-2014-15, př. 1, RK-36-2014-15, př. 2

16. Dodatek Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
Usnesení 2182/36/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-36-2014-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-16.doc, RK-36-2014-16, př. 1, RK-36-2014-16, př. 2

17. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399
Usnesení 2183/36/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu RK-36-2014-17, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-17.doc, RK-36-2014-17, př. 1

18. Poskytnutí a přijetí daru pozemku v k. ú. Břevnice
Usnesení 2184/36/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku dle GP č. 154-1225/2014 par. č. 203/11 v k. ú. a obci Břevnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Břevnice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem dle GP č. 154-1225/2014 pozemek par. č. 203/11 o výměře 516 m2 v k. ú. a obci Břevnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Břevnice;
 • nabýt darem dle GP č. 154-1225/2014 pozemek par. č. 203/9 o výměře 492 m2 v k. ú. a obci Břevnice z vlastnictví obce Břevnice do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-18.doc, RK-36-2014-18, př. 1

19. Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, předání stavby v k. ú. Pacov do hospodaření
Usnesení 2185/36/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-36-2014-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-19.doc, RK-36-2014-19, př. 1, RK-36-2014-19, př. 2

20. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 2186/36/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-36-2014-20, př. 1 a RK-36-2014-20, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 03. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-20.doc, RK-36-2014-20, př. 1, RK-36-2014-20, př. 2

21. Výkup pozemků pod silnicí III/3888 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví Českých drah, a. s.
Usnesení 2187/36/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemek par. č. 2983 ostatní plocha, silnice o výměře 2185 m2, v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem, za kupní cenu 354 000 Kč, dle materiálu RK-36-2014-21, př. 1, z vlastnictví Českých drah, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha, IČO: 70994226 do vlastnictví Kraje Vysočina;
rozhoduje
za předpokladu rozhodnutí zastupitelstva kraje nabýt pozemek par. č. 2983 ostatní plocha, silnice o výměře 2185 m2, v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem do vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-36-2014-21, př. 1, zřídit služebnost mezi Krajem Vysočina jako povinným ze služebnosti a firmou České dráhy, a.s., se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČO: 70994226, jako oprávněným ze služebnosti, spočívající v uložení kanalizační a vodovodní přípojky a s tím souvisejícím právu přístupu k nim za účelem jejich prohlídek, údržby a případné modernizace v rozsahu vymezeném GP č. plánu 2186-1244/2013, dle materiálu RK-36-2014-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-21.doc, RK-36-2014-21, př. 1

22. Koupě pozemku v k. ú. a obci Stránecká Zhoř od Zemědělského podniku Razová, státního podniku v likvidaci
Usnesení 2188/36/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek par. č. 96/37 - ostatní plocha, silnice o výměře 651 m2 v k. ú. a obci Stránecká Zhoř z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, 163 00 Praha - Řepy, IČ 136 42 090, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 19 630 Kč plus úhradu částky za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1 210 Kč včetně DPH a úhradu daně z nabytí nemovité věci ve výši 788 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-22.doc, RK-36-2014-22, př. 1

23. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 2189/36/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-36-2014-23, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-36-2014-23, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-36-2014-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-23.doc, RK-36-2014-23, př. 1

24. Výkup pozemku zastavěného silnicí III. třídy v k.ú. Dolní Radslavice
Usnesení 2190/36/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-24.doc, RK-36-2014-24, př. 1

25. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávající silnicí po dokončení stavby III/3881 Znětínek rekonstrukce vozovky
Usnesení 2191/36/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-25.doc, RK-36-2014-25, př. 1, RK-36-2014-25, př. 2, RK-36-2014-25, př. 3, RK-36-2014-25, př. 4, RK-36-2014-25, př. 5

26. Prodej nemovité věci v k. ú. Pelhřimov
Usnesení 2192/36/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-26.doc, RK-36-2014-26, př. 1, RK-36-2014-26, př. 2, RK-36-2014-26, př. 2a

27. Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, předání stavby v k.ú. Humpolec do hospodaření
Usnesení 2193/36/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-36-2014-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-27.doc, RK-36-2014-27, př. 1, RK-36-2014-27, př. 2

28. Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v rámci přípravy stavby II/152 Moravské Budějovice - průtah
Usnesení 2194/36/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s přeložkou plynárenského zařízení v rámci akce II/152 Moravské Budějovice-průtah na pozemcích dotčených vlastníků;
rozhoduje
 • uzavřít trojstrannou budoucí smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v uložení a provozování plynového potrubí do a na pozemcích par. č. 1445/2, par. č. 4261/44, 4261/9, par. č. 4261/13, par. č. 4328, par. č. 4261/14, par. č. 4261/16, par. č. 4261/17 a par. č. 4261/18, vše v k. ú. Moravské Budějovice, kde povinným bude město Moravské Budějovice, oprávněným bude RWE GasNet, s.r.o. a třetí stranou bude Kraj Vysočina, jako osoba vyvolávající přeložku plynárenského zařízení a hradící jednorázovou úhradu ve výši stanovené povinným;
 • uzavřít dvojstrannou budoucí smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v uložení a provozování plynového potrubí do a na pozemku par. č. 4261/1 v k. ú. Moravské Budějovice, kde povinným bude Kraj Vysočina a oprávněným bude RWE GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-28.doc, RK-36-2014-28, př. 1

88. Prodej nemovitých věcí v k.ú. a obci Havlíčkův Brod
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem prodeje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2195/36/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout úplatně převést nemovitosti dle materiálu RK-36-2014-88, př. 2, včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, za kupní cenu 35 850 000 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti První vranovská realitní kancelář, spol. s r.o., se sídlem Brno, Kamenáčky 8, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČO 48530174;
 • schválit pořadí zájemců o koupi pro případ odstoupení zájemce s nejvyšší nabídkou kupní ceny od své nabídky nebo pro případ, že by zájemce neuzavřel kupní smlouvu nebo neuhradil kupní cenu ve sjednaném termínu:
 1. První vranovská realitní kancelář, spol. s r.o., se sídlem Brno, Kamenáčky 8, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČO 48530174, nabídka kupní ceny 35 850 000 Kč
 2. RODEPA s.r.o., se sídlem Praha 2 Vinohrady, Kunětická 2534/2, PSČ 120 00, IČO 25279335, nabídka kupní ceny 35 050 000 Kč
 3. VESSTPaG REAL s.r.o., se sídlem Tkalcovská 351/3, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 02444275, nabídka kupní ceny 34 250 000 Kč
 4. MFX Czech, s.r.o., se sídlem V Celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 03508951, nabídka kupní ceny 31 150 000 Kč
 5. PD REAL a.s., se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 01573250, nabídka kupní ceny 30 111 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-88.doc

78. Ukončení projektu Snižování energetické náročnosti - SEN v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o ukončení projektu „Snižování energetické náročnosti“ realizovaného v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2196/36/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
převod konečného zůstatku ve výši 5 332 736,46 Kč a připsaných úroků na zvláštním účtu Snižování energetické náročnosti do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 15. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-78.doc, RK-36-2014-78, př. 1

79. Monitorovací hlášení projektu Vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí informaci o postupu realizace výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2197/36/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o postupu realizace projektu Vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina dle materiálu RK-36-2014-79, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 5. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-79.doc, RK-36-2014-79, př. 1

80. Aktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s aktualizací Programové části Programu rozvoje Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2198/36/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí zpracovanou aktualizaci Programové části Programu rozvoje Kraje Vysočina dle materiálu RK-36-2014-80, př. 1;
 • uložit Radě Kraje Vysočina předložit Zastupitelstvu Kraje Vysočina finální verzi Programu rozvoje Kraje Vysočina včetně vyhodnocení vlivu na životní prostředí nejpozději do 30. dubna 2015.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-80.doc, RK-36-2014-80, př. 1

81. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt MA-G 21 a jeho ukončení
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2199/36/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu MA-G 21 o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 90 554,74 Kč (3 287,52 €);
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu MA-G 21 o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 2 643 079,99 Kč (96 181,95 €);
 • převod finančních prostředků z devizového účtu na bankovní účet partnera projektu IBAN AT375310001152991602, BIC HYINAT22 ve výši 40 294,95 €;
 • převod přijatých dotací a konečného zůstatku včetně úroků připsaných za 4. čtvrtletí 2014 na zvláštním účtu projektu MA-G 21 do Fondu strategických rezerv z důvodu jeho ukončení a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-81.doc, RK-36-2014-81, př. 1

82. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o přípravě na Programovací období EU 2014-2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2200/36/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace týkající se přípravy na Programovací období EU 2014-2020 uvedené v materiálu RK-36-2014-82, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-82.doc, RK-36-2014-82, př. 1

83. Podlicenční smlouvy
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem uzavření podlicenčních smluv uzavíraných mezi Krajem Vysočina a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2201/36/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít podlicenční smlouvy dle materiálů RK-36-2014-83, př. 1, RK-36-2014-83, př. 2, RK-36-2014-83, př. 3, RK-36-2014-83, př. 4, RK-36-2014-83, př. 5.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-83.doc, RK-36-2014-83, př. 1, RK-36-2014-83, př. 2, RK-36-2014-83, př. 3, RK-36-2014-83, př. 4, RK-36-2014-83, př. 5, RK-36-2014-83, př. 6

84. Projekt Technická pomoc Vysočina - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu uzavření dodatku Smlouvy o poskytnutí prostředků ERDF k projektu „Technická pomoc Vysočina“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2202/36/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF dle materiálu RK-36-2014-84, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 11. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-84.doc, RK-36-2014-84, př. 1

85. Projekt BIOM: Vzdělávací centrum pro biodiverzitu Mohelský mlýn - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2203/36/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • poskytnout dotaci ve výši a za podmínek uvedených v materiálu RK-36-2014-85, př. 3 Ústavu biologie obratlovců AV ČR,v.v.i., se sídlem Květná 170/8, 60365 Brno - Pisárky, IČO: 68081766;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve zvýšení § 3792 Ekologická výchova a osvěta o částku 1 320 000 Kč při současném snížení § 2141 Vnitřní obchod o částku 1 320 000 Kč.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-85.doc, RK-36-2014-85, př. 1, RK-36-2014-85, př. 2, RK-36-2014-85, př. 3, RK-36-2014-85, př. 4

29. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2014
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a P. Tulis, úředník oddělení rozpočtu a financování, předložili radě kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulé období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2204/36/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2014 dle materiálu RK-36-2014-29, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 12. prosince 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-29.doc, RK-36-2014-29, př. 1

30. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a P. Tulis, úředník oddělení rozpočtu a financování, seznámili radu kraje s návrhem krajského rozpočtu na rok 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2205/36/2014/RK
Rada kraje
stanoví
 • objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2015 (§ 6172) ve výši 168 010 tis. Kč;
 • objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2015 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie ve výši 5 371 tis. Kč;
ukládá
vedoucím odvětvových odborů s výkonem zřizovatelské funkce předložit radě kraje návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem na rok 2015 v termínu do 31. 3. 2015 s tím, že u odvětví školství přímé výdaje na vzdělávání nebudou v návrhu zahrnuty a jejich rozpis bude zabezpečen samostatným rozpočtovým opatřením;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit
 • Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2015 v celkové výši a členění dle materiálu
 • RK-36-2014-30, př. 1 – Rozpočet kraje 2015;
 • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2015 materiálu RK-36-2014-30, př. 1 (Rozpočet kraje 2015, část D);
 • zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2014 do rozpočtu kraje na rok 2015, kapitoly Evropské projekty;
 • rozhodnout poskytnout účelové dotace organizacím, které jsou obsaženy v části Seznam transferů obcím a jiným subjektům schvalovaných zastupitelstvem kraje materiálu RK-36-2014-30, př. 1 (Rozpočet kraje 2015, část E);
 • svěřit radě kraje provádění:
 • všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ke stanovenému účelu;
 • rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina;
 • všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:
  1. ke změně rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z investičního fondu, popřípadě změny příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím a zároveň jsou těmto organizacím z výdajové části rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky ve stejném objemu formou příspěvku na provoz, popřípadě dotace na investice;
  2. ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:
 • příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;
 • příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy;
 • příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu
a zároveň je ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu nebo objemu sníženém o dopad vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční dotace) na její běžný nebo investiční rozvoj;
  1. ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem z investičního fondu;
  2. ke změně rozpočtu kraje, kdy
 • dočasný nedostatek finančních zdrojů ke krytí provozních potřeb u příspěvkové organizace je nutné řešit poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
 • příspěvková organizace vrátí návratnou finanční výpomoc poskytnutou z rozpočtu kraje na účet svého zřizovatele;
 • úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem;
 • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech.
Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-30.doc, RK-36-2014-30, př. 1, RK-36-2014-30, př. 2, RK-36-2014-30, př. 3

31. Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v závěru roku 2014
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a P. Tulis, úředník oddělení rozpočtu a financování, informovali radu kraje o předloženém návrhu pověření ekonomického odboru rozhodováním o použití poskytnutých účelově určených dotací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2206/36/2014/RK
Rada kraje
pověřuje
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor ekonomický, rozhodováním o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 10. 12. 2014 do 31. 12. 2014;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Odboru ekonomickému, předložit radě kraje v měsíci lednu 2015 přehled o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 10. 12. 2014 do 31. 12. 2014.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-31.doc

32. Informace o přímém zadání zakázky malého rozsahu
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje na vědomí informaci o přímém zadání níže uvedené veřejné zakázky malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2207/36/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Analýza struktury zdravotních služeb v kontextu potřeb residentů Kraje Vysočina a uzavření smlouvy k této zakázce.
odpovědnost: OZ
termín: 2. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-32.doc, RK-36-2014-32, př. 1

33. Návrh rozpočtového opatření - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2208/36/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou dotaci poskytnutou MZ ČR v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 2 320 072,50 Kč (ÚZ 35015 ve výši 936 639,00 Kč a ÚZ 35019 ve výši 1 383 433,50 Kč);
 • zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2014, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 35015 a 35019) o částku 2 320 072,50 Kč, z toho:
 • 356 358,00 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • 972 490,00 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • 236 340,50 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • 182 774,00 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • 572 110,00 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • snížení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o vratku účelové dotace poskytnuté MZ ČR v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ (ÚZ 35015 a 35019) v celkové výši 24 927,50 Kč při současném snížení výdajové části rozpočtu na rok 2014, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 24 927,50 Kč, z toho:
 • 2 193,00 Kč původně určených pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, (ÚZ 35019);
 • 12 734,50 Kč původně určených pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci (ÚZ 35015);
 • 10 000,00 Kč původně určených pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci (ÚZ 35019);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2014 o částku:
 • 356 358,00 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • 970 297,00 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • 223 606,00 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • 182 774,00 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • 562 110,00 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 15. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-33.doc, RK-36-2014-33, př. 1, RK-36-2014-33, př. 2

J. Běhounek navrhl projednání bodů 34 – 36 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

34. Peněžní dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2209/36/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-36-2014-34, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 12. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-34.doc, RK-36-2014-34, př. 1

35. Peněžní dary a věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2210/36/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2014-35, př. 1upr1, RK-36-2014-35, př. 2 a RK-36-2014-35, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 12. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-35.doc, RK-36-2014-35, př. 1, RK-36-2014-35, př. 2, RK-36-2014-35, př. 3

36. Peněžní dary a věcný dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2211/36/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2014-36, př. 1, RK-36-2014-36, př. 2, RK-36-2014-36, př. 3, RK-36-2014-36, př. 4, RK-36-2014-36, př. 5, RK-36-2014-36, př. 6 a RK-36-2014-36, př. 7.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 12. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-36.doc, RK-36-2014-36, př. 1, RK-36-2014-36, př. 2, RK-36-2014-36, př. 3, RK-36-2014-36, př. 4, RK-36-2014-36, př. 5, RK-36-2014-36, př. 6, RK-36-2014-36, př. 7

37. Nájem bytových jednotek pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o souhlas s uzavřením smluv o nájmu bytů s městem Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2212/36/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s nájmem bytových jednotek pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, od města Havlíčkův Brod dle podmínek stanovených v materiálech RK-36-2014-37, př. 1, RK-36-2014-37, př. 2, RK-36-2014-37, př. 3, RK-36-2014-37, př. 4, RK-36-2014-37, př. 5, RK-36-2014-37, př. 6 a RK-36-2014-37, př. 7.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 15. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-37.doc, RK-36-2014-37, př. 1, RK-36-2014-37, př. 2, RK-36-2014-37, př. 3, RK-36-2014-37, př. 4, RK-36-2014-37, př. 5, RK-36-2014-37, př. 6, RK-36-2014-37, př. 7, RK-36-2014-37, př. 8

38. Smlouva o podnájmu prostor sloužících k podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem udělení souhlasu s uzavřením Smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2213/36/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání dle materiálu RK-36-2014-38, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 10. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-38.doc, RK-36-2014-38, př. 1, RK-36-2014-38, př. 2, RK-36-2014-38, př. 3

39. Celostátní soutěž o cenu hejtmana Kraje Vysočina Bezpečná nemocnice - hodnotící komise
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, požádala radu kraje o jmenování členů hodnotící komise pro vyhodnocení 7. ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2214/36/2014/RK
Rada kraje
jmenuje
členy hodnotící komise pro vyhodnocení 7. ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice:
 • Tomáš Fiala - Asociace českých a moravských nemocnic;
 • Lukáš Kettner - Zdravotní komise Kraje Vysočina;
 • Soňa Měrtlová - Krajský úřad Kraje Vysočina;
 • Helena Jungová - Project HOPE - Česká republika, o. p. s.;
 • Dana Jurásková - Česká asociace sester, o. s.;
 • Vladimír Kosek - Johnson & Johnson, s. r. o.;
 • zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR;
 • David Marx - Spojená akreditační komise ČR, o. p. s.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-39.doc

40. Změna investičního plánu Krajské knihovny Vysočiny na rok 2014
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, úřednice oddělení kultury, předložily radě kraje ke schválení změnu investičního plánu a odpisového plánu Krajské knihovny Vysočiny pro rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2215/36/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu a odpisového plánu Krajské knihovny Vysočiny pro rok 2014 dle materiálu RK-36-2014-40, př. 1, včetně položkového rozpisu investičních akcí.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-40.doc, RK-36-2014-40, př. 1

41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2014 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, úřednice oddělení kultury, podaly radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2216/36/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
   • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34352) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci, o částku 135 000 Kč;
   • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Kultura, § 3311 - Divadelní činnost, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34352) o částku 135 000 Kč s určením pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci;
   • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2014, jeho zvýšením o částku 135 000 Kč určenou na realizaci projektu Vlastní umělecká činnost v roce 2014.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-41.doc

42. Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, úřednice oddělení kultury, seznámily radu kraje s návrhem rozpočtového opatření v důsledku ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, s názvem „Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2217/36/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
ukončení realizace projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 dle materiálu RK-36-2014-42, př. 1;
schvaluje
   • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, 2143 - Cestovní ruch, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 441 261,49 Kč odpovídající vlastnímu podílu financování (7,5% z celkových uznatelných nákladů) a ve výši 439 365,39 Kč odpovídající částce neuznatelných nákladů projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 s určením pro Vysočina Tourism příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o celkovou částku 880 626,88 Kč;
   • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 880 626,88 Kč s určením na pokrytí vlastního neinvestičního podílu organizace na spolufinancování a dokrytí nezpůsobilých výdajů projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 dle materiálu RK-36-2014-42, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 914 574,96 Kč v souvislosti s poslední splátkou půjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizace na předfinancování projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a převedení této částky do Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: OKPPCR, OE, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-42.doc, RK-36-2014-42, př. 1, RK-36-2014-42, př. 2, RK-36-2014-42, př. 3

43. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, úřednice oddělení kultury, předložily radě kraje návrh udělení souhlasu s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů za účelem výstavním. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2218/36/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-36-2014-43, př. 1, a to na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-43.doc, RK-36-2014-43, př. 1

44. Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, úřednice oddělení kultury, informovaly radu kraje o návrhu udělení souhlasu s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce za účelem prodloužení doby výpůjčky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2219/36/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-36-2014-44, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 12. 2015.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 10. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-44.doc, RK-36-2014-44, př. 1, RK-36-2014-44, př. 2

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2014 - změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, úřednice oddělení kultury, seznámily radu kraje předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2220/36/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
   • snížení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 1 502 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z investičního fondu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace;
   • v rámci výdajové části rozpočtu kraje na rok 2014 snížení kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 041 000 Kč v důsledku jeho krácení u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 539 000 Kč;
   • změnu odpisového plánu a investičního plánu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace pro rok 2014 dle materiálu RK-36-2014-45, př. 1, včetně položkového rozpisu investičních akcí;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, pro rok 2014 snížením o částku 2 041 000 Kč dle materiálu RK-36-2014-45, př. 2, aktualizovaného finančního plánu na rok 2014;
   • změnu závazného ukazatele Odvod z investičního fondu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, pro rok 2014 snížením o částku 1 502 000 Kč dle odpisového plánu na rok 2014 vyvolané upřesněním jeho výše.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-45.doc, RK-36-2014-45, př. 1, RK-36-2014-45, př. 2

46. Souhlas s dlouhodobým pronájmem sbírkových předmětů ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, úřednice oddělení kultury, předložily radě kraje návrh udělení souhlasu s dlouhodobým pronájmem sbírkových předmětů ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2221/36/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu sbírkových předmětů ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, dle materiálu RK-36-2014-46, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-46.doc, RK-36-2014-46, př. 1

47. Veřejná zakázka Užívání a podpora licencí SW ESRI pro Kraj Vysočina, jeho orgány a zřizované organizace po dobu 3 let
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2222/36/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OI
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-47.doc

48. Projekt Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a D. Buřičová, vedoucí odboru analýz, předložili radě kraje návrh rozhodnutí o změnách v projektu „Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2223/36/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
o změnách v projektu Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina dle materiálu RK-36-2014-48, př. 1.
odpovědnost: odbor analýz a podpory řízení, odbor informatiky
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-48.doc, RK-36-2014-48, př. 1

49. Změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Matulová, vedoucí oddělení investičního a správy komunikací, P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti a V. Kotrbová, analytik a metodik společných nákupů kraje a PO, seznámili radu kraje s návrhem dodatku Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2224/36/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-36-2014-49, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-49.doc, RK-36-2014-49, př. 1

50. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2015
H. Matulová, vedoucí oddělení investičního a správy komunikací a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje s doporučujícím návrhem stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2225/36/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2015
 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 290 003 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,8 mil. počtu ujetých km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 300 000 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,15 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-50.doc

51. Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2015
H. Matulová, vedoucí oddělení investičního a správy komunikací a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, předložili radě kraje návrh zrušení usnesení rady kraje č. 2052/34/2014/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2226/36/2014/RK
Rada kraje
ruší
usnesení č. 2052/34/2014/RK ze dne 11. listopadu 2014;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-36-2014-51, př. 1.
odpovědnost: ODSH, KSÚSV
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-51.doc, RK-36-2014-51, př. 1

52. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Moravské Budějovice a VODOVODY A KANALIZACE pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/152 Moravské Budějovice - průtah
H. Matulová, vedoucí oddělení investičního a správy komunikací a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, informovali radu kraje o návrhu uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů s městem Moravské Budějovice a VODOVODY A KANALIZACE. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2227/36/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • zrušit usnesení 0430/05/2014/ZK o uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Moravské Budějovice;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Moravské Budějovice a VODOVODY A KANALIZACE dle materiálu RK-36-2014-52, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-52.doc, RK-36-2014-52, př. 1

53. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velká Bíteš pro společné zadání veřejné zakázky na služby Okružní křižovatka silnic II/602 a II/379, Velká Bíteš, projektová dokumentace
H. Matulová, vedoucí oddělení investičního a správy komunikací a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velká Bíteš. V průběhu jednání přišel V. Novotný a odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2228/36/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velká Bíteš dle materiálu RK-36-2014-53, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-53.doc, RK-36-2014-53, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 54 – 56 v bloku.
K předkládaným bodům odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

54. Udržitelnost projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice
Usnesení 2229/36/2014/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-36-2014-54, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-54.doc, RK-36-2014-54, př. 1

55. II/408 Jemnice - Dobrá Voda - změna č. 1 smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF
Usnesení 2230/36/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje souhlasit se změnou č. 1 smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda dle materiálu RK-36-2014-55, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-55.doc, RK-36-2014-55, př. 1

56. Monitorovací zpráva/hlášení o pokroku projektu III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2
Usnesení 2231/36/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu/hlášení o pokroku projektu III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2 dle materiálu RK-36-2014-56, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 10. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-56.doc, RK-36-2014-56, př. 1

87. Veřejná zakázka na služby: II/150 Babice – Okrouhlice
H. Matulová, vedoucí oddělení investičního a správy komunikací a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje s doporučujícím návrhem schválení Odůvodnění veřejné zakázky II/150 Babice – Okrouhlice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2232/36/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit „Odůvodnění veřejné zakázky II/150 Babice – Okrouhlice v rozsahu materiálu RK-36-2014-87, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-87.doc, RK-36-2014-87, př. 1

57. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2233/36/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-36-2014-57, př. 1;
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10078786 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod dle materiálu RK-36-2014-57, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 2. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-57.doc, RK-36-2014-57, př. 1, RK-36-2014-57, př. 2

58. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o předloženém návrhu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2234/36/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu RK-36-2014-58, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-58.doc, RK-36-2014-58, př. 1, RK-36-2014-58, př. 2, RK-36-2014-58, př. 3

59. Návrh Dodatku č. 1 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s návrhem dodatku Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2235/36/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 1 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 dle materiálu RK-36-2014-59, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-59.doc, RK-36-2014-59, př. 1, RK-36-2014-59, př. 2, RK-36-2014-59, př. 2a

60. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2236/36/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 dle materiálu RK-36-2014-60, př. 2;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 dle materiálu RK-36-2014-60, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout: poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 dle materiálu RK-36-2014-60, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-60.doc, RK-36-2014-60, př. 1, RK-36-2014-60, př. 2, RK-36-2014-60, př. 3

61. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 - 2021
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 – 2021. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2237/36/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 - 2021 dle materiálu RK-36-2014-61, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-61.doc, RK-36-2014-61, př. 1

62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na podporu pořádání Poháru Josefa Masopusta v Kraji Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2238/36/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost spolku Klub přátel Josefa Masopusta, Novákových 380/18, Praha 8, 180 00, IČO: 22841741, ve výši 60 000 Kč dle materiálu RK-36-2014-62, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-62.doc, RK-36-2014-62, př. 1, RK-36-2014-62, př. 2

63. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vyřazení uvedeného nepotřebného majetku vedeného v užívání Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2239/36/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením dataprojektoru ASK C90, datum pořízení 2000, inventární číslo ZP 58, pořizovací cena 348 000 Kč, zůstatková cena 44 370 Kč z majetku kraje způsobem navrženým ředitelkou Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu RK-36-2014-63.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-63.doc

64. Žádost o poskytnutí daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu poskytnutí podpory Vysoké škole polytechnické Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2240/36/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3211 Činnost vysokých škol o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dar Vysoké škole polytechnické Jihlava, IČO 71226401 dle materiálu RK-36-2014-64, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-64.doc, RK-36-2014-64, př. 1, RK-36-2014-64, př. 2, RK-36-2014-64, př. 3

89. Grantová smlouva v rámci programu Erasmus+: Comenius – KA 2 na realizaci mezinárodního projektu Kraje Vysočina a Région Champagne-Ardenne s názvem Vaříme společně
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2241/36/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit usnesení č. 2159/35/2014/RK ze dne 25. 11. 2014, které se týká doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít grantovou smlouvu číslo: 2014-1-CZ01-KA201-001986 pro zajištění realizace mezinárodního projektu Kraje Vysočina a Région Champagne-Ardenne s názvem Vaříme společně dle materiálu RK-35-2014-74, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít grantovou smlouvu číslo: 2014-1-CZ01-KA201-001986 pro zajištění realizace mezinárodního projektu Kraje Vysočina a Région Champagne-Ardenne s názvem „Vaříme společně“ dle materiálu RK-36-2014-89, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-89.doc, RK-36-2014-89, př. 1

73. Stanovení důležitých termínů na rok 2015
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrhy termínů jednání a významných akcí v roce 2015. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2242/36/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
návrhy termínů jednání dle materiálu RK-36-2014-73;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí stanovení termínů na rok 2015.
odpovědnost: OSH
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-73.doc

74. Náhrada výdělku
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh stanovení paušální částky poskytované z rozpočtu kraje jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2243/36/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje stanovit výši paušální částky 200 Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, za podmínek dle materiálu RK-36-2014-74.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-74.doc

75. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za uplynulé období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2244/36/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odměny pro členy řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 6. 2014 - 30. 11. 2014 dle materiálu RK-36-2014-75, př. 1.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-75.doc, RK-36-2014-75, př. 1

76. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2245/36/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2014 - 30. 11. 2014 dle materiálu RK-36-2014-76, př. 1;
 • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2014 - 30. 11. 2014 dle materiálu RK-36-2014-76, př. 2.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-76.doc, RK-36-2014-76, př. 1, RK-36-2014-76, př. 2

77. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2015 (VIP akce)
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotací významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2246/36/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace z rozpočtu kraje roku 2015, na které se vztahují podmínky veřejné podpory, z rozpočtu kraje ve výši dle materiálu RK-36-2014-77, př. 1, na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-36-2014-77, př. 2;
 • rozhodnout poskytnout dotace z rozpočtu kraje na rok 2015 ve výši dle materiálu RK-36-2014-77, př. 3, na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-36-2014-77, př. 4;
 • svěřit hejtmanovi Kraje Vysočina rozhodování o smluvních podmínkách poskytnutí dotací dle materiálu RK-36-2014-77.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-77.doc, RK-36-2014-77, př. 1, RK-36-2014-77, př. 2, RK-36-2014-77, př. 3, RK-36-2014-77, př. 4, RK-36-2014-77, př. 5

65. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací Kraje Vysočina v oblasti poskytující sociální služby
I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů a V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, požádaly radu kraje o stanovení mimořádných odměn ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2247/36/2014/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, mimořádné odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-36-2014-65, př. 1.
odpovědnost: OSV, OddŘLZ
termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-65.doc, RK-36-2014-65, př. 1

66. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2248/36/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 626 425,16 Kč určenou na financování projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 5. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-66.doc

67. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt SENIOR PLUS
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení návrh přijetí dotace na projekt SENIOR PLUS. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2249/36/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z ERDF a z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektu SENIOR PLUS ve výši celkem 35 744,86 EUR (982 616,28 Kč).
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-67.doc

68. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2014
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí dotace v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2250/36/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2014 městům a obcím, na projekt a ve výši dle materiálu RK-36-2014-68, př. 1 podle vzoru smlouvy uvedeném v materiálu RK-36-2014-68, př. 3;
 • rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2014 městům uvedených v materiálu RK-36-2014-68, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-68.doc, RK-36-2014-68, př. 1, RK-36-2014-68, př. 2, RK-36-2014-68, př. 3

69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí 1. a 2. splátky dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociálních služeb do rozpočtu kraje
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2251/36/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu s účelovým znakem 13305) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 136 175 200 Kč určenou pro poskytovatele sociálních služeb při současném zvýšení výdajů kapitoly Sociální věci (účelový znak 13305), v členění dle rozpočtové skladby a na jednotlivé příspěvkové organizace dle materiálu RK-36-2014-69, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví dle materiálu RK-36-2014-69, př. 1.
odpovědnost: OSV, EO, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-69.doc, RK-36-2014-69, př. 1, RK-36-2014-69, př. 2, RK-36-2014-69, př. 3

70. Návrh rozpočtového opatření - poskytnutí návratné finanční výpomoci některým příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh poskytnutí návratné finanční výpomoci Domovu pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci a Psychocentru - manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2252/36/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout návratnou finanční výpomoc Domovu pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci, ve výši 869 000 Kč a Psychocentru – manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, ve výši 300 000 Kč, na úhradu dodavatelských faktur a výplatu mezd včetně povinných odvodů za měsíc listopad 2014;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4350 – Domovy pro seniory, položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 869 000 Kč s určením pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci a § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 300 000 Kč s určením pro Psychocentrum – manželskou a rodinnou poradnu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o celkovou částku 1 169 000 Kč;
ukládá
řediteli Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace a ředitelce Psychocentra – manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc na účet kraje nejpozději v termínu do 31. 1. 2015.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitel Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, ředitelka Psychocentra – manželské a rodinné porady Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-70.doc, RK-36-2014-70, př. 1

71. Předfinancování projektů Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Křižanov I., Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu předfinancování výše uvedených projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2253/36/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informaci o způsobu proplácení faktur dle materiál RK-36-2014-71 v projektech Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Křižanov I., Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz III.;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Křižanov I., Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz III. ve výši max. 30 000 000 Kč pro účely hrazení faktur na stavební práce a další výdaje s nimi spojené (BOZP, TDS, autorský dozor, nákup vybavení objektů). Finance budou uvolňovány koncem roku 2014 a v průběhu roku 2015 postupně dle aktuální potřeby každého projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-71.doc

72. Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v Kraji Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotace poskytovatelům sociálních služeb na rok 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2254/36/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout část dotace pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 13 204 000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015, kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-36-2014-72, př. 1, RK-36-2014-72, př. 2 a RK-36-2014-72, př. 3;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu RK-36-2014-72, př. 4.
odpovědnost: OSV
termín: 28. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2014-72.doc, RK-36-2014-72, př. 1, RK-36-2014-72, př. 2, RK-36-2014-72, př. 3, RK-36-2014-72, př. 4, RK-36-2014-72, př. 5

90. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 36/2014 s tím, že další zasedání se bude konat dne 9. 12. 2014, v 7:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 36/2014 dne 2. 12. 2014.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 5. 12. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz